simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ
ChronEdes ܂ ܣܡܗ̣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ
ChronEdes ܕܝܙܕܝܢ ܘܢܝܗܘܪܡܝܙܕ ܘܐܡܠܟܘ ܡܠܟܐ ܠܫܝܪܘܝ ܒܪ ܟܘܣܪܘ
ChronEdes ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܣ̣ܩ ܡܠܟܐ ܠܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܂
ChronEdes ܚܕܝܐܝܬ ܐܬܩܒܠܘ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܗܪܩܠܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ
ChronEdes ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ̣
ChronEdes ܗܘ̣ܐ ܠܡܩܪܒܘ̣ ܥܡ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܟܕ
ChronEdes ܐܢ ܗ̤ܘ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܃ ܘܚܕ ܡܢ
ChronEdes ܂ ܘܫܡ̣ܥ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܫܕܪ
ChronEdes ܘܐܦܪܝܩܝܐ ܀ ܘܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܥܩܬܐ̣ ܕܐܡܠܟܬ̤
ChronMin ܆ 5ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ
ChronMin ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܘܕܐܓܒܛܝܐ̈ ܀ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܝ ܦܛܠܡܐܘܣ
ChronMin ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐ ܠ ܃
ChronMin ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕ ܗܘܕܐ ܆
ChronMin ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ̈ ܕ·ܘܬܡ ܡܠܟܐ ܪܗܘܕܐ̈ ܃ ܘܒܫܢܬ
ChronMin ܀ ܂ ܠܡܢܫܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈
ChronMin ܒܫܢܬܐ ܢܦ̣ܩ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂
ChronMin ܂ ܝ ܂ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܗܪܩܠܐ̣ ܂
ChronMin ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܘܠܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܚ̇ܢܦ ܂ ܩܡ
ChronMin ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ