simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Esd [AB] . ܥܘܠܢ̈ ܢܫܐ̈ . ܥܘܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܢܫܐ . ܘܥܘܠܝܢ ܡܠܟܐ ܙܝܥܝܢ ܘܪܥܠܝܢ . ܘܠܐ ܐܝܬ ܥܡܗ ܕܗܢܐ ܥܘܠܐ . ܘܠܐ ܡܕܡ . ܥܘܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܩܠܢܝܩܣ ܂ ܟܕ ܨ̇ܒܝܢ ܝܝ ܕܢܣܒܘܢ ܡܢܗ ܡܘܗܒܬܐ ܥܡ ܫܡܐ ܡܠܟܐ ܠܗܠܝܢ ܕܨܕ ܒܐܝܕܐ̣ ܂ ܘܠܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠ ܠܘܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܥܠ ܢܨܝܚܐ ܫܡܥܘܢ ܕܩܕܡܘܗܝ ܢܥܘܠ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܠܟܐ ‏‎‎‏ ܫܡܥܘܢ ܘܡܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ
P:Kings [AB] : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܫܡܫܢܝܬܐ : ܘܬܫܟܒܝ ܒܥܘܒܟ : ܘܢܫܚܢ ܠܡܪܢ ܡܠܟܐ : ܢܒܥܘܢ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ : ܘܬܩܘܡܝ ܩܕܡ
Ps-MaruMayph:Canons ܙܟܝܐ . X Xܪܫܗ ܗܝ ܕܐܓܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐX . ܐܓܘܣܛܝܘܣ X ܡܠܟܐ ܕܐܫܬܕܪܬX ܡ̣ܢX ܗܠܢܐX ܡܠܟܬܐ ܠܘܬX ܒܪܗ̇ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
Babai:BookUnion ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܣܪܝܠ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܛܘܒܢܐ ܕܝܐܝܠ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܠܐ ܗܘ ܬܝ ܒܨ ܂ ܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ
JulRom ܕܟܡܐ [ܕ]ܣܪܝܟܐ ܐܢܫܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܢ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܬܓܐܿ . ܘܫܟܢ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܫܝܢܐ ܠܥܕܬܗ̈ . ܕܬܐܠܦ ܕܝܢ ܡܪܝ
BarṢal:ComLiturg ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܪܐܙܐ̈ 3ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܨܥܪܐ̈ ܘܓܘܕܦܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬܐ2 ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܩܒܠ ܠܥܒܕܐ ܐܝܬܝܗ . ܘܡܟܝܠ ܠܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܡܢܥ . ܡܠܟܐ ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܥܕܢܐ ܢܥܒܪܝܗ̇ ܠܨܘܪ . ܗܘ ܕܟܕ ܠܗܢܐ
sugJoseph&Benjamin ܠܟ ܕܡܐ ܘܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܦܪܨܘܦܟ . ܘܪܝܚܐ ܡܢܟ ܐܬܐ ܠܝ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܥܒܕܐ̈ . ܠܚܕ ܗܐ ܡܕܡܐ ܐܢܐ ܠܗ ܘܕܚܠ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ . ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܘܩܛܠ ܡܠܟܐ ܩܪܝܬܐ . ܕܒܪ ܐܢܘܢ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ : ܘܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ ܘܠܐܡܗ ܂ ܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܬܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ
P:Ezek [AB] ܕܡܨܪܝܢ : ܘܐܬܒܪ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܥܫܝܢܐ̈ : ܘܐܪܡܐ ܣܝܦܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܣܝܦܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܥܠ ܦܪܥܘܢ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܦ ܠܐ ܡܠܠ ܒܝ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ . ܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ ܟܠܟܘܢ . ܘܣܠܩ
IsaacAnt:memHom ܚܠܝܡܘܬ ܦܓܪܐ : ܗܪܟܐ ܚܠܝܡܘܬ ܪܥܝܢܐ . ܠܗܠ ܙܟܝܢ ܐܝܟ ܡܠܟܐ . ܘܒܐܓܘܢܐ̈ ܓܠܝܐ̈ ܕܐܢܫܐ : ܩܪܒܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܪܥܝܢܐ ܀ ܩܕܡ
IšoMerv:ComOT ܕܡܦܣ . ܥܠ ܕܩܛܠܗ ܠܟܝܠܝܬܝܘܣ ܪܚܡܗ ܇ ܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܡܝܬܬ ܡܐܪܝ ܕܪܒܝܬܗ . ܐܬܢܟܠ ܥܠܘܗܝ ܟܢܦܪܐ ܒܥܠܗ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܨܪܝܢ ܝX ܘ̇ܕܦܪܩܝ ܘܕܢܘܒܝܐ̈ ܘܕܡܘܪܝܐ̈ ܂ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܡܪܘܢ ܘܠܬܒܝܬ 2ܗܝܫܡ ܃ ܕܐܘܒܕܘ 3ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܐܝܟܘ
P:Ps [AB] ܠܥܠܡ . ܡܪܝܐ ܢܬܠ ܚܝܠܐ ܠܥܡܗ : ܘܡܪܝܐ ܢܒܪܟ ܠܥܡܗ ܒܫܠܡܐ . ܡܠܟܐ ܟܠ ܐܢܫ ܐܡܪ ܫܘܒܚܐ . ܡܪܝܐ ܡܡܘܠܐ ܐܗܦܟ : ܝܬܒ ܡܪܝܐ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܫܡܗ ܒܠܛܫܨܪ : ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܚܘܝܘܬܢܝ : ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܫܒܝܬܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܕܦܫܪܐ ܠܡܠܟܐ ܢܘܕܥ . ܥܢܐ