simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܫܒܥܣܪܐ̈ ܂ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܟܢܫ ܚܝܠܐ
IšoMerv:ComPs . ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܐܢ ܫܐܕܐ̈
P:Jer [AB] : ܘܗܘ ܒܒܝܬ ܡܠܟܐ ܗܘܐ : ܕܐܪܡܝܘܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܗܡܢ ܐܬܐ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܠܕܪܬܐ ܒܪܝܬܐ :
P:Sam [AB] ܐܟܝܫ ܒܪ ܡܥܟܐ ܡܠܟܐ ܕܓܬ .
Eph:madCarNis ܡܢ ܨܐܕܝܢ ܠܬܪܥ ܡܠܟܐ 6ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ ܟܕ
P:2Chr [AB]   ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܘ ܩܒܘܬܐ
Eph:madUnleavBread ܘܫܕܘ ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ ܘܐܬܢܒܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ
P:Sam [AB] . ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ
JacSer:memBirthSavFlesh ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܡܠܠ ܡܠܟܐ ܘܢܦܠ ܥܒܕܐ ܒܪܟ
HistChurchEast . ܟܬܒ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܡܦܝܣ ܠܗ ܐܝܟ
IsaacAnt:memHom ܀ ܕܐܢ ܠܡ ܡܠܟܐ ܠܐ ܣܒܥ :
IšoMerv:ComOT ܕܠܒܪܝܪܐ ܠܐ ܥܒܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܝܘܢܝܐ ܆
ZachSch:ActsSev ܒܕܝܐ ܪܟܒܘ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܕܦܖܣܝܐ̈ ܟܕ ܐܬܐ
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܩܪܒ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܠܬܪܥܐ ܕܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ
CaveTreas ܘܩܛܠܗ X Xܠܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪX . ܘܥܠ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝܘܠܝܢܣ ܕܢ ܡܠܟܐ ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܆ ܐܬܘ ܡܓܘܫܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq [ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕ̈ ܐ̣
Eph:Adden ܐܝܬܝܗ̇ ܕܥܡܪ ܒܗ̇ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܢܚ ܒܗ̇