simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
FindCross-JudKyr ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܠܗ . ܐܒܝ ܐܠܘ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܗ̣ܘ ܡܡܠܟ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܗܘܝܘ ܓܝܪ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܐ ܘܫ̇ܘܐ ܠܙܟܘܬܐ̣ ܂ ܐ ܠܦ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܟ ܝXX ܡܠܟܐ ܘܐܝܟ ܬܢܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ̈ ܥܙ ܙܬܐ̣̈ ܂ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܟ̈ ܐܬܛܠܩ ܂
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܪܫܗ ܕܢܝܣܢ ܂ ܝ ܂ ܘܗܘܐ ܐܢܘܪܝܣ ܐܚܘܗܝ ܡ̇ܠܟܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝXܠܣܝܝXܢܩܐ ·ܣܘܝXܪXܢܝܝX ܂ ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܐܪܩܕ ܣ
P:1Macc [AB] . ܘܐܡܪ . ܐܘܒܕ ܝܗܘܕܐ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܠܪܚܡܝܟ̈ . ܘܠܢ ܒܕܪܘܢ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ . ܘܐܟܠ ܩܪܨܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܗܝ . ܘܐܙܠܘ ܠܡܩܒܪܗ̇ : ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܒܗ̇ : ܐܠܐ ܐܢ ܪܝܫܗ̇ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܦܘܩܕܘܗ̇ ܠܠܝܛܬܐ ܗܝ : ܘܩܘܒܪܘܗ̇ : ܡܛܠ ܕܒܪܬ
P:Esd [AB] ܒܪܐ ܕܝܠܗ . ܘܩܘܡܘ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ . ܐܝܟ ܦܘܠܓܐ ܕܒܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܬܒܐ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܫܘܠܘܡܘܢ
SevAnt:Epist ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܢ : ܕܓܢܒܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܥܡܗ ܝܘܝ . ܘܠܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܫܒܒܘܬܗܘܢ : ܠܣܝܚܘܢ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܝ̇ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܆ ܟܕ ܫܐܠ ܡܢܗܘܢ ܚܘܒܢܐܝܬ ܡܠܟܐ ܢܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܢܝܬܐ ܟܬܒܐ̈ ܕܛܒ ܚܬܝܬܝܢ . 10 ܘܟܬܒ
JacSer:memLord'sPrayer ܪܒܐ ܡܫܟܚ ܢܩܪܒ ܐܝܟܐ ܕܐܬܐ ܠܡܥܕܪܘ ܐܠܘ ܐܬܐ ܐܘ ܡܠܐܟܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܢܫܟܚ ܐܢܘܢ ܒܛܒܗ ܥܪܩܝܢ ܡܢ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܡܢ ܦܠܐܬܟ ܐܘܕܥܬܢܝ ܠܦܝܠܛܘܣ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܟܣܐ ܫܘܠܛܢܟ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܐܚܙܐ ܬܓܟ 1X3ܡܕܝܢ ܗܟܝܠ
BarṢal:LuqArabs ܕܐܬܘܪ ܟܬܝܒ X܏²ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪܘ . ܘܐܦ ܩܡܨܐ ܘܒܪܕܐ ܡܠܟܐ ܕܡܫܬܕܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛ̇ܠ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܓܙܡܐ ܘܡܢ ܐܢܢܩܐ ܢܣܒܬ̣ ܗܘܬ ܂ ܘܣܥܬ ܥܠ ܟܝܐ ܂ ܘܠܒܪܗ̇ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܚܡܬܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܂ ܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܢܬܬ ܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܘܢܝܬܐ ܟܬܒܐ̈ ܕܛܒ ܚܬܝܬܝܢ . 10 ܘܟܬܒ ܡܠܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܝ̇ ܡܠܟܐ ܗܕܐ . ³⁷⁰ ܡܢ ܗܘ̇ ܓܙܐ ܕ ܣܝܡ ܒܡܕܝܢܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܢܫܕܪ
ChronMin ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܗ ܂ ܒܐܒ ܂ 3 X X ܂ ܩܝ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܡܘ ܂ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ 2 X ܂ ܝXܠ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܠܗ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ ܫܐܘܠ ܆ ܘܗܦܟܬ ܘܚܙ ܠܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܚܙ ܐܟܘܬܗ ܇ ܠܗ̇ܘ ܒܐܣܟܝܡܐ ⁴ܟܗܢܝܐ ܘܠܗܢܐ ܒܛܟܣܐ ܕܡܠܟܐ
Nars:memCreat ܒܟܠܡܐ ܕܥ̣ܒܕܬ . ܐܘ ܥܦܪܢܐ ܕܫܝܛ ܕܚܢܚܗ ܘܪܡ ܬܘܩܢܗ ܡܠܟܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܥܕܪܐ ܥܡܟ ܒܬܘܩܢ ܨܠܡܟ 13ܘܡܢܘ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܡ̇ܠܟ
Eph:madLuqHeres ܡܣܓܐ ܘܝܗ̇ܒ XX ܒܪܝܟ ܕܒܬܢܘܝ ܡܬܚܫܚ ܨܝܕ ܚܐܪܘܬܢ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܐܝܟ ܛܒܐ ܒ̇ܪܐ ܘܙܐ̇ܢ ܘܐܝܟ ܟܐܢܐ ܪܕܐ ܘܩ̇ܢܐ X ܘܐܝܟ
PersMartKgYaz1 ܐܡܖ . ܘܬܘܒ ܐܡܖ . ܕܕܢܬܗ ܘܣܓܝ ܐܫܬܢܕܬ ܒܗ . ܘܕܢܟܦܘܖ ܡܠܟܐ ܟܕ ܠܒܝܟܝܢ ܠܗ . ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܖ ܛܛܩ ܛܘܒܢܐ ܩܕܡ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܪܒܚܝܠܐ ܀ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ ܗܝ ܗܕܐ : ܠܚܘܣܪܢܐ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܗܘܐ : ܘܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܕܝܘܐ ܫܘܝܬ . ܡܢ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܢܦܪܫ : ܒܪ
Tim1:DisputCalMahdi . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ 18ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܡܗܘܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܦ̇ܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܕܐܢ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ 17ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ