simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܩܢܝܢܗ . ܡܠܟܐ ܒܕܝܢܐ ܡܩܝܡ ܐܪܥܐ
P:Kings [AB] . ܐܝܟܘ ܡܠܟܐ ܕܚܡܬ : ܘܡܠܟܐ
BarAphton:ActsSev ܕܪܡܐ ܠܟ ܐܘ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܫܝܢܐ ܕܥܕܬܐ̈
P:Kings [AB] ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ
IšoMerv:ComOT ܒܣܘܓܐܐ ܢܬܕܟܪ ܗܟܝܠ ܡܠܟܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܗ .
Ps-Dion:ChronZuq ܘܬܫܥܝܢ̣ ܂ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܡ̣ܠܟ ܟܢܟܪܝܣ
ChronEdes ܕܝܠܢ ܂ ܘܐܟܣܗ ܡܠܟܐ ܠܓܒܪܐܝܠ ܕܢܦܘܫ ܡܢ
Tim1:Epist XXܝ ܂ ܝ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܂
P:2Chr [AB] ܘܚܕܬ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܟܠܗ
P:Kings [AB] ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ
P:Sam [AB] ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ : ܢܥܬܪܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ :
Ps-Zach:EccHist ܬܚܘܒܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܡܠܟܐ ܂ ܬܪ ܨ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܓܘܝܐ ܫܠܡܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܫܒܘܪ . ܘܠܐ
P:Jer [AB] ܙܠ ܘܐܡܪ ܠܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܟܢܐ
P:1Macc [AB] ܘܡܚܝܗܝ ܘܩܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܡܕܝܐ̈ :
P:Neh [AB] : ܕܓܠܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܠܒܒܠ
P:Esd [AB] ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܗܝ ܕܫܐܠ
Ps-MaruMayph:Canons ܒܟܠܙܒܢ ܆ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ . ܗܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܣܝܢܝܢ‏ ‏ 20 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܐ ܗܘܐ
ChronMin ܀ ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ ܡܠܟܐ ܕܩܪܒܐ ܡܛܠ ܦܘܠܐ