simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܒܕܝܢܐ ܡܩܝܡ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܪܐ ܥܘܠܐ ܡܚܣܪ ܠܗ̇ . ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܚܟܡܬܐ : ܢܚܕܐ ܠܐܒܘܗܝ . ܘܕܪܥܐ ܒܙܢܝܘܬܐ : ܢܘܒܕ ܩܢܝܢܗ .
P:Kings [AB] ܕܚܡܬ : ܘܡܠܟܐ ܕܪܦܕ : ܘܡܠܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܣܦܪܘܝܡ : ܘܕܢܥ : ܡܠܟܐ : ܠܓܘܙܢ ܘܠܚܪܢ ܘܠܪܨܦ ܘܠܒܢܝ̈ ܥܕܢ ܕܒܕܠܣܪ . ܐܝܟܘ
BarAphton:ActsSev ܡܛܠ ܫܝܢܐ ܕܥܕܬܐ̈ ܘܐܘܝܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܘܚܐܣ ܐܢܬ ܥܠ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܘ XX ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܘܐܡܪ ³ܠܝܗ : ܐܢ ܗܘ ܕܪܡܐ ܠܟ ܐܘ
P:Kings [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܐܡܪܘ ܠܟ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ : ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܘ ܡܠܟܐ ܘܒܟܠܗ ܒܝܬ ܫܘܠܛܢܗ . ܘܐܬܐ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ
IšoMerv:ComOT ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܗ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܣܓܝ ܩܪܝܒ ܓܢܣܐ ܕܕܡܐ ܠܡܚܒܠܘ . ܡܠܟܐ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܒܣܘܓܐܐ ܢܬܕܟܪ ܗܟܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܡ̣ܠܟ ܟܢܟܪܝܣ ܫܢܝܐ̈ ·ܝܘ· ܂ ܂ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐ ܟ ܕܡܟܬܒ ܦܠܛܘܢ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܫܥܝܢ̣ ܂ ܡܝܬ
ChronEdes ܠܓܒܪܐܝܠ ܕܢܦܘܫ ܡܢ ܗܕܐ ܠܙܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܝ ܘܨܚܝ ܡܠܟܐ ܘܒܢܝ̈ ܓܒܗ̣ ܂ ܘܐܬܢܨܚܘ ܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܕܝܠܢ ܂ ܘܐܟܣܗ
Tim1:Epist ܐܝܬܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܕܠܩܪܒܐ 1ܡܛܝܒܝܢ ܂ ܡܠܟܐ ܬܟܦܪܘܢ ܂ ܐܚܝܢܐܝܬ ܢܕܫܝܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܕܚܕ ܂ XXܝ ܂ ܝ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ : ܘܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܟܗܢܐ̈ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܬܫܡܫܬܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ : ܘܥܢܐ̈ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܘܚܕܬ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ .   ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ
P:Sam [AB] ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ : ܘܒܪܬܗ ܢܬܠ ܠܗ : ܘܠܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܢܥܒܕ ܡܚܪܪܐ ܡܠܟܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܣܠܩ . ܓܒܪܐ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ : ܢܥܬܪܝܘܗܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܬܪ ܨ ܘܟܐܝܢ ܕܝܢ̣ܐ ܡܐ ܕܐܬܚܙܝ ܐܢܫ ܕܒܕܝܠܗ ܚܐܒ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܡܠܟܐ ܂ ܝܝ ܟܕ ܝ ܐܢܬܘܢ ܒܕܪܫܐ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ̣ ܬܚܘܒܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܫܒܘܪ . ܘܠܐ ܦܢܝܘ ܠܗ ܦܬܓܡܐ . ܘܐܬܒܝܫ ܠܗ ܣܓܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܘܦܫܝܛܢ̈ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܠܫܡܝܐ . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܓܘܝܐ ܫܠܡܐ ܡܢ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܡܠܟܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܙܠ ܘܐܡܪ ܠܨܕܩܝܐ
P:1Macc [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܡܕܝܐ̈ : ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ . ܠܘܩܕܡ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܟܬܝܐ̈ : ܘܡܚܝܗܝ ܘܩܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ
P:Neh [AB] ܕܒܒܠ : ܠܒܒܠ . ܘܗܦܟܘ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܝܗܘܕ : ܓܒܪ ܠܩܪܝܬܗ . ܡܠܟܐ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܠܩܘ ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܓܠܘܬܐ : ܕܓܠܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Esd [AB] . ܘܗܝ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢܟ . ܒܥܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠܕܝܐ̈ . ܘܗܫܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܕܠܟ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܡܪܝ
Ps-MaruMayph:Canons ܙܟܝܐ . ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ̇ ܕܗܠܢܐ ܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡܠܟܐ ܙܟܝܬܐ ܫܘ̇ܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܒܟܠܙܒܢ ܆ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܠܐ ܗܘܐ ܚܟܡܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܬܩܝܡ ܨܒܝܢܟ ܘܢܬܚܪܒܘܢ ܡܠܟܐ ܫܡܝܥ ܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܒܗ ܡܛܝܒܝܢ ܘܐܣܝܢܝܢ‏ ‏ 20
ChronMin ܕܩܪܒܐ ܡܛܠ ܦܘܠܐ ܘܡܩܕܘܢܝܣ ܂ ܟܬ̣ܒ ܠܗܘܦܪܟܐ ܡܠܟܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܀ ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ