simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Macc [AB] : ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥ . ܘܝܕܥ ܠܘܣܝܐ ܕܡܝܬ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܒܪܗ . ܘܢܪܒܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܝܬ ܬܡܢ ܐܢܛܝܟܘܣ
ActsGregPirang ܡܫܠܛ ܗܘܐ ܒܬܚܘܡܐ ܘܒܥܒܕܐ ܕ ܓܪܒܝܐ : ܘܒܐܬܪܐ ܕ ܡܠܟܐ ܘܒܪܫܢܘܬܐ ²³ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܫ . ܒܪܢܐ̈ : ܘܡܢ
EliaNis:Chron ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܒܗ̇ ܫܕܪ ܡܗܕܝ ܒܪܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܣܝܘܝX ܦXܢܪܝܪܟX ܕܝܥܩܘܒܐ̈ ܂ ܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ ܐܠܡܢܨܘܪ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X 11ܘܐܢܗܘ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܨܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܠܙܢܝܬܐ ܕܥܡܗ ܂ ܕܫܡܗ̇ ܣܗܠܝܢܐ ܂ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܢܗܪܐ ܗܘ̇ ܕܡܬܩܪܐ ܛܝܒܪܝܘܣ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܚܢܩ ܒܗ ܛܒܪܝܘܣ
P:2Chr [AB] ܕܐܬܘܪ ܟܕ ܒܗܝܬܢ̈ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܕܝܢܬܗ . ܘܐܬܐ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܘܡܠܟܐ̈ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܗܘܘ ܒܡܫܪܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܘܗܦܟ
P:Ecclus [AB] . ܐܪܝܡܘ ܩܠܟܘܢ : ܘܫܒܚܘ ܐܟܚܕܐ . ܘܐܘܕܘ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܝܟ ܪܝܚܐ ܕܠܒܢܢ ܒܐܪܙܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܥܩܪܐ ܕܫܘܫܢܬ
IšoMerv:ComOT ܒܝܣܪܝܠ . ܘܟܠܢܫ . ܡܦܩܢܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܆ ܪܚܡܘ ܐܠܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܪܫܢܝܗܝܢ̈ . ܒܝܘܡܬܐ̈ ܠܡ ܗ̇ܢܘܢ ܆ ܠܝܬ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ . ܘܣܩܘ ܒܬܪܗ : ܘܢܐܬܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ : ܘܗܘ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ : ܕܢܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܩܪܘ ܒܫܝܦܘܪܐ : ܘܐܡܪܘ : ܢܐܚܐ
P:Kings [AB] ܬܡܢ : ܐܠܐ ܐܠܝܫܥ ܗܘ ܢܒܝܐ ܕܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܚܘܐ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܚܕ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ : ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܕܝܠܢ ܡܪܝ
P:Esd [AB] . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܡܬܚܙܐ ܠܟ . ܢܣܬܥܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܒܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܠܐ ܢܬܬܗܡܐ ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬ ܡܪܢ
P:Sam [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܬܬܪܝܡܬ ܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܕܐܣܬܐ . ܘܒܢܘ ܒܝܬܐ ܠܕܘܝܕ . ܘܝܕܥ ܕܘܝܕ ܕܐܬܩܢܗ ܡܪܝܐ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ : ܢܦܪܩܟܝ ܡܪܝܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܦܪܩܟܝ : ܡܢ ܐܕܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܒܓܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡܪܐ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܪܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܗܘܕܝܐ¹̈⁵ . . ⁵ ܥܠܬܐ ܗܟܝܠ ܕܥܒܕܬ̇ ܠܗ̇ܘ ܕܦܫܩ̇ ܕܚܠܦ ܡܠܟܐ ܐܬܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܆ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ
P:Deut [AB] ܕܡܬܢܝܢ : ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܫܬܚܪ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܓܢܒܪܐ̈ ܥܪܣܗ ܡܠܟܐ : ܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܥܘܓ ܕܒܡܬܢܝܢ . ܡܛܠ ܕܥܘܓ
JacSer:memLord'sPrayer ܪܒܐ ܡܫܟܚ ܢܩܪܒ ܐܝܟܐ ܕܐܬܐ ܠܡܥܕܪܘ ܐܠܘ ܐܬܐ ܐܘ ܡܠܐܟܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܢܫܟܚ ܐܢܘܢ ܒܛܒܗ ܥܪܩܝܢ ܡܢ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܠܓܕܠܝܐ . ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܓܕܠܝܐ ܠܡܨܦܝܐ : ܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܥܘ ܟܠܗܘܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܗܢܘܢ ܘܓܒܪܝܗܘܢ̈ : ܕܐܫܠܛ
JacSer:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܛܥܐ ܡܠܟܐ ܘܕܐܠܗܐ ܂ ܡܐ ܓܝܪ ܕܘ ܕ ܝ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪܬ ܠܟܝ̣ ܂
P:Dan [AB] ܠܒܝܬܗ ܘܒܬ ܛܘܬ : ܘܡܐܟܘܠܬܐ ܠܐ ܐܥܠܘ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܫܢܬܗ ܡܠܟܐ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܕܠܐ ܬܫܢܐ ܨܒܘ ܒܕܢܝܐܝܠ . ܗܝܕܝܢ ܐܙܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܒܬܓܟ ܡܫܡܗܐ ܕܥܒܪ ܫܡܢ ܪܒܐ ܩܐܡ ܠܐ ܡܚܠܦܝܢ ܚܢܢ ܡܠܟܐ ܫܪܪܐ ܒܢܦܫܗ ܐܚܝܕ ܘܒܗ ܡܚܡܣܢ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ . ܕܥ ܘܚܙܝ