simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܘܪܕܟܝ : ܕܐܘܪܒܗ ܡܠܟܐ : ܗܐ ܟܬܝܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܕܐܡܠܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܕܡܕܝ : ܕܐܡܠܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܥܡ ܐܪܦܟܫܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܥܡ ܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ . ܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ . ܘܐܬܟܢܫܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܫܕܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܟܠܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܗܦܟܘ ܦܬܓܡܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܝܠܗ ܠܘܩܒܠ ܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܒܫܢܬ ܫܒܥܣܪܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܬܓܡܐ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܠܡܬܒܥ ܡܢ ܟܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܩܪܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܠܐܠܦܪܢܐ ܪܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܚܝܠܗ ܠܡܪܕܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܢܟܣܐ ܐܦܝܗ̇̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܒܕܐ̈ ܚܢܢ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ . ܗܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܒܥܡܡܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܒܪ ܚܝܠܗܘܢ : ܡܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈ . ܘܫܚܘܩ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܪܘܝܐ ܕܡܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܨܒܐ ܕܢܦܠܘܚ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܝ ܗܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .