simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Macc [AB] ܒܠܚܘܕܘܗܝ : ܘܒܣܝܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܬܪܣܝܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ : ܡܠܟܐ ܟܠ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܠ : ܕܚܝܠܐ ܘܚܝܠܬܢܐ : ܙܕܝܩܐ ܘܡܪܚܡܢܐ :
Chron1234 ܕܢܥܠܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܐܦܝܣ̈ ܡܛܠ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ ܠܚܙܬܗ ܕܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܂ ܘܟܕ ܦܩ̣ܕ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ : ܥܠ ܗܘܐ ܥܙܪܐ ܕܒܝܬ ܫܐܪܝܐ . ܗܘ ܕܥܙܪܝܐ . ܗܘ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܐ ܘܕܛܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܟܕ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܐܪܛܚܫܫܬ
P:Luke [AB] ܚܒܪܗ ܇ ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܬܪܥܐ ܇ ܕܐܢ ܡܫܟܚ ܒܥܣܪܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܐܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ . ܐܘ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܁ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ
JacSer:Epist ܫܕܪܗ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ ܐܥܪܩܗ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܫܕܪܢܝ̣ ܗܝ ܗܝ ܡܠܟܐ ܠܝ ܂ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܕܥ ܒܡܕܡ ܕܡ̇ܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܘܫܪܝܪܐܝܬ
BarKoni:Schol ܕܐܕܘܡ ܐ̣ܠܨ ܠܝܣܪܝܠ ܂ ܝ ܘܝܗܘ 5ܕܢܬܒܥ̇ ܥܝܪܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝ ܡܠܟܐ 3ܕܐܕܘܡ ܐܝܟ ܕܢܐܠܘܨ ܠܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܬ ܂ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡ
Chron1234 ܒܟܘܦܗ ܡܢ ܟܘܪܣܢܝܐ̈ ܂ ܫܕܪ ܝX ܠܥܒܕܐܠܗ ܐܚܘܗܝ ܂ ܕܩܫܝܫ ܡܠܟܐ ܕܡܪܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܢܝܢܘܐ ܀ ܥܒܕܐܠܗ ܕܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܬܣܪܚ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܘܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܐܪܥ ܫܘܠܛܢ ܐܝܕܗ ܡܠܟܐ . ܦܬܓܡܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܐܪܡܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܢܒܘܟܕܢܨܪ
ActsMari . ܗܫܐ ܕܝܢ : ܡܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܫܡܗ ܡܣܬܥܪܢ̈ . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܫܡܝܐ ܒܫܘܒܚܐ ܐܣܬܠܩ : ܘܡܢ ܝܡܝܢ ܐܒܐ ܝܬܒ . ܠܐ ܝܕܥܬ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܒܝܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ :
P:John [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܀ ܐܫܟܚ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܚܡܪܐ ܂ ܘܝܬܒ ܥܠܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ . ܐܘܫܥܢܐ . ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܂
P:Kings [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܘܠܐ ܐܣܩ ܩܘܪܒܢܐ̈ : ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܐܝܟ ܕܒܟܠ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܒܗܘܫܥ ܡܪܕܐ . ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܣܐܘ
BarBahl:SyrLex ܠܐܠܗܐ ܩܪܐ يعني بالملك الله عزّ وجلّ احفظ كلامه ܡܠܟܐ السراويل بيت التكّه ܀ ܦܘܡܗ ܕܡܠܟܐ ܛܪ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܫܘܝ
sugDeath&Satan ܐܢܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܡܬܚܫܚ ܐܢܐ 72 ܤܛܢܐ ܣܟܠ ܐܢܬ ܗܘ ܡܘܬܐ ܠܡܕܥ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܚܛܐ ܐܢܐ ܡܘܬܐ ܐܢܬ ܒܝܫܐ ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܦܚܐ̈ ܨܠܝܬ . ܘܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܒܥܘ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ . ܟܕ ܛܒ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܘܠܐ ܡܠܟܐ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܬܕܡܪܘ ܒܗ ܡܢ ܗܪܟܐ : ܐܝܟܢܐ XXXXXXܕܐܦ
P:Dan [AB] ܠܥܠܡ ܚܝܝ : ܐܡܪ ܚܠܡܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ : ܘܦܫܪܗ ܚܢܢ ܢܚܘܐ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܠܚܠܡܐ . ܘܡܠܠܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܪܡܐܝܬ : ܘܐܡܪܝܢ :
Chron1234 ܘܢܣܒܗ̇ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܡܢ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܝܬ ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ ܘܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܛܝܝܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܡܠܟ ܂ ܪܘܡܢܘܣ
Chron1234 ܂ ܘܐܬܚܒܫ ܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܘܐܦܝܣ̈ ܕܥܡܗ ܂ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܚܠܝܨܐ ܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܡܦܢܐ ܗܘ̣ܐ 0 ܦܬܓܡܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ
PhiloxMab:Disc ܕܡܨܪܝܢ ܠܗܘ ܦܫܝܛܐ . ܡܛܘܠ ܕܩܪܝܒܐ ܗܝ ܦܫܝܛܘܬܐ ܠܚܟܡܬܐ ܡܠܟܐ ܗܘܬ . ܚܙܝܬ ܠܡ ܕܠܝܬ ܕܚܟܝܡ ܘܣܟܘܠܬܢ ܐܟܘܬܟ ܇ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ
P:1Macc [AB] : ܐܦ ܗܘ ܡܝܬ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܒܚܣܢܐ̈ : ܡܠܟܐ ܪܝܫܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ . ܘܫܕܪܗ ܠܦܛܘܠܡܐܝܣ . ܘܦܛܘܠܡܐܘܣ