simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܡܦܣ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܕܪܥ܏ܘܣܐ ܒܥ̣ܐ ܟܢܦܪܐ ܠܡܩܛܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܒܘܗ⁸ ܐܦܠܡܢܘܬܘܣ . ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܪܥܘܣܐ ⁹ܠܟܢܦܪܐ