simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܗ̇ܘ ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܨ̣ܒܐ ܠܡܣܒ 3ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܦܟ ܡܬܦܢܐ ܘܬܐ̇ܒ ܀ ܐܬܕܡܝܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܃ ܠܓܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܐܒܝ ܝ ܗܘ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܡܢܝ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܡܠܟܐ ܐܢܬܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܂ ܐܢܐ ܡܚܪ ܗܦ̇ܟ ܐܢܐ̣ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܃ ܩܪܒܘ ܘܐܘܕܥܘܗ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܐܬܚܠܡ ܟܕ ܥܡܕ ܐܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܬܬܠܡܕX ܘܐܬܚܠܡ ܘܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܠܡܢܐ ܠܐ ܟܬܪܬܘܢ ܠܘܬܢ ܒܕܒܚܐ̈ ܕܐܠܗܐ̈ ܂ X ܙ ܝܝ ܕܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܣܥܪܐ ܕܪܫܗܘܢ ܥܦܝܪ ܒܥܦܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܒܝܘܒܠܐ ܕܫܘܐܠܐ̈ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܂ ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܠܟܐ ܫܐܕܐ̈ ܪܘܚXܢ̈ ܕܟܝܬܐ̈ X ܘܦܓܪܝܢ̈ ܠܐ ܡܨܐܝܢ ܚܢܢ ܂ ܘܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܢܦܩ ܠܟܪܟܐ̈ 1ܐܚܪܢܐ̈ ܂ 1ܕܢܣܥܘܪ ܐܘܚܕܢܗ ܘܢܗܦܘܟ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܟܕ ܪܡܝܢ ܒܗܘܢ ܩܘܠܪܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܕܩܝܣ
Ps-Zach:EccHist ܕܩܝܣ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܂ ܥܠ ܕܐܦ ܒܐܦܘܗܝ̈ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܡܠܟܐ ܪܐܬ ܗܘܐ ܂ ܐܣܒܪ ܝ ܂ ܓܝܪ ܕܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܘܨ̇ܒܝܢ ܕܠܒܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ ܟܕ ܝ ܓܪܡܬ ܕܬܗܘܐ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܂ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܥܕܪܢܘܬ ܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܕܦܠܛܝܢ ܕܘܥܘܗܝ̈ ܂ ܘܝܠܦ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܐܠܝܢ ܚܢܢ ܡܢܗ ܂ ܟܕ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܫܪܟܐ ܝܝ ܡܠܟܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܗ ܕܠܘܬܗܘܢ ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܡܒܨܪ ܠܢ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܝ- ܐܬܥܙܙ ܥܠ ܦܛܪܘܣ ܂ ܘܫܕܪ ܠܩܘܙܡܐ ܣܦܬܪܗ ܘܟܬܝܒܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܕܒܙ ܐܢܘܢ ܘܛܪܕ ܘܫܩܠ ܕܝܪܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܝܠܦ ܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܙܟܝܐ̣ ܠܥܕܬܢ ܙܟܐ ܂ ܘܟܕ ܫܠܝܘ ܆ ܦܪܣܦܘܢܝܣܐ ܥ̣ܒܕ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܚܘܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܂ ܟܕ ܡܢܝܦܝܢ ܐܘܪܪܝܗܘܢ̣̈ ܘܐܡܪܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܕܬܡܗܐ ܗܝ ܘܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܡܟܢ ܠܚܒܠܐ ܡܠܟܐ ܂ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ ·X ܝ- ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܒ ܠܘܬ ܝ ܬܐܕܣܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܘܐܪܒܝܢܕܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝ ܃ ܘܦܛܪܝܩ ܠܡܠܛܝܢܐ ܃ ܘܦܪܙܡܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܥܪܒܐ ܆ ܘܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠ̣ ܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܡܬܝܬܗ̣ ܂ ܫܕܪ ܒܬܪܗ ܂ ܘܟܕ ܡ̇ܢܥ ܕܢܣܩ ܠܘܬܗ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܕܡܬܩܪܐ ܫܘܪܐ ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܫܕܪܘܗܝ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܣܛܘܣ ܫܠ̣ܚ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܝܬ ܒܝܙܦܬܐ̣ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܗ ܕܗܒܐ ܂ ܡܛܠ ܗܝ̇ ܕܡܪܝܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܣܘܪܝܐ̈ ܂ ܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ·ܘܠܝܢܘܣ ܂ ܚܝܐ ܕܝܢ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܢܡܫ̈ ܡܠܟܐ [ܕܐܢܛܝܟ ]ܩܒܠ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬ ܗܕܐ̣ ܂ ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܦܩ [ܡܢ ܥܕܬܐ ܠܦܘܠܐ ܂ 2]ܘܩܛܠܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܩܘܣܛܢܛܝܢ ܂ ܀ ܡܠܟܐ ܂ X ܗ̣ܘ ܕܒܬܪ ܘܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̣̈ ܂ ܐܫܬܕܪ ܐܪ 1 ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ [ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܝܡܢ̇̈ ܂ ܕܒܗܝܢ ܣܗܕ ܂ ܕܟܕ ܩܪܝܒ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܗ ܠܡܐܒܕ ܒܨܗ ܡܠܟܐ ܝ ܡܢܗܘܢ ܚܒ̣ܠܘ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܝܓܪܬܗ̈ ܕܡܪܩܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܓܙܡܐ ܘܡܢ ܐܢܢܩܐ ܢܣܒܬ̣ ܗܘܬ ܂ ܘܣܥܬ ܥܠ ܟܝܐ ܂ ܘܠܒܪܗ̇ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܚܡܬܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܂ ܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܢܬܬ ܐ