simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܡܝܢ̈ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܬܠܐܘܗܝ ܥܠܘܗܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܝܗܒ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܓܠܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܫܩܠ ܡܠܟܐ ܥܙܩܬܐ ܕܫܩܠ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܣܬܝܪ ܘܡܠܠܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܢܦܠܬ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܘܫܛ ܡܠܟܐ ܠܐܣܬܝܪ ܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܬ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܐܫܟܚܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܟܬܒܐ ܕܡܬܟܬܒ ܒܫܡ ܡܠܟܐ ܘܡܬܚܬܡ ܒܥܙܩܬܗ ܕܡܠܟܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܬܟܬܒܘ ܒܫܡ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ : ܘܐܬܚܬܡܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܓܪܬܐ̈ ܕܟܬܒ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܦܩ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܒܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܪܒ ܡܘܪܕܟܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܗ ܐܙܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ . ܢܥܒܕܘܢ ܗܟܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܘܬ ܐܣܬܝܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܣܦܪܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܝܢܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܚܫܝܪܫ ܡܠܟܐ . ܡܠܐ̈ ܕܫܪܪܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܪܡܝ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܡܕܐܬܐ ܥܠ