simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܣܘܪܝܐ ܟܢܫ ܚܝܠܐ ܥܠ ܝܗܘܐܚܙ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܐܝܣܪܝܠ ܂ 3ܘܐܠܨ ܡܠܟܐ ܠܐܝܣܪܝܠX ܂ 1 ܝ ܕܥܣܪܐ ܝܗܘܐܚܙ ܫܢܝܢ̈ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܂ ܚܙܐܝܠ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܢ ܫܐܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ . ܗܢܘ . ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܐܘ
P:Jer [AB] ܗܘܐ : ܕܐܪܡܝܘܗܝ ܠܐܪܡܝܐ ܒܓܘܒܐ : ܘܡܠܟܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܬܪܥܐ ܡܠܟܐ ܒܣܝܢܐ . ܘܫܡܥ ܥܒܕܡܠܟ ܟܘܫܝܐ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ : ܘܗܘ ܒܒܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܕܪܬܐ ܒܪܝܬܐ : ܕܢܐܡܪ ܠܡܠܟܐ ܕܢܬܠܐ ܠܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܩܝܣܐ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܕܡ . ܨܚ ܚ ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܡܢܘ ܒܕܪܬܐ . ܘܗܡܢ ܐܬܐ ܠܒܝܬ
P:Sam [AB] ܕܓܬ . ܘܝܬܒ ܕܘܝܕ ܥܡ ܐܟܝܫ ܒܓܬ ܗܘ ܘܓܒܪܘܗܝ̈ ܘܐܢܫܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܥܒܪ ܗܘ ܘܫܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܠܘܬ ܐܟܝܫ ܒܪ ܡܥܟܐ
Eph:madCarNis 6ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ ܟܕ ܬܡܢ ܗܘܝܬ ܪܕܝܬ ܘܪܗܛܬ ܘܛܝܒܬ ܪܘܡܝܢܐ ܡܠܟܐ ܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܚܟܝܡ ܦܪܫܬ ܓܝܪ ܘܢܦܩܬ ܡܢ ܨܐܕܝܢ ܠܬܪܥ
P:2Chr [AB] : ܘܥܒܕܘ ܩܒܘܬܐ ܚܕܐ : ܘܣܡܘܗ̇ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܥܒܕܬ ܐܢܘܢ ܕܚܠܝ̈ ܦܬܟܪܐ̈ .     ܘܐܡܪ
Eph:madUnleavBread ܘܐܬܢܒܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܩܝܦܐ 12 ܫܕܐܘܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ ܘܠܫܡܥܘܢ ܗܘ ܪܒܟܘܡܪܐ̈ 11 ܡܢܗܘܢ ܫܩܠܘ ܘܫܕܘ ܥܠ ܒܪ
P:Sam [AB] . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ : ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܚܓܝܪ ܗܘ ܥܒܕܟ . ܘܕܓܠ ܒܝ ܥܒܕܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝ
JacSer:memBirthSavFlesh ܘܢܦܠ ܥܒܕܐ ܒܪܟ ܘܣܓܕ ܠܗ ܪܡܙ ܒܪܘܝܐ ܘܕܨ ܗܘܐ ܝܠܕܐ ܒܪ ܡܠܟܐ 131 485 ܢܩܫ ܥܙܝܙܐ ܘܙܥ ܐܝܙܓܕܐ ܠܓܘ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܡܠܠ
HistChurchEast ܘܡܦܝܣ ܠܗ ܐܝܟ ܕܢܫܒܩܝܘܗܝ ܕܢܐܙܠ ܠܕܝܪܗX ܩܢܕܝܕܝܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܚܙܐ ܣܗ̣Xܐ ܕܣܢܝܐ ܠܗ . ܦܘܠܟܪܝܐ ܘܣ̇ܩܪܐ ܠܗ . ܟܬܒ ܠܘܬ
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܣܒܥ : ܘܨܦܬܐ ܡܢܗ ܠܐ ܒܛܠܬ̥ . ܣܡܗ̇ ܕܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ : ܡܠܟܐ . ܘܦܫܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ : ܠܡܪܗܛ ܒܬܪ ܩܢܝܢܐ̈ ܀ ܕܐܢ ܠܡ
IšoMerv:ComOT . ܝܘܢܝܐ ܆ ܕܦܨܝܚ ܠܡ ܣܓܝ . [20]ܘܗ̣ܘ ܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܒܥܠܝܬܐ ܡܠܟܐ . ܥܒܝܐ ܘܣܡܝܟܐ . ܘܝܬܝܪ ܕܡܝܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܒܪܝܪܐ ܠܐ ܥܒܕܝܢ
ZachSch:ActsSev ܕܦܖܣܝܐ̈ ܟܕ ܐܬܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܗܢܐ ܐܬܪܐ ܘܒܗܠܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܣܩܝܢ ܣܝܡܬܐ̈ . ܟܕ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܕܝܐ ܪܟܒܘ ܕܕܪܝܘܫ
P:Dan [AB] ܠܬܪܥܐ ܕܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܝܩܕܬܐ : ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ : ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܡܠܟܐ ܕܪܒܝܥܝܐ ܕܡܐ ܠܒܪ ܐܠܗܝܢ̈ . ܗܝܕܝܢ ܩܪܒ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
CaveTreas ܕܨܘܪX . ܘܥܠ̣ ܠܡܨܪܝܢ . ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗ̇ܠܝܢ ܡܠܟܐ X ܘܥܩ̣ܪX ܠܨܘܪ ܘܐܘܩܕܗ̇ ܒܢܘ̇X . ܘܩܛܠܗ X Xܠܚܝܪܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܢܕܒܚܘܢ̣ ܃ ܘܕܒܚ ܂ ܘܒܥܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܝܗܘܕܝܐ̈ ܃ ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܚܘܛܪܐ̈ ܂ ܂ ܝܘܠܝܢܣ ܕܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܐܬܘ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܐܘܪܫܠܡ̣ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐ̇ܝܟܘ ܡܠܟܐ ܕܟܕ ܕܝܢ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܪܘܕܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܝܗܘܕ̈ ܐ̣ ܂ ]ܐܪܟܠܝܘܣ̣ ܫܢܝܐ̈ ܠܥܠܡ̣ ܘܒܢܝܚܬܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܦ ܚ̣ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܚܪܒܬ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܀ [ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗܪܘܕܣ
Eph:Adden ܕܡܠܟܐ̈ ܕܢܚ ܒܗ̇ ܘܢܦܩ ܠܒܪܝܬܐ ܟܕ ]ܨܝܪ ³[ܘܠܒܝܫ ܡܠܟܐ ܦܓܪܐ ܠܒܫ ܘܢܦܩ XX 1ܫܡܝܐ ܬܘܒ ܚܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܥܡܪ ܒܗ̇