simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
FindCross-JudKyr . ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ
JacSer:Epist ܒܝܫܬܟ̈ ܐܬܛܠܩ ܂ ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܐ ܘܫ̇ܘܐ
EliaNis:Chron ܡ̣ܝܬ ܐܪܩܕ ܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܪܫܗ ܕܢܝܣܢ
P:1Macc [AB] ܩܪܨܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ .
P:Kings [AB] : ܡܛܠ ܕܒܪܬ ܡܠܟܐ ܗܝ .
P:Esd [AB] ܘܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܫܘܠܘܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܕܝܠܗ .
SevAnt:Epist ܕܒܫܒܒܘܬܗܘܢ : ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt . 10 ܘܟܬܒ ܡܠܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܝ̇ ܫܠܡܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܡܢ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܫܟܚ ܢܩܪܒ
SermHolyWeek ܬܓܟ 1X3ܡܕܝܢ ܗܟܝܠ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܡܢ ܦܠܐܬܟ
BarṢal:LuqArabs ܡܛ̇ܠ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܟܬܝܒ X܏²ܕܡ̣ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܐܢܬܬ ܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܓܙܡܐ ܘܡܢ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܒܡܕܝܢܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܢܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܢܝܬܐ ܟܬܒܐ̈ ܕܛܒ
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ ܡܠܟܐ ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ
IšoMerv:ComOT ܘܠܗܢܐ ܒܛܟܣܐ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ
Nars:memCreat ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܡ̇ܠܟ ܡܠܟܐ ܒܟܠܡܐ ܕܥ̣ܒܕܬ .
Eph:madLuqHeres ܘܩ̇ܢܐ X ܘܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܣܓܐ ܘܝܗ̇ܒ XX
PersMartKgYaz1 ܛܛܩ ܛܘܒܢܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܡܖ . ܘܬܘܒ
IsaacAnt:memHom ܕܢܦܪܫ : ܒܪ ܡܠܟܐ ܡܢ ܪܒܚܝܠܐ ܀
Tim1:DisputCalMahdi ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ ܡܠܟܐ . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ