simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܬܘܒ ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܐܦܝܣ ܘܥܒܕܘܗܝ ܦܛܪܝܪ
ChronMin ܘܫܒܥܝܢ 3ܘܬܠܬ ܒܢ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܒܕ ܐܠܗ ܐܒܘܓܥܦܪ
ChronMin ܪܫܝܥܐ ܕܘܝܕ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܓܝܐܬ̈ ܐ
ChronMin [ܕܝܠܝ ܂ ]ܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܐܫܠܡܘܗܝ
ChronMin ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܩܪܐ ܠܐܦܝܣ̈ ܂
ChronMin ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܒܫܢܬܐ ܥܢܕܝ ܩܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘ[ܡܝ̇ܐ ܂ ܘܩܡ
ChronMin ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ
ChronMin ܘܥXܣܪ ]ܩXܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ ܝ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ]ܐܫܬܪܝ ܠܟܠܗ̇
ChronMin ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܝܬ ܢܝܩܘܦܘܪܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ 10ܘܐܡ̣ܠܟ
ChronMin ܢܝ̣ܩܐ̣̇ܛܘ ܇ ܪ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܃
ChronMin ܗ̇ܝ] ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܠܘܩܘܣ ܡܠܟܐ ܩܕܡ[ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܫܪܝܢ̈
ChronMin ܝ ܕܐܢܛܝܘܟܘܣ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܓ ܂
ChronMin ܆ ܘܟܕ ܠܠܦܐܩܦܪܘܣ ܡܠܟܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܦܪܬܘܝܐ̈
ChronMin ܕܦܪܬܘܝܐ̣̈ ܂ ܐܩܝ̣ܡܘ ܡܠܟܐ ܡܢܗܘܢ ܒܗ̇ ܒܐܘܪܗܝ
ChronMin ܗ̣ܢܘܢ ܐܩܝ̣ܡܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ
ChronMin ܕXܙ ܂ ܕܠܘܩܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܬܝ
ChronMin ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ
ChronMin ܕܗ ܂ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܒܫܢܬ
ChronMin ܠܗ ܐܝܓܡܘܢܐ ܚܠܦ ܡܠܟܐ ܃ ܟܕ ܐܩܝ̣ܡܘ