simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܙܩܦܗ ܒܒܗܐܪܕܫܝܪ ܒܡܨܥܬ ܡܠܟܐ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܡܨܚܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ
ChronEdes ܂ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܝX ܥܡ ܡܐܢܝ̈ ܩܘܕܫܐ̣ ܂ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܚܕܬܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܫܩ̣ܠ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܂ ܘܠܗ ܫܕܪ ܠܘܬ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܣܡܗ̣ ܕܝܢ
ChronEdes ܠܫܝܪܘܝ ܒܪ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܩܡ ܫܡXܠܐ ܒܪܗ ܕܝܙܕܝܢ ܘܢܝܗܘܪܡܝܙܕ ܘܐܡܠܟܘ
ChronEdes ܠܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܂ ܘܢܢXܫܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܀ ܒܥܕܬܐ ܂ ܕ̇ܝܢ ܡܠܟܐ ܫܡXܠܐ ܂ ܘܐ̣ܙܠܘX ܐܫܟܚܘܗܝ ܒܚܝܪܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܣ̣ܩ
ChronEdes ܗܪܩܠܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܘܬܗܘܢ ܟܠ ܕܨ ܒ̣ܘ ܂ ܒܘܪܐܢܝ ܐܢܬܬ ܫܝܪܘܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܪܘܬܐ ܝܝ ܕܓܘܣܛܪܐ ܂ ܘܣ̇ܓܝ ܚܕܝܐܝܬ ܐܬܩܒܠܘ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ̣ ܂ ܘܩܛܠܘ̣ ܡܢܗܘܢ ܛܝܝܐ̣̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ ܝ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܗܪܩܠܐ
ChronEdes ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܟܕ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܒܥܗ ܐܠܝܐ ܕܢܦܘܫ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܂ 2ܦܓ̣ܥ ܝ- · ܒܗ ܡܠܟܘܢܐ ܚܕ ܕܐ̇ܙܠ ܗܘ̣ܐ ܠܡܩܪܒܘ̣ ܥܡ
ChronEdes ܃ ܘܚܕ ܡܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܕܫܡܗ ܗܘܪܡܝܙܕܢ ܡܕܝܐ ܃ ܕܟܢܫ ܡܠܟܐ ܦܫ̣ܘ ܕܐܩܝܡܘ ܓܒܐ ܠܘ̣ܩܒܠ ܛܝܝ̇ܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̤ܘ ܝܙܕܓܪܕ
ChronEdes ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܕܪܫܗܘܢ ܫܡܗ ܡܠܟܐ ܘܠܒ̣ܟ ܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܘܡܕܝܢܬܐ̣̈ ܥܕܡܐ ܠܥܪܒ ܂ ܘܫܡ̣ܥ ܗܪܩܠܐ
ChronEdes ܡ̣ܢ ܥܩܬܐ̣ ܕܐܡܠܟܬ̤ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܬܒܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܣܠܩ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܝXܪܝܢ ܝܝ ܘܬܐܒܐܝܣ ܘܐܦܪܝܩܝܐ ܀ ܘܗܪܩܠܐ
ChronMin ܕܫܡܗ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ ܐܪܫܩܝܐ̈ ܂ ܝX ܘܒܫܢܬ ܂ ܣܙ ܂ ܡܠܟܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܆ 5ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ
ChronMin ܩܕܡܝܐ ܝ ܦܛܠܡܐܘܣ ܂ ܘܫܪܟܐ ܒܪ ܐܪܢܒܐ ܀ ܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܂ ܙ ܝ ܡܠܟܐ ܒܒܠ ܂ ܘܐܬܦܠܓ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܀ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܘܕܐܓܒܛܝܐ̈ ܀
ChronMin ܕܐܝܣܪܐ ܠ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕ ܗܘܕܐ ܆ ܐܬܢܒܝ ܝܘܐ ܠ ܡܠܟܐ ܫܒܥܣܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܢܒܝ ܝܘܙܕܩ ܀ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܥܫܐ
ChronMin ܕ ܗܘܕܐ ܆ ܐܬܢܒܝ ܝܘܐ ܠ ܕܗ̣ܘ ܥܙܪܐ ܒܪ ܥܕܘ ܀ ܂ ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐ ܠ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ
ChronMin ܪܗܘܕܐ̈ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܒܥ̈ ܝ ܕܦܩܚ̣ ܐܬܢܒܝܘ ܗܘܫܥ ܘܝܘܢܢ ܡܠܟܐ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܐܬܢܒܝ ܐܫܥܝܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ̈ ܕ·ܘܬܡ
ChronMin ܕܝܗܘܕܐ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܕܒ̣ܪܘ ܒܫܒܝܐ̣ ܡܠܟܐ ܀ ܝ ܓܠܘܩܣ ܡܢ ܟܝܘܣ ܐܫ̣ܟܚ ܕܘܒ̇ܩܐ ܕܦܪܙܠܐ ܀ ܂ ܠܡܢܫܐ
ChronMin ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܘܕܒ̣ܪ ܠܗ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܘܢܚ̣ܬ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܚ̇ܬܘܢ ܫܒܝܬܗ̇ ܠܦܪܣ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܢܦ̣ܩ ܗܪܩܠܐ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܗܪܩܠܐ̣ ܂ ܘܫܗܪܘܪܙ ܦܛܪܝܩܝܣ ܝܝ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܩܫܝܐܝܬ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܒܬܡܘܙ ܦܓܥ̣ܘ ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܝ ܂
ChronMin ܚ̇ܢܦ ܂ ܩܡ ܃ ܐܘܣXܠܬܝܣ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬ ܐ ܂ ܘܗܢܐ ܪܚܝ̇ܩ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܪܬ ܐ ܀ · ܝ-· ܂ ܇ XXܝ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܬܪܡ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܘܠܝܢܘܣ
ChronMin ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܒܬ̇ܪ ܕܐܡ̇ܠܟܘ ܂ ܘܟܡܐ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ ܟܠ