simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Macc [AB] ܠܝܘܢܬܢ ܐܚܝ ܘܠܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ : ܫܠܡ . ܦܚܡܐ ܕܐܓܪܬܐ ܡܠܟܐ ܐܓܪܬܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܕܒܥܐ . ܘܟܬܝܒ ܒܗܝܢ ܗܟܢܐ . ܕܡܛܪܝܘܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܠܐ ܗܘܐ ܚܟܡܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܬܩܝܡ ܨܒܝܢܟ ܘܢܬܚܪܒܘܢ ܡܠܟܐ ܫܡܝܥ ܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܒܗ ܡܛܝܒܝܢ ܘܐܣܝܢܝܢ‏ ‏ 20
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܡܥܬܕܐ ܗܘܬ 2ܠܗ ܘܡܚܦܛܐ ܬܐܕܘܪܐ 3ܡܠܟܬܐ ܕܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܒܛܣܪܣܩܕܩܛܐ ܂ ܂ ܝܝ ܘܐܬܩܒܠ ܚܒܝܒܐܝܬ ܒܦܠܛܢ ܡܢ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܪܫܗ ܕܢܝܣܢ ܂ ܝ ܂ ܘܗܘܐ ܐܢܘܪܝܣ ܐܚܘܗܝ ܡ̇ܠܟܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝXܠܣܝܝXܢܩܐ ·ܣܘܝXܪXܢܝܝX ܂ ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܐܪܩܕ ܣ
P:Jer [AB] ܨܕܩܝܐ : ܗܐ ܡܫܠܡ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ : ܡܛܠ ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܡܠܟܐ ܗܢܐ : ܠܐ ܨܒܐ ܫܠܡܐ ܠܥܡܐ ܗܢܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܒܝܫܬܐ . ܘܐܡܪ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܣܛܝܢܝܢܣX ܐܝܟ ܕܐܫܬܠܚ ܠܗ ܡܢ ܝ ܪܘܦܝܢܐ ܘܗܪܡܓܢܝܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܣܪܘܢ 2ܒܪܗ̇ ܂ ܘܒܬܢܘܝ ܕܕܗܒܐ ܕܫܩܠ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ
Eph:madFaith ܫܩܠܘ ܗܘܘ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܐܝܟ ܗܘ ܝܘܡܐ ܝX ܕܫܩܠܘ ܡܠܟܐ ܟܕ ܚܐܫ ܡܠܟܐ ܠܚܡܬܐ ܚܬܗ̇ ܘܥܢܘ ܘܐܬܘ ܚܣܡܐ ܘܪܘܓܙܐ ܘܚܘܬܪܐ ܘܢܟܠܐ
Eph:memHom ܐܫܬܒܚ ¹²ܘܩܕܡ ܥܝܠܗ ܕܒܪ ܕܘܝܕ 80ܛܠܝܐ̈ ܒܣܘܟܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܬ̇ܐ ܘܪܟܝܒ X 8ܥܠ ܥܝܠܐ ܒܪ ܐܬܢܐ ܩܕܡ ܐܪܘܢܗ ܕܐܠܗܐ ܕܘܝܕ
P:Gen [AB] ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ ܟܘܬܐ : ܘܚܙܝܗܝ ܠܐܝܣܚܩ ܟܕ ܡܓܚܟ ܥܡ ܪܦܩܐ ܡܠܟܐ ܒܚܙܘܗ̇ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܓܪܘ ܠܗ ܬܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ : ܐܕܝܩ ܐܒܝܡܠܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . 19 , 11ܒܬܪ ܗܟܢ ܕܝܢ 28ܒܪܐ ܩܪܝܗܝ ܬܪܬܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ .
JulRom . ܘܫܕܪܗ ܩܕܡܘܗܝ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ . ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐܼ̈ . ܣܛܪ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܪܒܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܕܐܫܬܚܪ ܥܡ
JacSer:memPalmSun ܙܩܝܦܐ ܕܠܐ ܬܫܒܘܚܬܐ 215 ܘܒ݂ܝܕ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܕܫܬܩܘ ܐܢܫܐ ܟܐܦܐ̈ ܙܥ ܗܘܝ̈ ܠܡܫܒܚܘ ܕܠܐ ܢܦܘܫ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܠܘܬ ܒܪ ܗܕܕ ܒܪ ܛܒܪ ܐܡܘܢ : ܒܪ ܚܙܝܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ ܒܐܝܕܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ . ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܐܣܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܓܝ̇ܪ ܦܐܪܐ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܐܪܐ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܃ ܒܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܢܦܩ ܡܪܘܕܐ 180 ܕܗܘ ܢܬܟܬܫ ܥܠ ܕܩܫܐ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܡܢܗ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܚܘܐ ܠܐ ܐܬܐ ܚܘܝܐ ܐܝܟ ܩܕܡܝܐ ܐܦܝܢ̈ ܒܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ
Ps-Zach:EccHist ܗܘܦܪܟܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܝܠܦ ܡܢ ܩܘܙܡܐ 1ܡܛܠ ܕܝܪܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܢܒܝܐ ܐܫܥܝܐ ܀ ܪܝXܝX XXܪܒXܥẌ ܥܠ ܐܪܣܢܝܣ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ . ܘܐܡܠܟ ܒܪ ܗܕܕ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܗܦܟ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܫܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܗܝܕܝܢ . ܘܡܝܬ ܚܙܐܝܠ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܥܝ : ܕܥܠ ܓܢܒ ܒܝܬ ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ . ܘܗܠܝܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܕܚܪܒ ܝܫܘܥ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܝܪܝܚܘ :
Eph:madParad&LuqJul ܐܦܨܚܗ̇ ܘܠܐ ܚܕܝܬ ܐܟܡܪܗ̇ ܘܠܐ ܕܚܠܬ ܝܗ̣ܒ ܠܗ̇ ܘܠܐ ܢܣܒܬ ܡܠܟܐ ܓܠܝܠܝܐ ܡܢܗ ܒܪ ܩܠܗ ܝ ¹ܐܘ ܡܐ ܨܢܝܥ ܟܘܪܐ ܕܒܚܪܗ̇ ܠܒܪܬ
PersMartKgYaz1 ܥܒܝܕܐ ܠܝ ܐܦ ܠܐ ܠܘܬ ܟܖܣܛܝܢܐ̈ ܡܢܗ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܡܖܕܬ . ܡܠܟܐ ܦܘܡܗ ܛܛܩ ܘܐܡܖ ܠܗ ܠܡܘܗܦܛܐ . ܕܐܢܐ ܠܐ ܣܟܠܘܬܐ ܡܕܡ ܠܘܬ