simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memProphElij ܒܐܝܕܝ̈ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܕܚܙܝܬܟ 180 ܘܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܦܣܩ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܟ ܬܘܒܠܝ ܬܓܢܟ ܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܘܡܢܐ ܐܥܒܕ ܘܬܒܥ
P:Kings [AB] : ܟܠ ܕܫܠܚܬ ܠܥܒܕܟ ܒܩܕܡܝܬܐ ܐܥܒܕ . ܘܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܬܬܛܦܝܣ . ܘܐܡܪ ܠܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܒܪ ܗܕܕ : ܐܡܪܘ ܠܡܪܝ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܠܐ ܡܥܨܢܐ ܠܐܦܛܪܘܦܐ̈ ܕܪܡܙܐ ܟܣܝܐ . 1ܫܪܝܪ ܘܒܚܝܪ ܡܠܟܐ X ⁶ܕܩܠ ܡܠܝܗܘܢ̈ . ܠܐ ܡܢܟܪܢܐ ⁶⁶ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܥܒܕܝ̈
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܕܐܬܐ ܕܢܕܘܢ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܫܪܐ ܩܠܗ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܝܢܐ ܒܫܘܒܚܐ ܐܬܝܢ 255 ܪܥܡܐ ܒܪܝܬܐ ܒܚܝܠܘܬܐ̈ ܩܕܡ ܒܪ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܆ ܗܘܐ ܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܘ ܡܠܟܐ ܕܦܝܪ ܓܘܫܢܣܦ ܫܒܩ ܕܚܠܬܐ ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܟܪܣܛܝܢܐ .
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܢܚܬ ܢܚܙܝܟܝ ܘܛܥܝܢ ܥܘܬܪܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܟܗܢܐ ܩܪܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܒܓܢܘܢܐ ܕܗܪܟܐ ܢܚܙܝܟܝ ܠܐ ܬܦܩܝܢ ܠܟܝ ܡܢ ܩܝܛܘܢܗ ܕܚܬܢܐ
EliaNis:Chron ܝܝ ܠܬܐܕܪܘܣ ܐܚܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܫ̣ܡܥ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܫܩܠܝܗ̇ ܫܢܬ ܡܠܟܐ ܥܡ ܡܠܟܗܘܢ ܘܙܟܝܗܝ ܘܢܦ̣ܩ ܒܙܟܘܬܐ ܂ ܘܒܗ̇ ܩܛܠܗ ܩܘܣܛܘܣ
JacSer:Epist ·X X ܂ ܕܐܝܣܪܐ ܠX ܂ ܗܟܢܐ ܗܫܐ ܐܦ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܣܡܠܐ ܃ ܡܠܟܐ ܂ ܕܠܐ ܬܬܟܬܫܘܢ̇ ܂ ܠܐ ܥܡ ܪܒܐ̣ ܘܠܐ ܥܡ ܙܥܘܪܐ ܂ ܐܠܐ ܥܡ
P:Sam [AB] ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܓܬܝܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܪܓܠܗ ܡܢ ܓܬ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Matt [AB] . ܕܘܝܕ ܐܘܠܕ ܠܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܕܐܘܪܝܐ . ܫܠܝܡܘܢ ܐܘܠܕ ܡܠܟܐ ܡܢ ܪܥܘܬ . ܥܘܒܝܕ ܐܘܠܕ ܠܐܝܫܝ . ܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ
ComGenExod ܘܒܣܝܦܐ ܡܗܠܟ ܗܘܐ . ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܕܡܫܠܡܝܢ . ܕܗܪܡܦܘܠܝܣ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܢܨ̇ܚ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܐܝܟ ܒܪ
BarḤadbš:Acts ܆ ܕܐܦ ܣܩܪܐ X ܬܫܬܕܪ ܡܢܟܘܢ ܐܢ ܨ̇ ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܝܢܗܘܢ ܡܠܟܐ . - ܝ ܒܝܕ ܕܗܒܐ ܕܝܢ ܒܛܝܠ ܠܘܘܢ ܕܢܙܟܘܢ . ܘܫ̇ܐܠ ܡܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܪܝܛܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ ܠܐܒܪܗܡ̣ ܡܝ̣ܬ ܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܝ ܩܪܒܐ ܕܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܙܘܕܐܣܛܪܣܝ ܡܓܘܫܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܨܪܝܢ ܂ ܘܐܡܠܟ ܐܚܪܢܐ ܥܡ ܝܘܣܦ ܡܐܦܪܣ̣ ܫܢܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܓܒ̇ܠ ܠܐܢܫܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘ·ܢܢ· ܘܬܪܬܝܢ̣̈ ܂ ܡܝܬ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܒܝܬ ܐܘܪܫܠܡ ܒܝܪܚܐ ܚܡܝܫܝܐ . ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܨܕܩܝܐ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܟܣܦܟ ܝܗܝܒ ܠܟ : ܘܥܡܐ : ܠܡܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ ܠܗܡܢ ܒܪ ܗܡܕܬ ܐܓܓܝܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܝܗܘܕܝܐ . ܘܐܡܪ
P:1Macc [AB] ܟܠ ܡܕܡ ܕܫܠܚ ܘܐܫܬܘܕܝ ܕܡܛܪܝܘܣ ܠܝܘܢܬܢ . ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒܝܬ ܥܪܘܩܝܐ . ܘܫܡܥ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
P:Kings [AB] ܕܛܠܝܐ̈ : ܐܒܝ ܐܥܫܢ ܢܝܪܟܘܢ : ܐܢܐ ܐܘܣܦ ܥܠ ܢܝܪܟܘܢ : ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܩܫܝܐܝܬ : ܘܫܒܩ ܡܠܟܐ ܕܣܒܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܟ
P:5Macc [AB] ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܒܢܝܗ̇ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܟܢܥܢܝܐ ܐܝܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܫܢܐ ܕܐܒܗܘܗܝ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܫܪܪܐ ܐܡܪ . ܐܡܪ ܠܗ ܢܨܝܚܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܠܘܝ ܣܓܕ ܗܘܝܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܫܪܪܐ ܦܩܕ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܡܪ ܐܘ ܟܕܒܘܬܐ ܐܡܪ ܠܗ