simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ·X X ܂ ܕܐܝܣܪܐ ܠX ܂ ܗܟܢܐ ܗܫܐ ܐܦ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܣܡܠܐ ܃ ܡܠܟܐ ܂ ܕܠܐ ܬܬܟܬܫܘܢ̇ ܂ ܠܐ ܥܡ ܪܒܐ̣ ܘܠܐ ܥܡ ܙܥܘܪܐ ܂ ܐܠܐ ܥܡ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ ܕܡܥ ܠܣܝܡܝܘܢ ܕܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܒܝܘܡ ܡܠܟܐ ܂ ܂ ܘܐܬܥܒܕܬ̣ ܢܛܘܪܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ
Eph:madCarNis ܕܫܬܩܐ ܩܒ̇ܠ ܐܚܝ̈ ܕܡܠܝܢܝܗܝ ܐܬܪܗ ܐܝܠܠܬܐ ܕܦܣܩ ܣܒܪܐ ܡܠܟܐ ܡܕܡܟ ܐܢܐ ܠܗ ܫܢܬ ܙܒܢܐ [XX6] ܝܐ ܒܪ ܩܠܗ X X ܗܐ ܡܘܬܐ
JacSer:turgFestHom XXXXXXXX ܓܝܘܪܐ̈ ⁷ܪܚܘܡܝܟܝ̈ . ܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܪܟܝ ⁸ܡܢ ܡܠܟܐ ⁴ ܐܢܬܝ ܥܡ ܨܠܡܝܟܝẌ . ܠܡ̇ܢ ⁶ܚܒܝܒܝܢ̈ ܠܟܝ ܛܒ ܡܢ ܚܬܢܐ
IšoMerv:ComPs ܡܬܩܢܝܢ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܇ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܐܦ ܐܚܪܢܐ ܥܡܪܝܢ ܘܡܬܚܫܚܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ
BarKoni:ScholUrm ܐܝܟ ܕܒܐܦܬܐ . ¹⁶ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܫܘܪܐ ܘܬܕܝܟܝ̈ ܡܓܕܠܐ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ X0ܕܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘ
P:2Chr [AB] ܕܠܐ ܓܠܐ ܠܗ̇ . ܘܚܙܬ ܡܠܟܬ ܫܒܐ ܚܟܡܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܘܒܝܬܐ ܡܠܟܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܟܠ ܡܕܡ : ܘܐܪܙ ܠܒܗ̇ . ܘܠܐ ܡܕܡ ܟܣܐ
ChronEdes ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܙܩܦܗ ܒܒܗܐܪܕܫܝܪ ܒܡܨܥܬ ܡܠܟܐ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܡܨܚܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ
P:2Macc [AB] . ܠܗܘ ܕܟܕ ܣܠܩ ܗܘܝܬ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܠܝܐ̈ : ܙܒܢܬܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܡܣܟܝܢ ܕܡܢܐ ܢܓܕܫ . ܐܘܕܥܬ ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ
BarKepha:CelebNat ܕܝܗܘܕܝܐ̈ : ܘܒܫܢܬܐ ܐܖܒܥܝܢ̈ ܘܬܖܬܝܢ̈ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܝܠܕܗ ܕܒܒܣܪ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ : ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܗܪܘܕܣ
IšoMerv:ComOT ܡܫܝܚܐ ܝXXXXܝXX ܘܢܦܪܘܩ ܠܟܠ ܘܕܫܪܟܐ . X ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܠܟܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܠܡܘXX ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܨܝܕ ܐܒܗܬܐ̈ . ܘܕܢܕܢܚ
JnMaron:Expos X 82 ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ⁴ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܪܝܫܢܝܗẌ X ܡܠܟܐ ² ܩܕܝܫܬܐ ³ܕܐܬܟܢܫܬ̣̇ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܝܘܡܝ̈ X ܓܠܝܢܘܣ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗX ܂ ܥܡ ܐܟܠܩܪܨܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܐܐܪ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܒ̇ܥܐ ܕܢܩܪܒ ܡܠܟܐ ܡܫܬܟܚ ܚܒܢܢܐ̤ ܡ̇ܢܘ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܗ ܂ ܗܘܢܐ ܀ ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ
SevAnt:LuqJul ܕܒܒܠ ܒܢܘܪܐ ܀ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܗܟܝܠ ܕܗܕܐ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܀ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕ ܠܙܕܩܝܐ ܘܠܐܚܒ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܓ̇ܢ ܐܢܘܢ
Eph:madFaith ܫܩܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܢ ܡܘܗܒܬ ܠܚܒܝܒܗ ܘܩܛܠܗ ܘܦܪܩܢ ܒܗX ܡܠܟܐ ܘܕܡܩܘܐ ܘܡܛܠ ܕܥܒܪܬ ܠܗ̇ XX ܪܚܡܬܗ ܠܡܘܗܒܬܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪ
IsaacAnt:memHom ܕܡܠܐ ܫܝܢܐ : ܣܥܬ ܥܠܘܗܝ ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܀ ܦܘܩ ܡܢܗ ܥܕ ܐܝܬ ܡܠܟܐ ܀ ܒܚܘܪܒܐ ܥܡܪ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ : ܘܠܐ ܢܟܬܬܗ ܚܝܘܬ ܫܢܐ . ܘܒܝܬ
P:4Macc [AB] ܐܝܟ ܡܢ ܕܣܓܝ ܨܗܐ ܗܘܐ . ܟܕ ܛܒ ܫܟܝܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܡܥܝܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܫܪܝܐ ܗܘܬ . ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܚܫܡܝܬܐ ܥܢܝܢ ܗܘܘ .
JacSer:memElijFireDown ܠܥܩܪܘܢ ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܫܕܪ ܗܘܐ ܫܠܐ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܘܫܠܝܐ ܢܘܪܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܘܒܪܗ̇ ܕܐܝܙܒܠ ܗܘ ܡܬܩܛܪܓ ܕܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܐܠܘ
P:Ezek [AB] ܕܒܒܠ : ܫܥܒܕ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗ ܫܘܥܒܕܐ ܪܒܐ ܥܠ ܨܘܪ : ܒܟܠ ܪܝܫ ܡܠܟܐ : ܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ . ܒܪܢܫܐ : ܢܒܘܟܕܢܨܪ
Eph:madLuqHeres ܕܟܢܫ ܐܢܘܢ ܪ 21ܪܝܫܐ̈ ܗܘܘ ܒܓܘ ܥܕܬܐ̈ ܘܐܝܬ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܬܟܬܒܬ ܒܗ̇ܝ ܢܨܝܚܬܐ ܣܢܗܕܘܣ ܝ ܕܟܝܪ