simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Esd [AB] . ܥܘܠ ܡܠܟܐ . ܥܘܠܢ̈ ܢܫܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܩܠܢܝܩܣ ܂ ܟܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܠܟܐ ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܢܨܝܚܐ ܫܡܥܘܢ
P:Kings [AB] : ܘܬܩܘܡܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ
Ps-MaruMayph:Canons ܠܘܬX ܒܪܗ̇ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ . X
EliaNis:Chron ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂
Babai:BookUnion ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ
JulRom ܕܬܐܠܦ ܕܝܢ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܟܡܐ [ܕ]ܣܪܝܟܐ ܐܢܫܘܬܗܿ
BarṢal:ComLiturg ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܕܟܕ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܩܒܠ ܠܥܒܕܐ ܐܝܬܝܗ
sugJoseph&Benjamin ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܟ ܕܡܐ ܘܦܪܨܘܦܗ
P:Jer [AB] ܘܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ
BarKoni:Schol ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ
P:Ezek [AB] ܐܢܐ ܥܠ ܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܐܬܒܪ
P:Kings [AB] . ܘܣܠܩ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ
IsaacAnt:memHom ܕܪܥܝܢܐ ܀ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܚܠܝܡܘܬ ܦܓܪܐ :
IšoMerv:ComOT ܥܠܘܗܝ ܟܢܦܪܐ ܒܥܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܕܡܦܣ . ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܥܐ ܂ ܐܝܟܘ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܝX ܘ̇ܕܦܪܩܝ
P:Ps [AB] : ܝܬܒ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ .
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܫܡܗ