simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] : ܐܬܝܬ ܒܫܠܡ . ܘܣܓܕ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܗܢܐ : ܘܒܣܒܪܬܐ ܗܘ ܛܒܬܐ ܐܬܐ . ܘܩܪܐ ܠܐܚܝܡܥܨ : ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Sam [AB] : ܕܕܢܗ ܡܪܝܐ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠ ܡܢ ܕܩܝܡܝܢ ܥܠܘܗܝ . ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܗܪܟܐ : ܘܐܬܗܦܟ ܘܩܡ . ܘܗܐ ܟܘܫܝ ܐܬܐ : ܘܐܡܪ : ܢܣܬܒܪ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ . ܘܡܠܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ
P:Sam [AB] : ܠܐ ܢܦܪܥܢܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܦܘܪܥܢܐ ܗܢܐ . ܢܦܘܫ ܥܒܕܟ ܐܡܘܬ ܡܠܟܐ ܝܩܪܬܐ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܠܡܚܣܢ ܓܝܪ ܥܒܪ ܥܒܕܟ ܝܘܪܕܢܢ ܥܡ ܡܪܝ
P:Tob [AB] ܚܫܚܐ ܀ ܘܒܟܠ ܙܒܢܐ ܒܪܟ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܘܡܢܗ ܫܐܠ ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܬܬܠ ܠܚܛܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠ ܥܪܝܡܐ ܒܥܝ . ܘܠܐ ܬܒܣܐ ܥܠ ܟܠ
P:TweProph [AB] ܘܕܠܐ ܫܠܝܛܐ : ܘܕܠܐ ܕܒܚܬܐ : ܘܕܠܐ ܡܕܒܚܐ : ܘܕܠܐ ܠܒܫ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܬܒܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܠܐ
P:TweProph [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܙܘܥܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܘܐܫ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܒܥܓܠ ܚܙܘ ܠܗܡܢ : ܢܥܒܕ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܐܣܬܝܪ . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ ܢܐܬܐ ܡܠܟܐ ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܠܗ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܣܪܗܒܘܗܝ ܠܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܐܣܬܝܪ . ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܘܪ ܠܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܗ : ܡܛܠ ܕܬܪܝܢܗ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܦܘܡܗ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܡܘ ܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ : ܩܪܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ