simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܓܬܝܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܪܓܠܗ ܡܢ ܓܬ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܗܘܐ ܠܘܬܢ ܗܐ ܥܕܢ ܒܥܕܢ ܘܝܪܚܐ̈ : ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܐܟܝܫ ܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ : ܗܢܐ ܗܘ ܕܘܝܕ ܥܒܕܗ ܕܫܐܘܠ
P:Sam [AB] : ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܠܪܓܠܗ : ܘܫܒܩ ܡܠܟܐ ܥܣܪ ܢܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܡܪܢ ܡܠܟܐ : ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܘܢܦܩ
P:Sam [AB] : ܘܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܥܢܐ̈ : ܘܕܬܘܪܐ̈ ܘܕܫܡܝܢܐ̈ : ܘܕܡܦܛܡܐ̈ : ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܐܘܒܕ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ . ܘܚܣ ܫܐܘܠ ܘܥܡܐ ܥܠ ܐܓܓ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܐܝܕܗ ܕܝܘܐܒ ܐܝܬ ܥܡܟܝ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܡܠܟܐ ܬܛܫܝܢ ܡܢܝ ܡܕܡ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ : ܐܡܪ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܘܥܢܐ ܐܒܝܫܝ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܐܡܪ : ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܢܡܘܬ ܡܠܟܐ ܝܘܡܢܐ ܩܕܡܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܘܣܦ : ܘܢܚܬܬ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܪܝ
P:Sam [AB] ܕܓܬ . ܘܫܢܝ ܛܥܡܗ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܘܐܫܬܟܪ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܠܟܐ . ܘܣܡ ܕܘܝܕ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܠܒܗ : ܘܕܚܠ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡ ܐܟܝܫ
P:Sam [AB] : ܘܠܐ ܫܒܩ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܘܣܕܩ ܠܒܘܫܘܗܝ̈ : ܘܝܬܒ ܡܠܟܐ : ܡܛܐ ܛܒܐ ܠܕܘܝܕ : ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] : ܘܢܦܩܬ ܒܬܪܗ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܕܡܟ ܐܘܪܝܐ ܒܬܪܥܐ ܡܠܟܐ : ܚܘܬ ܠܒܝܬܟ ܘܐܫܝܓ ܪܓܠܝܟ̈ . ܘܢܦܩ ܐܘܪܝܐ ܡܢ ܒܝܬ
P:Sam [AB] ܠܝܘܐܒ : ܗܐ ܥܒܕܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ : ܙܠ ܐܝܬܝܗܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ ܡܠܟܐ ܚܟܡܬܐ ܕܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܠܡܕܥ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Sam [AB] ܕܨܘܒܐ . ܘܡܚܐ ܕܘܝܕ ܒܐܕܘܡ : ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܡܠܟܐ ܡܐܐ ܡܪܟܒܢ̈ . ܘܐܬܬ ܐܕܘܡ ܘܕܪܡܣܘܩ ܠܡܥܕܪܘ ܠܗܕܪܥܙܪ
P:Sam [AB] ܕܢܕܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܐܬܒܐܫ ܦܬܓܡܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܗܐ ܐܢܬ ܣܐܒܬ : ܘܒܢܝܟ̈ ܠܐ ܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ : ܗܫܐ ܗܒ ܠܢ
P:Sam [AB] : ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝܐ ܐܢܬ : ܐܦ ܡܓܠܝܘ ܓܠܝܬ ܡܢ ܐܬܪܟ . ܐܬܡܠܝ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ
P:Sam [AB] ܗܘܬ ܠܡܩܛܠܗ ܠܐܒܢܝܪ ܒܪ ܢܝܪ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܝܕܥܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܥܡܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ : ܐܢܬܘܢ ܥܒܕܬܘܢ ܗܕܐ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܐܘܣܦܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ : ܕܫܐܠܢ ܠܢ
P:Sam [AB] ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܢܩܝܡܘܢ ܥܡܟ ܩܝܡܐ : ܘܬܡܠܟ ܒܟܠ ܕܪܓܐ ܡܠܟܐ : ܡܫܬܝܐ ܪܒܐ . ܘܐܡܪ ܐܒܢܝܪ ܠܕܘܝܕ : ܐܩܘܡ ܐܙܠ ܐܟܢܫ ܠܡܪܝ
P:Sam [AB] : ܐܢܬ ܗܘ ܨܝܒܐ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܥܒܕܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܐܝܬ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܕܫܡܗ ܨܝܒܐ : ܘܩܪܐܘܗܝ ܠܘܬ ܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Sam [AB] : ܠܡܢܐ ܐܬܒܐܫ ܠܟܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕܠܡܐ ܡܐܟܠ ܐܟܠܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪܝܢ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܠܢ
P:Sam [AB] ܕܢܘܫܛܘܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܘܢܗܪܘܢ ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܘܝܕ : ܘܝܕܥܘ ܕܥܪܝܩ ܗܘܐ ܘܠܐ ܓܠܘ ܠܝ . ܘܠܐ ܨܒܘ ܥܒܕܝ̈
P:Sam [AB] . ܘܐܤܛܝܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠ‍ܠܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܐܒܝܫܠܘܡ ܗܟܢܐ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܢ ܩܕܡ