simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Macc [AB] ܟܠ ܡܕܡ ܕܫܠܚ ܘܐܫܬܘܕܝ ܕܡܛܪܝܘܣ ܠܝܘܢܬܢ . ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒܝܬ ܥܪܘܩܝܐ . ܘܫܡܥ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
P:1Macc [AB] ܠܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ . ܐܘܣܦ ܠܡܫܒܚܘܬܗ ܠܝܘܢܬܢ . ܘܫܕܪ ܠܗ ܦܝܒܠܐ ܡܠܟܐ : ܟܕ ܐܝܬ ܥܡܗܘܢ ܒܙܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
P:1Macc [AB] ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ : ܟܪܝܟܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܘܗܫܐ ܫܕܪ ܡܐܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܚܠܦ ܟܣܦܐ ܗܘ ܕܚܝܒ ܗܘܐ ܝܘܢܬܢ ܐܚܘܟ ܒܝܬ
P:1Macc [AB] .   ܘܣܠܩ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܓܙܪ . ܘܚܘܝ ܠܐܒܘܗܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ . ܕܗܘܘ ܢܦܩܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܝܗܘܕܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ ܗܘܐ
P:1Macc [AB] ܕܡܛܪܝܘܣ ܠܢܝܩܢܘܪ ܚܕ ܡܢ ܡܫܒܚܐ̈ ܕܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܐܟܠ ܩܪܨܝܗܘܢ̈ ܒܒܝܫܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܘܫܕܪ
P:1Macc [AB] ܪܝܫܐ ܕܬܒܥܬܐ ܕܡܕܐܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ . ܘܐܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ ܠܒܫܘ ܒܗܬܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܫܕܪ ܐܢܛܝܟܘܣ
P:1Macc [AB] ܘܠܐܛܠܘܣ : ܘܠܐܪܝܪܬ ܘܠܐܪܣܩ . ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ : ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܗܘܢ . ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܠܐ̈ ܟܬܒ ܠܕܡܛܪܝܘܣ
P:1Macc [AB] : ܘܠܐ ܩܒܠ ܐܢܘܢ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܘܐܫܠܚܘܗܝ ܠܝܘܢܬܢ ܡܠܟܐ : ܓܒܪܐ̈ ܥܘܠܐ̈ : ܠܡܩܒܠ ܥܠ ܝܘܢܬܢ . ܘܠܐ ܚܪ ܒܗܘܢ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܫܘܠܛܢܐ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܐܬܚܫܒܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ
P:1Macc [AB] : ܐܦ ܗܘ ܡܝܬ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܒܚܣܢܐ̈ : ܡܠܟܐ ܪܝܫܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ . ܘܫܕܪܗ ܠܦܛܘܠܡܐܝܣ . ܘܦܛܘܠܡܐܘܣ
P:1Macc [AB] ܘܥܠ ܠܗ ܠܕܪܬܐ . ܘܐܚܕܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܦܩܢܝܗ̇̈ ܡܠܟܐ . ܘܨܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܠܡܠܟܐ ܕܡܛܪܝܘܣ . ܘܥܪܩ
P:1Macc [AB] ܠܝܘܢܬܢ ܕܢܐܬܐ ܠܐܘܪܥܗ . ܘܐܙܠ ܝܘܢܬܢ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ̈ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܟܬܒ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
P:1Macc [AB] ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ : ܕܢܗܘܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܐ ܚܕ . ܘܕܢܫܒܘܩ ܟܠ ܡܠܟܐ ܣܓܝ ܨܥܪܗ̇ . ܘܪܘܡܗ̇ ܐܬܗܦܟ ܠܡܘܟܟܐ . ܘܟܬܒ ܐܢܛܝܟܘܣ
P:1Macc [AB] . ܘܚܕܝ ܡܠܟܐ ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ ܡܠܟܐ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܓܒܪܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܐܢܛܝܟܝܐ : ܘܐܬܘ ܠܘܬ
P:1Macc [AB] : ܠܫܡܥܘܢ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܪܒܐ ܘܪܝܫ ܥܡܐ : ܘܠܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܟܬܝܒ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܗܟܢܐ . ܐܢܛܝܟܘܣ
P:1Macc [AB] ܐܬܚܡܬ . ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܫܡܥ ܫܩܠ ܘܐܬܐ ܠܦܛܘܠܡܐܝܣ . ܘܟܬܒ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܕܗܐ ܝܘܢܬܢ ܝܬܒ ܥܠ ܒܝܬ ܡܪܕܐ . ܘܟܕ ܫܡܥ
P:1Macc [AB] . ܘܐܡܪ ܠܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܦܘܩܘ ܥܡܗ ܠܡܨܥܬ ܡܕܝܢܬܐ . ܡܠܟܐ : ܘܐܠܒܫܘܗܝ ܐܪܓܘܢܐ̈ . ܘܟܕ ܥܒܕܘ ܠܗ ܗܟܢܐ . ܐܘܬܒܗ ܥܡܗ
P:1Macc [AB] . ܘܡܝܩ ܘܒܙܚ ܒܗܘܢ ܘܫܛ ܐܢܘܢ . ܘܡܠܠ ܒܫܒܗܪܢܘܬܐ . ܘܝܡܐ ܡܠܟܐ : ܘܕܢܚܘܘܢܝܗܝ ܝܩܕܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܥܠ ܐܦܝ̈
P:1Macc [AB] : ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܡܝܪܐ ܒܪܗܘܡܐ : ܘܐܡܠܟ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܡܠܟܐ ܥܩܪܐ ܕܚܛܝܬܐ : ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ . ܒܪܗ ܕܐܢܛܝܟܘܣ
P:1Macc [AB] : ܗܟܘܬ ܥܒܕ . ܨܚ ܗ ܘܠܒܬܪܗ̇ ܕܫܢܬܐ : ܟܢܫ ܠܘܣܝܐ ܓܒܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܗܘܐ : ܗܟܘܬ ܗܘܝܗܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ