simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܐܫܬܐܠ ܠܗ ܡܢ ܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܠܒܒ ܐܢܘܢ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܐܡ̣ܪ ܡܠܟܐ ܥܝܕܐ ܘܚ̣ܙܐ ܕܐܬܪܫܠܘ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܐܦ ܗ̣ܘ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܒܙܒܢܗ ܇ ܘܢܬ[ܝܕܥ ]ܐܦ ܗ̣ܘ ܫܐ[ܘܠ ]ܕܠܘ ܐ ܟ [ܕ ]ܒܝܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢ[ܒ1ܣܘܪ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܕܫܐ̣[̣ܠܘ ]ܗܘܘ ܠܗܘܢ
P:Kings [AB] ܝܘܪܡ : ܚܬܗ ܕܐܚܙܝܐ : ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ : ܘܓܢܒܬܗ ܡܢ ܒܝܢܬ ܡܠܟܐ . ܘܩܡܬ ܘܐܘܒܕܬ ܠܟܠܗ ܙܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܘܕܒܪܬ ܝܘܫܒܥ ܒܪܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ : ܫܡܥ ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ . ܘܗܒ ܢܟܠܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ : ܒܪܘܝܐ ܕܡܝܐ̈ :
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ ܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܪܬ ܢ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܠܟܪܘܢܝܩܘܢ ܕܐܘܣܒܝܣ ܀ ܘܒܝܘܡܝ̈ ܟܘܣܪܘ ܒܪ ܗܘܪܡܢܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܨܘܪ̣ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܗܢܐ ܃ ܕܩܛܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܕܐ ܂ ܘܠܝܬ ܠܡܬܦܠܓܘ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܡ ܂ ܛܠ ܕܚܝܪܡ ܝ
IsaacAnt:memHom ܢܟܝܠܐ ܡܠܟ ܠܟ . ‏ ‏ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܚܘܝܐ ܚܒܪܐ : ܘܠܐ ܬܥܡܪ ܥܡ ܡܠܟܐ ܛܐܪ ( ܫܐܥ ) : ܕܢܕܡܟܟ ܡܢ ܦܘܪܫܢܟ ܀ ܘܐܝܟ ܚܐܣ ܥܠ ܣܘܢܩܢܐ :
PersMartKgYaz1 ܠܡܕܡ ܕܠܟ ܝܗܝܒ ܘܠܡܕܡ ܕܡܢܟ ܙܥܘܪ ܠܥܠ ܡܢܟ ܠܐ ܬܥܒܕ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܝܕܗ ܒܡܕܡ ܕܒܗ ܩܐܡ ܫܘܠܛܢܢ ܢܨܝܚܐ ܗܫܘ ܐܡܪ ܠܐ ܣܓܝ ܬܘܪܒ
P:Acts [AB] ܆ ܕܐܙܠܓ ܥܠܝ ܘܥܠ ܟܠ ܕܥܡܝ ܗܘܘ ܇ ܢܘܗܪܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܕܫܡܫܐ . ܡܠܟܐ ܕܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܆ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܚܙܝܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܘ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܢܚܬ ܠܡܚܙܐ ܠܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ : ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܥܡ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܘܐܚܙܝܐ ܒܪ ܝܘܪܡ
P:Isa [AB] ܠܘܬ ܐܫܥܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܫܥܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ ܠܡܪܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܘܬܨܠܐ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܐܫܬܚܪܘ . ܘܐܬܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܚܙܩܝܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏‎‎‏ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܓܘܫܬܐܙܕ ܫܡܥ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܚܕܝ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܡܪ ܠܡܠܟܘܬܟ . ܘܐܙܠ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ ܘܐܡܪ ܩܕܡ
BarBahl:SyrLex ܐܘ̇ ܟܗܢܐ الكون . ܘܐܝܬܘ ܢܣܝܒܘܬ ܩܘܝܡܐ ܕܡܕܡ . ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܐܘ̇ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܗ̇ܘܐ ܡܕܡ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܗ̇ܘܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܘܠܐ ܒܪ ܕܘܝܕ ܒܐܠܗܘܬܗ ܥܡ ܤܛܢܐ 35 ܫܩܠ ܠܗ ܡܐܢܐ̈ ܕܪܥܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܘܢܦܩ ܠܘܩܒܠ ܓܘܠܝܕ ܠܐ ܐܩܪܒ ܗܘܐ ܥܡ ܓܢܒܪܐ ܒܡܐܢܝ̈
P:Neh [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܘ ܕܒܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܟܘܬܗ . ܡܠܟܐ ܠܒܢܝܟܘܢ̈ : ܐܘ ܠܟܘܢ . ܘ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܘ ܚܛܐ ܫܠܝܡܘܢ
P:Jer [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܗ ܠܓܘܒܐ ܗܘ ܡܠܝܗܝ ܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪ ܢܬܢܝܐ ܡܠܟܐ ܥܡ ܓܕܠܝܐ : ܗܘ ܗܘ ܕܥܒܕ ܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܒܥܫܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܓܙܡܐ ܘܡܢ ܐܢܢܩܐ ܢܣܒܬ̣ ܗܘܬ ܂ ܘܣܥܬ ܥܠ ܟܝܐ ܂ ܘܠܒܪܗ̇ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܚܡܬܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܂ ܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܢܬܬ ܐ
P:Kings [AB] ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ : ܘܬܩܘܡܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܗܐ ܥܒܕܝܟ̈ ܩܕܡܝܟ : ܢܒܥܘܢ ܠܡܪܝ
JacSer:memLord'sPrayer ܬܗܘܐ ܢܦܫܟ ܢܐܬܐ ܘܢܫܪܐ ܐܝܟ ܕܩܪܝܬܝܗܝ ܢܐܬܐ ܨܐܕܝܟ ܡܠܟܐ ܘܡܣܪܚ ܠܟ ܒܛܪܘܢܘܬܗ 232 415 ܕܘܟܬܐ ܕܫܘܝܐ ܠܡܫܪܝܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܓܘܫܬܐܙܕ . ܘܐܡܪ ܓܘܫܬܐܙܕ ܗܐ ܐܢܐ ܥܒܕܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܚܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘ . ܡܚܕܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܐܬܩܪܝ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ