simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇
BarṢal:ComGosp ܕܫܡܝܐ ܃ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܨ̣ܒܐ ܠܡܣܒ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܐ̣ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ
Ps-Zach:EccHist ܘܐܬܚܠܡ ܘܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܠܟܐ ܃ ܩܪܒܘ ܘܐܘܕܥܘܗ̇
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܠܡܢܐ ܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܚܢܢ ܂ ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܒܝܘܒܠܐ ܕܫܘܐܠܐ̈ ܥܡ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗ̣ܘ ܕܩܝܣ ܡܠܟܐ ܝ ܢܦܩ ܠܟܪܟܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܘܨ̇ܒܝܢ ܕܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܘܥܘܗܝ̈ ܂ ܘܝܠܦ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܡܒܨܪ ܠܢ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܇ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܟܕ ܐܝܠܦ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܝ- ܐܬܥܙܙ
Ps-Zach:EccHist ܐܘܪܪܝܗܘܢ̣̈ ܘܐܡܪܝܢ ܂ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ̣ ܠܥܕܬܢ ܙܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܘܬ ܝ ܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܐ̇ܡܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠ̣ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܪܒܝܢܕܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܬܝܬܗ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܣܘܪܝܐ̈ ܂ ܐܦ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܫܠ̣ܚ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܂ [ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܢܦܩ [ܡܢ ܥܕܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܦ ܐܝܓܪܬܗ̈ ܕܡܪܩܘܣ ܡܠܟܐ ܩܝܡܢ̇̈ ܂ ܕܒܗܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܐܢܬܬ ܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܓܙܡܐ ܘܡܢ