simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܬܥܩܒ ܘܒܥܩܒܬܗܝܢ̈ ܬܪܕܐ ܘܠܘ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܬܬܘܦ ܡܠܟܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܓܝܪ ܕܠܪܥܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗ ܕܝܟ ܐܬܦܩܕ ܡܢ ܡܪܚܡܢܐ
Eph:Adden ܬܩܝܟܐ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܠܐ ܐܝܬ ܣܘܦ ܘܫ̇ܡܥܬ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܪ ܝ ܥܡܟܝ ܛܘܒܢܝܬܐ ܚܝܠ ܥܠܝܐ ܫ̇ܪܐ ܒܟܝ X X5ܘܝܠܕXܝ
P:Dan [AB] ܬܩܝܦ ܐܦܐ̈ : ܘܡܣܬܟܠ ܐܘܚܕܢ . ܘܬܩܝܦ ܚܝܠܗ : ܘܠܐ ܒܚܝܠܐ ܡܠܟܐ ܒܚܝܠܗܘܢ . ܘܒܣܘܦ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܐ ܕܫܠܡܘ ܚܘܒܐ̈ : ܢܩܘܡ
P:Ecclus [AB] ܬܩܝܦܐ . ܫܪܐ ܒܫܠܝܐ ܫܠܝܡܘܢ . ܘܐܠܗܐ ܐܢܝܚ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܘܩܡ ܒܬܪܗ
SynWestSyr ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܝܢ ܘܚܝܕ ܠܥܕܬܐ ܒܙܒܢܗ . ܘܒܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܝܢܐ ܡܬܕܡܐ ܐܢܬ . ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
BarAphton:ActsSev ܬܪܝܨ ܫܘ- ܥܢܕ ܘܘܡ ܥܠܘ- ܢܟܠܐ ܡܢ ܐܪܛܝܩܘ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ . ܫܡܫ ܒܟܘܪܣܝܐ ²ܫܢܝܐ̈ ܘ- . ܘܟܕ
Eph:madCarNis ܬܪܬܝܢ̈ ܠܬܪܝܢ̈ ܕܐܢ ܗܘ ܠܡ ܕܐܬܦܠܓܬܘܢ ܐܬܛܠܩܬܘܢ [68] ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܒܓܠܝܐ ܘܗܐ ܓܡܪܢܗ̇ [64] X 16ܚܛܝܬܐ ܘܫܝܘܠ ܝܗܒ
P:Esd [AB] ܬܫܒܘܚܬܐ : ܟܕ ܐܫܟܚ ܛܝܒܘܬܐ ܩܕܡܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܦܝܣܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܘܫܐ . ܗܘ ܕܐܬܝܗܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܝܗܒ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܚܟܝܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܡܚܨܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ
P:ProvQohSong [AB] ܬܬܩܝܡ . ܚܕܘܬܐ ܠܓܒܪܐ ܡܠܬܐ ܕܦܘܡܗ . ܘܕܡܡܠܠ ܒܙܒܢܗ : ܡܠܟܐ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ ܟܢܘܫܬܐ . ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܡܠܟܝ̈
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܫܦܝܪ ܐܡܪܬ . ܗܝܕܝܢ ܐܢܝܦ ܐܝܕܗ ܥܠ ܕܩܠܐ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ‏ ‏ܐܠܗܐ ܕܙܟ̇ܐ ܬܬܦܨܐ ܡܫܪܝܬܗ ܡܢ ܚܪܒܐ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏‎‎‏ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܓܘܫܬܐܙܕ ܫܡܥ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܚܕܝ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܡܪ ܠܡܠܟܘܬܟ . ܘܐܙܠ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ ܘܐܡܪ ܩܕܡ
BarEbr:Ethic ⁴X⁷ܕܝܣܪܝܠ . ⁴X⁸ܕܐܬܓܠܝ ܠܥܝܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡܠܟܐ . ܒܣܪܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܗܠܬ ܒܗ . ܘܐ̇ܡܪܐ . ⁴X⁰ܡܐ ܝܩܝܪ ܝܘܡܢܐ
CaveTreas ⁴ܒܠܚܘܪ . . ( X6 ) ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ¹ܚܕ ܡ̣ܢ ²ܐܘܢܓܠܣẌ . ܡܠܟܐ ) . ⁴ܠܐ ܓܝܪ ¹ܡܫܟܚ ²ܐܢܫ ³ ܐܚܪܝܢ ܕܢܠܒܫ ܐܪܓܘܢܐ . ܐܠܐ ܐܢ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܐܬܓܘܙܠ ܒܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܟܬܒ ܦܪܣܛܓܡܐ ⁶ܘܫܕܪX ܡܠܟܐ . ܐܬܬܥܝܩ̈ ܣܓܝ ܘܟܪܝܬX ܠܗX ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐX . ܗܝܕܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܥܙܩܬܗ ܘܣܝܦܗ ܘܫܒܛܗ⁶ ܘܝܗܒ ܐܢܘܢX ܠܐܦܣܩܘܦܐẌ ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢX ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܒܠܚܘܪ . . ܗܝܕܝܢ X ⁴ܫܩܠ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܥܬܕ ܢܦܫܗ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܚܙܩ . ⁶ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܩܣܪܝܐ X ܡܠܟܐ [ ܘܟܕ X ܩܒܠ ܛܘܒܢܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܦܘܩܕܢܐ X ܕܢܣܩX ܠܘܬ
CaveTreas ⁶ܕܣܘܪܝܝܐẌ . ¹ ( 22 ) ܡܛܠ ܪܦܝܠܛܘܣX ܓܒܪܐ ܒܐܘܪܫܢܝX ܡܠܟܐ ܘܟܕ ܒܐܪܥܐ ܕܥܡܡܐ²ܐܙܕܩܦ̈ ܡܫܝܚܐX ܠܐX ܟܬ̣ܒX ܦܝܠܛܘܣ
CaveTreas ⁶ܠܪܗܘܡܐ . ܠܐ X ܕܝܢ X ܐܬܥܩܒ̣ܘ ⁹ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ⁰ܗܪܘܕܣ . ܡܠܟܐ ܘܐܬܚܬܡܬ̣ X ܘܛܒܥܗ̇ X ܗܪܘܕܣ ܘܫܕܪܗ ܠܐ ܓܘܣܛܘܣ X
AnṭTagr:FifBookRhet ⁹⁹ܒܪ ܣܡܠܝ ⁰⁰ܠܟܪܡܐ ܢܨܒ : ܐܟܡܐ ܕܚܢܢ ܢܘܚ ܙܪܥܐ ܕܒܪܝܬܐ ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܦܚܡܐ ܥܪܛܠܝܐ ⁹⁷ܗ̇ܢܘ . ܡܛܠ ܕܣܩܝܠܐ⁹⁸ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ