simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܠܐܘܗܝ ܥܠܘܗܝ . ܘܬܠܐܘܗܝ ܠܗܡܢ ܥܠ ܩܝܣܐ ܕܬܩܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܩܐܡ ܒܒܝܬܗ ܕܗܡܢ . ܪܘܡܗ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܒܝܬܗ ܕܗܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܡܘܪܕܟܝ . ܘܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܐܬܬܢܝܚܬ . ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܝܗܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܡܛܠ ܕܓܠܬ ܐܣܬܝܪ ܡܢܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܫܩܠ ܡܠܟܐ ܥܙܩܬܐ ܕܫܩܠ ܡܠܟܐ : ܒܝܬܗ ܕܗܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܙܩܬܐ ܕܫܩܠ ܡܢ ܗܡܢ : ܘܝܗܒܗ̇ ܠܡܘܪܕܟܝ . ܘܐܩܝܡܬܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܓܠܬ ܐܣܬܝܪ ܡܢܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܫܩܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܢܦܠܬ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܘܒܥܝܐ ܘܡܬܟܫܦܐ ܠܗ : ܕܢܥܒܪ ܡܠܟܐ ܠܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܒܝܬܗ ܕܗܡܢ . ܘܗܦܟܬ ܐܣܬܝܪ ܘܡܠܠܬ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐܣܬܝܪ ܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܗܡܢ ܐܓܓܝܐ : ܘܡܚܫܒܬܐ ܕܐܬܚܫܒ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܐܘܫܛ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܐܣܬܝܪ ܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܡܠܟܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܢܟܬܘܒ ܘܢܗܦܟ ܐܓܪܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܗܐ ܒܝܬܗ ܕܗܡܢ ܝܗܒܬ ܠܟܝ : ܘܠܗ ܡܠܟܐ ܠܥܡܝ ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܐ ܒܐܒܕܢܐ ܕܫܪܒܬܝ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܡܬܚܬܡ ܒܥܙܩܬܗ ܕܡܠܟܐ ܘܠܐ ܗܦܟ . ܘܐܬܩܪܝܘ ܣܦܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܡܠܟܐ ܚܬܘܡܘ ܒܥܙܩܬܐ ܕܡܠܟܐ : ܒܟܬܒܐ ܕܡܬܟܬܒ ܒܫܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ : ܘܐܬܚܬܡܘ ܒܥܙܩܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܘܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܝܟ ܟܬܒܗܘܢ : ܘܐܝܟ ܠܫܢܗܘܢ . ܘܐܬܟܬܒܘ ܒܫܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܕܒܟܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ . ܠܡܬܟܢܫܘ : ܘܠܡܩܡ ܡܠܟܐ ܐܣܦܘܟܐ̈ : ܪܟܒܝ̈ ܪܟܫܐ̈ ܒܢܝ̈ ܪܡܟܐ̈ . ܐܓܪܬܐ̈ ܕܟܬܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܒܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܕܬܟܠܬܐ : ܘܕܒܘܨܐ : ܘܒܟܠܝܠܐ ܡܠܟܐ ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ . ܘܡܘܪܕܟܝ ܢܦܩ ܡܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܫܡܗ ܐܙܠ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܡܘܪܕܟܝ ܡܠܟܐ ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܪܒ ܡܘܪܕܟܝ ܠܘܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ : ܩܛܠܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܠܟܐ . ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܩܛܝܠܐ̈ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܢܥܒܕܘܢ ܗܟܢܐ . ܘܐܬܦܩܕ ܦܘܩܕܢܐ ܒܫܘܫܢ . ܘܠܥܣܪܐ ܡܠܟܐ . ܘܠܥܣܪܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܗܡܢ ܢܬܠܘܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܩܝܣܐ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܡܪ ܗܘܐ ܣܦܪܐ . ܢܗܦܟܢ̈ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܪܡܝ ܦܨܐ̈ ܕܢܚܪܘܒ ܐܢܘܢ . ܘܡܐ ܕܥܐܠܐ ܗܘܬ ܐܣܬܝܪ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܡܠܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܘܕܫܠܡܐ . ܕܢܫܪܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܘܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܠܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܡܕܝܢܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܚܫܝܪܫ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܡܕܐܬܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܥܠ ܓܙܪܬܐ̈ ܕܝܡܐ . ܘܟܠ ܡܠܟܐ ܐܫܪ ܥܠ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܦܘܪܝܐ̈ : ܘܐܬܟܬܒ ܒܣܦܪܐ . ܘܐܪܡܝ