simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܆ 5ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ
ChronMin ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܘܕܐܓܒܛܝܐ̈ ܀ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܝ ܦܛܠܡܐܘܣ
ChronMin ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐ ܠ ܃
ChronMin ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕ ܗܘܕܐ ܆
ChronMin ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ̈ ܕ·ܘܬܡ ܡܠܟܐ ܪܗܘܕܐ̈ ܃ ܘܒܫܢܬ
ChronMin ܀ ܂ ܠܡܢܫܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈
ChronMin ܒܫܢܬܐ ܢܦ̣ܩ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂
ChronMin ܂ ܝ ܂ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܗܪܩܠܐ̣ ܂
ChronMin ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܘܠܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܚ̇ܢܦ ܂ ܩܡ
ChronMin ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ
ChronMin X ܕܝܘܝܩܝܡ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗ ܂
ChronMin ܠ̇ܚ ܂ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܫܬܐ ܒܪܘܡܝ ܝ
ChronMin ܗܢܐ ܕܙܟܐ ܠܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܕܡ[ܕܝ]ܐ̈ ܘܠܡܨܪܝܐ̈ ܘܝܘܢܝܐ̈
ChronMin ܂ ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܪܓ̣ܙ ܥܠ
ChronMin ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܂ ܡܠܟܐ ܗܟܝܠ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܃
ChronMin ܘܟܕ ܐܬܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܥܠ̣ܘ ܂ ܗܘܘ
ChronMin ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܛܪܕ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ
ChronMin ܙ X ܐܪܓ̣ܫ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܝ̇ܩܪ ܘܐܬܝ̣ܨܦ
ChronMin ܂ ܡܝ[ܬ ܦܘܩܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܐܡܠܟ]
ChronMin ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ ܡܠܟܐ ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂