simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܠܓܕܪ . ܗܢܐ ܐܒܝܡܠܟ . ܠܘ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܡܛܠ ܟܦܢܐ ܠܡ ܐ̣ܙܠ ܐܝܣܚܩ ܠܘܬ ܐܒܝܡܠܟ
Chron1234 ܂ ܘܐܬܚܒܫ ܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܘܐܦܝܣ̈ ܕܥܡܗ ܂ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܚܠܝܨܐ ܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܡܦܢܐ ܗܘ̣ܐ 0 ܦܬܓܡܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ
BarBahl:SyrLex شاور . ܐܬܡܠܟ ܗ ܒܥܐ ܡܠܟܐ ܒܨ وعد ܀ ܐܬܡܠܠ نُطق به ܀ ܡܠܟܐ ܐܬܡܘܣܐ ܕܡܝܢܛܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܐܦܐ الماس ܀ ܐܬܡܠܟ ܗ ܚܫܠ
PersMartKgYaz1 ܕܬܡܘܬ . ܢܚܙܐ ܡܫܟܚ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܡܢ ܕܗܘ ܕܐܬܬܟܠܬ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܚܝܝ̈ . ‏ 5 ܘܥܢܐ ܡܘܗܦܛܐ ܘܐܡܖ ܠܗ . ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܦܩܕ ܥܠܝܟ
Eph:madFaith ܕܢܥܩܒ ܕܐܝܟܢ ܘܐܝܟܐ ܗ̣ܘ ⁴ 409ܚܢܢ ܕܝܢ ܥܠ ²ܝܠܕܗ ܕܒܪܐ X ܡܠܟܐ ܚܢܢ ¹ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܟܠܗܘܢ ܠܚܕ ܗ̣ܘ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܝܬ ܕܡܫܐܠ ܥܠ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܫܬܝXܐX ܘܥܣܪܝܢ ܘXܢܬ ܂ XܝXܠܝܝܣXܢܩܐ ܡܠܟܐ ܘܢX ܂ ܢܒܐ̈ ·ܝXܠܥܐ ܕܦ ܝܝܝX ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܫܒܘܪ ܒܪ ܗܘܪܡܙܕ
Chron1234 ܕܐܬܩܛܠ ܀ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܪܘܢ ܒܪ ܡܚܡܕ ܝ ܐܡܝܪܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܘܣܝXܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܥܒܣ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢ ܂ ܒܛܢܢܐ ܕܚܠܦ
P:Dan [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ ܝܪܚܝܢ̈ : ܥܠ ܗܝܟܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܒܒܒܠ ܡܗܠܟ ܡܠܟܐ ܕܢܪܚܩ ܡܢܟ ܣܟܠܘܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܝ ܥܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
BarṢal:ComGosp ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ ܕܢ̇ܚ ܟܘܟܒܐ ܂ ܙܠܘ ܩܪܒܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܬܢܒܝ ܠܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܕܡ̣ܟܐ -· ܠܫܒܘܥܐ̈ ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ
P:Esd [AB] . ܡܘܗܒܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ . ܘܕܙܟܘܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ . ܘܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܕܝܬܝܪ ܚܟܝܡܐ ܡܢ ܕܚܒܪܗ . ܢܬܠ ܠܗ ܕܪܝܘܫ
P:Ecclus [AB] ܛܒܐ . ܘ ܚܝܠܐ ܘܬܘܩܦܐ ܡܪܝܡܝܢ ܠܒܐ . ܘܡܢ ܬܖܝܗܘܢ̈ : ܡܠܟܐ ܦܪܩܐ . ܗ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܡܩܝܡܝܢ ܪܓܠܐ . ܘܡܢ ܬܖܝܗܘܢ̈ :
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܚܝ . ܐܢܐ ܥܒܕܟ ܒܡܚܫܒܬܐ ܡܥܕܪܢܝܬܐ ܒܬܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܫܝܘܠ ܒܒܥܠܕܒܒܘܬܐ‏ ‏ 80 ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܚܝ
EliaNis:Chron ܚܕܝܐܝܬ ܘܥܒܕܗ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܝ ܬܚܘܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܠܘܬܗ ܡܘܡܗܕ ܐܠܕ ܂ ܘܠܗ ܘܕܫ̣ ܦܪܝܣܗ ܘܩ̇ܒ̣ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܐܣܬܝܪ ܒܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ : ܡܢܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܒܥܓܠ ܚܙܘ ܠܗܡܢ : ܢܥܒܕ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܐܣܬܝܪ . ܘܐܬܐ
P:Sam [AB] ܡܠܬܐ ܕܥܒܕܗ . ܘܩܡ ܝܘܐܒ ܘܐܙܠ ܠܓܫܘܪ : ܘܐܝܬܝܗ ܡܠܟܐ ܝܕܥ ܥܒܕܟ ܕܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܕܥܒܕ
P:5Macc [AB] ܕܐܓܒܛܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ ܘܒܬܪܗ ܐܢܛܝܟܘܣ ܘܒܬܪܗ ܦܘܡܦܝܐܘܣ ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܚܡܫ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܬܚܕܬ ܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܚܪܒܬ . ܐܣܘܟܐܣ ܓܝܪ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܫܒX 0ܝ ܒܪܐ ܙܥܘܪܐ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܒܡܥܒܝ ܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܬܐܘܦܝܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܝܬ ܬܐܘܦܝܠܐ
Chron1234 · ܕܛܝܝܐ̈ ܘܢܣ̣ܒ ܡܢܗ ܣܝܓܝܠܝܢ ܂ ܟܕ ܙܒܢܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܦ̣ܫ ܡܠܟܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܂ ܘ̣ܢܚ̣ܬ ܠܒܓܕܕ ܘܦܓ̣ܥ ܒܐܒܘ ܣܚܩ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܫܡܥܗܘܢ ܘܐܬܪܫܠ ܐܝܕܘܗܝ̈ : ܘܥܩܬܐ ܐܚܕܬܗ ܘܚܒܠܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܡܛܝܒܝܢ ܐܝܟ ܓܢܒܪܐ̈ ܠܩܪܒܐ : ܥܠܝܟܝ ܒܪܬ ܒܒܠ . ܫܡܥ
SynWestSyr X ܕܝܢ ܐܘ̇ ܕܝ̇ܢܐ ܆ ܠܐ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܀ ܨܚ ܡܠܟܐ . ܘܗܘ̇ܝܢ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ . ܡܢ ܒܠܥܕ