simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܐܬܝܬ ܒܫܠܡ
P:Sam [AB] : ܢܣܬܒܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܕܕܢܗ ܡܪܝܐ
P:Sam [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܝܘܪܕܢܢ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܢܦܪܥܢܝ
P:Tob [AB] ܬܒܣܐ ܥܠ ܟܠ ܡܠܟܐ ܚܫܚܐ ܀
P:TweProph [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܘܕܠܐ ܫܠܝܛܐ :
P:TweProph [AB] ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܬܪܬܝܢ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܒܥܓܠ ܚܙܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܩܪܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܠܐܠܦܪܢܐ ܪܒ