simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܠܐܦܝܣ ܘܥܒܕܘܗܝ ܦܛܪܝܪ ܠܐܬܢܣܝ ܡܝܛܪܘ ܕܡܝܦܪܩܛ ܕܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܂ ܗܟܘܬ ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܝܣܚܩ ܂ ܬܘܒ ܐܠܨ ܐܢܘܢ
ChronMin ܥܒܕ ܐܠܗ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡXܕܝܢܬܐ ܥܠ ]ܕܩܠܬ ܠ̣ܥܠ ܡܢ ܩܛܝܣܦܘܢ ܡܠܟܐ ܘܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬ ܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ 2ܕܐܠܦ ܘܫܒܥܝܢ 3ܘܬܠܬ ܒܢ̣ܐ
ChronMin ܂ ܘܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܒܝܫ[ܬܐ̈] ܡܣܪܚ ܗܘܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܥܠ ܓܐܘܪܓܝ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܩܡ ܐܘ ܟܬܪ ܗܘ̣ ܫܝܢܐ ܂ ܐܙܠ ܗ̣ܘ · ܪܫܝܥܐ ܕܘܝܕ ܠܘܬ
ChronMin ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܐܫܠܡܘܗܝ ܂ ܒܪܡ 1ܒܫܘܪܝܐ ܡܬܚܗ ܠܥܓXܠܬܐ̈] ܡܠܟܐ ܒܙܘܙܐ̈ ܘܕܝܢܪܐ̈ ܃ -· ܕܢܦܩ[ܬܐ [ܕܝܠܝ ܂ ]ܘܝܕܥ
ChronMin ܘܩܪܐ ܠܐܦܝܣ̈ ܂ ܘܥܒܕܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܪܝܫܐ ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܕܕܪܐ ܂ ܡܠܟܐ 5X ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ X ]ܒܪܡ ܦܩܕ ܘܚܒܫܘܗܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܫܕܪ
ChronMin ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝXܢ ܘܚܕܐ ܘܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܘ[ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܘܫܩܠ ܟܠܡܐ [ܪ ]ܬ ܀ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ [ܡܝܬ ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ
ChronMin ܕܪܘ[ܡܝ̇ܐ ܂ ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܠܐܘܢ ܒܪܗ ܂ ܘܚܪܪܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪܗ ܡܗܕܝ ܒܪܗ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܥܢܕܝ ܩܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ
ChronMin ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ ܐܘܪܚܗ ܘܗܦܟ ܐܕܪܟܗ ܦ[ܘܩܕܢ]ܐ [ܕܐܠܗܐ] ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܘܟܕ [ܢܦܩ ]ܕܢܐܙܠ ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ]ܐܫܬܪܝ ܠܟܠܗ̇ ܦܚܢܘܬܐ ܘܫܪ[ܝܚܘܬ ܐ ܂ ܘܢܣܒ ܡܠܟܐ 1]ܫܝܢܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܥXܣܪ ]ܩXܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ ܝ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ 10ܘܐܡ̣ܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܪܘ[ܡܝܐ̈ ܐܣXܛܘܪܝܩܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܐܠ[ܦ ܘܡܐܐ ܘ]ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܝܬ ܢܝܩܘܦܘܪܐ
ChronMin ܩܕܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܃ [ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܡ]ܣܬܒܪ ܕܡܫܪܐ ܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܃ ܥܕܡܐ ܝܝ ܠܫܘܪܝ [ܡܠܟܘܬ]ܗ ܕܣܠܘܩܘܣ̈ ܢܝ̣ܩܐ̣̇ܛܘ ܇ ܪ
ChronMin ܩܕܡ[ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܫܪܝܢ̈ ]ܝ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܗܢܐ [ܕ ܡܠܟܐ ܆ ܡܕܝܢ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܕܠܐ [ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ] ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܠܘܩܘܣ
ChronMin ܂ ܕܓ ܂ ܕܣܘܪܝܐ ܇ ܟܕ ܡ̇ܡܠܟ ܗܘܐ ܥܠ ܐܓܘܦܛܘܣ ܦܛܘܠܐܡܐܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܇ ܠܘܩܒܠ ܫܢܬ ܐ ܗ̇ܝ ܂ ܕܝܐ ܂ ܝ ܕܐܢܛܝܘܟܘܣ ܐܠܗܐ
ChronMin ܐܚܪܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܪܫ̇ܡ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܗܘ̇ ܕܙܒܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܡܢܬܐܝܬ ܂ ܘܟܕ ܠܐܪ[̣ܫ[ܩ ܡܫܡܗ ܆ ܘܟܕ ܠܠܦܐܩܦܪܘܣ
ChronMin ܡܢܗܘܢ ܒܗ̇ ܒܐܘܪܗܝ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܐܒܓܪ ܃ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܃ ܘܟܕ 1ܚܪ̣ܩܘ 2ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܦܪܬܘܝܐ̣̈ ܂ ܐܩܝ̣ܡܘ
ChronMin ܂ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܫܡܐ ܗܢܐ ܐܒܓܪ ܆ ܡܛܠ ܕܐܚܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܦ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܃ ܟܕܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܩܝ̣ܡܘ ܠܗܘܢ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܬܝ · ܕܐܩ̣ܪܒ ܥܡ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܝ X ܂ ܕXܙ ܂ ܕܠܘܩܝܘܣ
ChronMin ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ ܟܠ ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܡܠܟܐ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܘܫܥܒܕ ܐܢܘܢX ܗ̣ܘ ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܒܫܢܬ ܂ ܢ̇ܣ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܫ̣ܬܩܠܬ ܡܠܟܐ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ ܟܠ ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܕܦܝܠܝܦܘܣ
ChronMin ܃ ܟܕ ܐܩܝ̣ܡܘ ܥܠܝܗܘܢ [ܡܕܐܬܐ ]ܕܫܘܥܒܕܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܒ̣ܛܠܬ ܡܠܟܐ ܃ XܘXܠܐܘܪܝܠܝܐܢܘܣ ܒܪ ܚܒܣܝ ܥܒ̣ܕXܘX ܠܗ ܐܝܓܡܘܢܐ ܚܠܦ