simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܗܐ ܟܬܝܒ ܒܣܦܪ ܡܠܝ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܝ̈ ܡܕܝ ܘܦܪܣ . ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܥܘܫܢܗ : ܘܓܢܒܪܘܬܗ : ܘܬܫܒܚܬ ܪܒܘܬܗ ܕܡܘܪܕܟܝ : ܕܐܘܪܒܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܘܪ : ܕܐܡܠܟ ܒܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܬ ܨܚ ܛ ܒܫܢܬ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܕܝ : ܕܐܡܠܟ ܒܩܦܛܢ . ܘܒܢܐ ܡܓܕܠܐ ܠܩܦܛܢ . ܘܐܚܕܪܗ̇ ܡܠܟܐ : ܕܐܡܠܟ ܒܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܪܦܟܫܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܥܡ ܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ . ܗܝ ܗܝ ܦܩܥܬ ܕܘܪܐ . ܘܢܦܩܘ ܡܠܟܐ ܕܚܝܠܗ . ܘܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܦܩܥܬܐ . ܗܝ ܗܝ ܦܩܥܬ ܕܘܪܐ . ܘܢܦܩܘ ܠܩܘܒܠܗ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܗܢܘܢ : ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܥܡ ܐܪܦܟܫܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܝܠܡ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܟܠܕܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ : ܘܥܠ ܕܩܠܬ : ܘܥܠ ܐܘܠܝ : ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܪܝܘܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܠܒܢܐ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܥܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܟܠܕܝܐ̈ . ܘܫܕܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܐܬܘ ܠܩܪܒܐ . ܘܠܐ ܕܚܠܘ ܡܠܟܐ : ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܟܘܫ . ܘܐܗܦܟܘ ܦܬܓܡܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܫܢܬ ܫܒܥܣܪܐ̈ . ܘܐܬܥܫܢ ܒܩܪܒܐ . ܘܐܗܦܟ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗ ܡܠܟܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܝܡܡܐ̈ . ܘܥܬܕ ܚܝܠܗ ܠܘܩܒܠ ܐܪܦܟܫܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܡܬܒܥ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ . ܘܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܘܪ ܠܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܗ : ܡܛܠ ܕܬܪܝܢܗ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܦܘܡܗ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܡܘ ܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ : ܩܪܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܒܐ ܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܐ ܐܢܬ ܬܦܘܩ ܡܢ ܩܕܡܝ . ܘܬܕܒܪ ܡܠܟܐ ܪܒ ܚܝܠܗ : ܡܛܠ ܕܬܪܝܢܗ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܢܟܣܐ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܥܪܒܐ ܒܡܪܟܒܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ . ܘܢܦܩ ܡܢ ܢܝܢܘܐ ܗܘ ܘܚܝܠܗ ܠܡܪܕܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܒܐ . ܗܐ ܩܝܡܝܢ ܚܢܢ ܩܕܡܝܟ . ܥܒܕ ܠܢ ܐܝܟ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܠܟܐ ܕܫܠܡܐ ܘܐܡܪܘ . ܐܡܪܝܢܢ : ܚܢܢ ܥܒܕܐ̈ ܚܢܢ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܘܪ ܒܥܡܡܐ̈ . ܘܢܣܒ ܐܠܗܝܗܘܢ̈ . ܘܝܗܒ ܐܢܘܢ ܠܚܒܠܐ . ܡܠܟܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܝܗܘܕ : ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܗܘ ܢܫܕܪ ܚܝܠܗ : ܘܢܘܒܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܗܘܢ ܡܣܝܥ ܠܗܘܢ . ܘܡܢܘ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܠܡܐ̈ . ܘܫܚܘܩ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ . ܬܒܪ ܥܘܫܢܗܘܢ ܒܚܡܬܟ . ܡܠܟܐ ܗܘ ܡܪܝܐ ܡܫܚܩ ܩܪܒܐ̈ ܆ ܡܪܝܐ ܫܡܟ . ܐܢܬ ܬܒܪ ܚܝܠܗܘܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ : ܫܡܥ ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ . ܘܗܒ ܢܟܠܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ : ܒܪܘܝܐ ܕܡܝܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܐܦ ܗܫܐ ܥܡܟܝ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܛܘܪܐ : ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܒܐܫܬ ܠܟܠ ܐܢܫ : ܕܨܒܐ ܕܢܦܠܘܚ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܚܝܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܕܫܕܪܟ ܠܡܩܝܡܘ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܢܦܠ ܡܪܝ ܡܢ ܨܢܥܬܗ̈ ܟܡܐ ܕܚܝ . ܡܛܠ ܕܚܝ ܗܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ