simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari ܕܣܘܓܐܗ ܕܥܡܐ ܥܡ ܟܘܡܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܫܠܝ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ¹¹³ܘܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܟ̈ : ܡܫܢܝܢܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܟܕ ܚܙܐ
ActsMari ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܐܦ ܗܘ ܡܘܗܦܛܐ ܗܝܡܢ ܘܥܡܪ . . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ : ܕܡܫܠܛ ܗܘܐ ܬܡܢ . ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܗܘܐ ܕܡܬܬܠܡܕ
ActsMari ܕܝܢ ܕܐܪܒܝܠ . ³¹ܟܘܪܗܢܐ ܕܐܪܝܐ ³²ܕܐܚܙܝܐ ³³ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܬܡܢ ܥܒܪ . . ܘܡܢ ܬܡܢ ܢܚܬ ܠܐܪܒܝܠ ܘܠܐܬܘܪ . X
ActsMari . ܘܒܥܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܗ ܘܕܚܠܘ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܫܕܘ ܢܘܪܐ . 13ܘܐܬܘ ܩܡܘ ⁵⁵ܩܕܡ ܫܗܓܝܪܕ
ActsMari . ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܢܦܠܬ ܥܠܘܗܝ . ܘܪܗܛ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܡܠܟܐ ܗܝ ܕܡܛܝܒܐ ܗܝ ܠܟܘܢ ܘܠܦܠܚܝܟܘܢ̈ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ
ActsMari . ܗܟܢܐ ܗܝܡܢܬ ܒܗ : ¹⁶ܕܐܦ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܨܠܒܘܗܝ . ܒܥܝܬ ܡܠܟܐ ܫܐܠܬܟ̈ . ܟܠܡܕܡ ܡܫܟܚ ܢܗܘܐ ܠܡܢ ܕܡܗܝܡܢ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari : ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܢܐ : ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܕܚܠܬܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗ ܡܠܟܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܚܣ : ܠܝܬܝ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܡܪܝ
ActsMari . ܡܢܘ ܪܘܒܐ ܗܢܐ ܘܦܠܓܘܬܐ ܕܐܪܡܝܬ ܒܐܬܪܢ . ܘܐܠܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܐܝܟܐ ܕܡܠܟܐ ܐܪܛܒܢ ܫܪܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡܘܗܝ ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari . ⁶¹ܐܢܗܘ ܕܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܟ : ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܐܗܝܡܢ ܒܐܠܗܟ . ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܒܩܘܫܬܐ ܗܝ
ActsMari . ܘܥܢܬܗ ܛܠܝܬܐ ܚܕܐ ܘܐܡܪܬ ܡܢ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ . Xܦܬܚ ܡܠܟܐ ܬܪܥܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܩܪܒ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܘܢܩܫ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ
ActsMari ܘܣܓܕ ܩܕܡ ܛܘܒܢܐ . ܟܕ ܒܥܐ ܘܐܡܪ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܡܪܝ ܥܕܪܝܢܝ ܡܠܟܐ . ܐܢܗܘ ܕܬܗܝܡܢ ܒܗ ܡܬܦܢܝܢ̈ ܠܟ ܫܐܠܬܟ̈ . ܘܡܚܕܐ ܒܪܟ
ActsMari ܕܝܢ ܐܒܘܗ ܒܢܚܫܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܐܙܠ ܡܣܒܪܢܐ ܒܬܪܗ . ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܢܦܠܬ . ܘܡܢܫܩܐ ܗܘܬ ܠܗܝܢ .
ActsMari ܡܦܩܝܢ ܠܗ ܡܢ ܕܪܬܐ ܠܕܪܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܘܠܒܝܟܝܢ ܠܗ ܥܒܕܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܬܐ ܕܡܠܟܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ . ܘܥܕ ܗܢܘܢ ܡܡܠܠܝܢ . ܘܗܐ ܒܪܬ
ActsMari . ܦܓܥܘ ܒܗ ܬܪܝܢ ܣܡܝܐ̈ ܘܩܪܒ ܠܒܒܬܐ̈ ܕܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܐܡܕ̇ ܡܠܟܐ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܕܡܟܪܙ ܐܢܬ . ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܢܦܩ ܛܘܒܢܐ ܡܢ ܩܕܡ
ActsMari ܚܦܪܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܡܝܐ̈ . ܘܒܢܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܥܕܬܐ . ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ : ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܘܠܬܢܘܪܐ ܗܘ ܕܒܝܬ
ActsMari : ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܠܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܟܪܝܗܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܘܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܣܓܕܝܢܢ . ܘܒܫܡܗ ܗܠܝܢ ܣܥܪܝܢܢ . ܘܡܚܕܐ ܦܩܕ
ActsMari . ܐܢܗܘ ܕܟܘܪܗܢܐ ܕܪܡܐ ܐܢܐ ܒܗ ܬܚܠܡ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܟܠܡܕܡ ³⁹ܓܝܪ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܐܠ ܐܢܬ ܡܢܗ ܢܣܒ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari . ܘܡܢܘ ܫܟܢ ܠܗ ܚܘܠܡܢܐ ܠܛܠܝܬܐ ܗܕܐ : Xܘܝܗܒ ܠܗ ⁵⁷ܚܝܠܐ : ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܒܪܢܫܐ ܐܢܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari ܐܒܓܕ̇ ܚܙܐ ܨܝܪܐ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ : ܕܢܐܙܠܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܫܘܐ ܠܗܕܐ ܚܙܬܐ : ܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܥܒܕ
ActsMari ܐܝܟ ܫܥܐ ܚܕܐ . ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܛܘܒܢܐ ܡܢܐ ܐܝܬܝܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܩܝܡܐ ܥܠ ܬܢܘܪܐ . ܘܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܟܕ ܝܬܒ ܬܡܢ . ܘܬܡܗ