simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܕܒ ܂ ܣ̣ܡ ܕܣܠܩ ܠܣܘܪܝܐ ܘܠܩܝܠܝܩܝܐ ܘܠܩܐܦܘܕܘܩܝܐ ܀ ܝܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܦ ܠܗܢܐ ܥܘܗܕܢܐ ܡܢܬܐܝܬ ܣ̣ܡ ܐܘܣܒܝܘܣ ܆ ܟܕ ܠܫܒܘܪ
ChronMin ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܗ ܂ ܒܐܒ ܂ 3 X X ܂ ܩܝ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܡܘ ܂ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ 2 X ܂ ܝXܠ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܠܗ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܐ ܂ ܒܬܡܘܙ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝ ܡܪܩܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܗܝܒܐ X ܂ ܙ X ܂ ܩܟܗ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܣܐ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܬܐܕܘܣܝܣ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܗ ܂ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܘܣ ܂ 5 ܙ X ܂ ܩܠܒ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܣܚ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܘܣ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܐ ܂ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܢܘܢܐ ܝ ܂ X ܂ ܩܢ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܦܘ ܂ ܃ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܠܐܘܢ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܐܢܣܛܘܣ ܂ 5 X ܂ ܩܨ ܓ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦܟܛ ܂ ܡܠܟܐ ܒܬܪܗ ܙ ܢܘܢ ܂ 7ܝܝ ܙ X ܂ ܩܣܘ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦ̇ܒ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܙ ܢܘܢ
ChronMin X ܕܪ̈ ܘܡܝܐ ܂ ܒܛ ܂ ܒܬܡܘܙ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܂ 1 X ܂ ܡܠܟܐ ܒܬܪܗ ܐܢܣܛܘܣ ܂ 5 X ܂ ܩܨ ܓ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦܟܛ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܣܛܘܣ
ChronMin X ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܒܛ ܂ ܒܬܡܘܙ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܂ 1 X ܂ ܪܒ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦ̇ܠܚ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܝܘܣܛܝܢܘܣ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܒܕ ܂ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܛܝܒܪܝܘܣ X ܡܠܟܐ ܩܕܝܡ ܂ 1 X ܂ ܪܢܕ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦ̇ܨ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܝܘܣܛܝܢܘܣ
ChronMin ܂ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܘܪܝܩܘܣ ܂ 1 X ܂ ܪܥܚ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܡܠܟܐ ܛܝܒܪܝܘܣ X ܂ X ܂ ܪܢܙ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦ̇ܨ ܓ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܛܒܪܝܣ
ChronMin ܙX ܝܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܗܪܩܠܝܣ ܂ 1 ܫܢܬ ܂ ܝ ܂ XܕܛܝܝܐẌ ܡܠܟܐ ܂ ܝܘ ܂ ܒܬܡܘܙ ܝ ܂ ܂ ܪܦܗ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܨ̇ܟܐ ܂ ܒܗ̇ ܐܬܩܛܠ ܦܘܩܐ
ChronMin ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܚܬܗ ܕܝܢ ܕܐܚܙܝܐ ܂ XX ܝܘܫܒܥ ܐܢܬܬ ܝܘܝܕܥ ܪܒ ܡܠܟܐ ܂ ܙ ܂ ܂ ܗܕܐ ܩܛܠܬ̇ ܠܒܢܝ̈ ܒܪܗ̇ ܂ ܡܢ ܓܢܣܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܕܐܚܒ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ ܀ 1̈ ܓܐܝܘܣ ܡܠܟܐ ܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܕܩܐܘܕ ܡܠ̣ܟ ܡܠܟܐ̈ ܘܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܘܣ
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ ܀ ܡܥܘܝܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܟ ܂ ܀ ܝܙܝܕ ܒܪܗ ܫܢܝܐ̈ ܓ ܂ ܂ ܀ ܡܠܟܐ ܚܕܐ ܀ ܥ[ܘ]ܡܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܀ ܥܘܬܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܀ ܘܕܠܐ
ChronMin ܝܪܚܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܀ ܡܪܘܢ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܀ ܥܒܕ ܐܠܡܠܝܟ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܚܡܫ ܀ ܡܥܘܝܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܟ ܂ ܀ ܝܙܝܕ ܒܪܗ ܫܢܝܐ̈ ܓ ܂ ܂ ܀ ܘܕܠܐ
ChronMin ܕܨܘܪ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܗ̇ ܆ ܬܗ̣̇ܪ ܒܫܘܦܪܗ̇ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܢܗ ܡܥܦܪܐ ܂ ܘܫ̣ܩܠܗ̇ ܂ ܝX ܂ ܝ ܘܐܥܠܗ̇ ܠܦܘܢܝܩܘܣ
ChronMin ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܝ̣ܗܒ ܠܗ ܠܗܪܩܠܝܣ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܗܘܐ ܦܩܕ ܚܠܦܘܗܝ ܡܠܟܐ ܬܗ̣̇ܪ ܒܫܘܦܪܗ̇ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܢܠܒܫ ܡܢܗ ܆ ܐܠܐ
ChronMin ܩܕܡܝܐ ܕܩܡ ܒܡܠܟܘܬ ܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܙܒܢ ܡܐܬܝܬܗ ܡܠܟܐ ܡܢ ܬܡܢ ܘܠܟܐ ܡܬܩܪܝܢ ܡܠܟ̇ܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܩܣܪ ܂ ܂ ܝX ܂ ܝ ܝ
ChronMin ܐܓܘܣܛܘܣ ܂ ܥܒ̣ܕ ܨܠܡܐ ܪܒܐ ܕܕܗܒܐ ܂ ܘܣܡܗ ܒܪܫܗ ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܝܝ ܕܢܡܠܠ ܥܡܟ ܕܝܘܣ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ
ChronMin ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܐܪܝܛܝܐ 1ܫܩܠ X XX · ܛܥܢܐ ܕܝܝܪܪ ܠܪܗܘܡܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠ ܓܢܣ ܂ ܘܡܬܐܡܪܢܘܬܐ̈ ܕܒܙܚܐ ܘܫܪܟܐ ܀ ܝ ܘܟܕ ܗܘ̣ܐ