simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܪܝܛܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ ܠܐܒܪܗܡ̣ ܡܝ̣ܬ ܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܝ ܩܪܒܐ ܕܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܙܘܕܐܣܛܪܣܝ ܡܓܘܫܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܨܪܝܢ ܂ ܘܐܡܠܟ ܐܚܪܢܐ ܥܡ ܝܘܣܦ ܡܐܦܪܣ̣ ܫܢܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܓܒ̇ܠ ܠܐܢܫܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘ·ܢܢ· ܘܬܪܬܝܢ̣̈ ܂ ܡܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܚܪܒܗ̇ ·ܝ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܢ ܢܨܒܝܢ ܡܠܟܐ ܣܒܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܙX ܫܬXXܐܐ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂ ܢܚܬ ܘܠܝܢܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܟܕ ܚܘܝܗ ܠܗܘܢ ܠܝܘܐܫ̣ ܂ ܚܕܝܘ ܝ · ܡܠܟܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ̣ ܂ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܡ̣ܠܟ ܡܥܢܘ ܐܚܘܗܝ ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܡܠܟܐ ܂ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܗܟܢܐ ܗܘ̣ܬ ܂ ܐܝܬܝܘܗܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܡܝܐ ܥܠ ܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܓܐܝܘܣ ܝܘܠܝܘܣ ܩܣܪ̣ ܂ ܫܢܝܐ̈ ܝܝ ܡܠܟܐ ܩܣܪ ܠܓܪܡܢܝܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘ·ܣܙ· ܃ ܐܡܠܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܛܝܐ̈ ܂ ܂ ܘܐܡܠܟ ܘܠܝܕ ܒܬܪܗ̣ ܝܪܚܐ̈ ܬܡܢܝܐ̈ ܂ ܀ ܥܠ ܗܢܐ ܡܠܟܐ Xܐܘܪܗܝ ܘܕܚܪܢ ܂ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܝẌ ܘܚܡܫ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܗܝܫܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܦ ܠܗܝܢ ܒܩܒܪܐ ܐܫܟܚܬ ܡܠܟܬ ܐ̣ ܘܫܕܪܬ ܐܢܝܢ ܠܗ ܂ ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ ܫܕܪܬ ܂ ܘܐܦ ܠܣܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܩܒܥ ܒܐܝܕܘܗܝ̣̈ ܫܩ̣ܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܨܪܝܢ ܂ ܘܐܡܠܟ ܟܒܪܘܢ̣ ܂ ܝX [ܩܣܘܣ 1]ܘܒܠܘܣ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܒܐܝܕܗ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܬܠܬ ܡܐܐ̈ ܂ ܘܫܒܥܣܪܐ̣̈ ܂ ܡܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܣܘܪܝܐ̣ ܘܫܒܐ ܘܒܙܘ ܂ 2ܘܚܬ ܘܠܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܘܠܪܝܢܘܣ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܣܠܩ ܫܦܘܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܘܒܩܢܐ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬ̈ ܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܚܪܢܐ̣ ܂ ܟܕ ܗܘ̣ ܠܐ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܦܐ̣ ܂ ܫܕܪ
Ps-Dion:ChronZuq X]ܕܐܬܘܪ ܂ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܐܚܫܝܪܫ ܝ · ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ̈ ܂ ܀ ܡܠܟܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ̣ ܂ X [ܡܝܬ ܐܪܐܠܝܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܒܬܪ ܫܬ̈ ܫܝܢ̣̈ ܘܝܬܝܪ ܩܠܝܠ̣ ܥ̇ܢܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗ̇ܘܐ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܐܢܫ ܪܫܝܥܐ ܕܗ̇ܘܐ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܘܫܝܐ̣̈ ܂ ܘ ܪܣܛܝܢܐ ܂ ܀ ܡܬܝܕܥ ܐܚܘܗ̇ܕܐܡܗ ܩܬܠܝܩܐ ܡܠܟܐ ܂ ܂ ܐܒܪܗܡ̣ ܡܠܟܐ ܕܚܡܝܪܝܐ̣̈ ܂ ܘܡܗܝܡܢܐ ܂ ܂ [ܐ]ܢܕܘܓ̣ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܡܩܪܝܣ̇ ܂ ܠܥܕܬܐ̈ ܕܡܢ ܐܡܗ ܡܠܟܐ ܠܣܘܣܝܗ ܂ ܘܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ̣ ܂ ܒܗܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܂ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܟܠܝܘܣ ܠܒܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܓܠܛܝܐ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܡܠܟܐ X ܚܕ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܥܣܪ ܢ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܐܫܬܕܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܂ [ܚܪ]ܬ 5ܒܪ [ܓܒܠܐ̣ 5]ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̣̈ ܂ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܂ ܝ [ܟܣܪܘܢ X]ܡ̇ܠܟܐ ܕܢXܪܣܝܐ̈ ܂ ܂ ܝܘܣܛܢܝܢܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܐܝܟܘ ܠܐ ܟܬܪܬܘܢ ܠܘܬܢ ܒܕܒܚܐ̈ ܫܠܡܐ̈ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܟܝܟܝܢ ܗܘܘ̇ ܂ ܒܒܥܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܂ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq 0 ܓܪܡܘܗܝ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܝ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܘܠܝܢܣ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ̣ ܂ ܐܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܐܠܗܐ̣ ܝ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܫܟܚ ܡܢܗ ܥܘܕܪܢܐ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܒܐܕܝ̈ ܐܠܗܐ ܂ ܘܬܟܝܠܐܝܬ ܐܬܠܒܒ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܗܝܡܢ