simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܗ̇ܘ ܪܫܝܥܐ ܝܘܣܛܢܝܢܘܣ ܐܝܟ ܕܢܬܛܪܕܘܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܬܪܝܨܝ̈ ܡܠܟܐ ]ܡܩܒܠ ܢܓܕܐ̈ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܡܬܦܣܩ ܪܝܫܗ ܀ ܘܦܩܕ
BarBahl:SyrLex ܗܘܐ ܀ [1203] ܡܬܪܢܐ معلّم ܡܢ ܬܪܐܐ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܬܪܐܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܫܡܝܐ ܡܝܬܪܘܣ ܓܝܪ ܫܡܝܐ ܕܘܛܘܣ ܡܘܗܒܬܐ . ܒܨ ܕܒܪ ܣܪܦܝܘܢ
JulRom ܘܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܬܘܝܪܝܢ ܚܢܢ ܗܫܐ ܘܚܫܝܫܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܫܘܢܝܗ . ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܢܫܬܐ ܡܝܐ̈ܿ . ܥܕܡܐ ܕܢܩܛܘܪ ܠܗ ܬܓܐ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ
Eph:memHom ܒܫܘܩܐ̈ ܦ̇ܗܐ ܗܘܐ ܕܢܫܝܓ ܡܢܗܘܢ ܛܡܐܘܬܐ XX 8ܗ̇ܠܟ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ X 89ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܕܢܥܝܪܝܘܗܝ ܠܬܝܒܘܬܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܝܘܬܡ ܒܪ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
ChronEdes ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܙܩܦܗ ܒܒܗܐܪܕܫܝܪ ܒܡܨܥܬ ܡܠܟܐ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܡܨܚܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ
ActsMari ܕܣܘܓܐܗ ܕܥܡܐ ܥܡ ܟܘܡܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܫܠܝ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ¹¹³ܘܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܟ̈ : ܡܫܢܝܢܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܟܕ ܚܙܐ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܒܝܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ :
P:Kings [AB] . ܘܦܣܩ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܕܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠܗ ܓܙܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܓܙܐ ܕܒܝܬ
ActsGregPirang ܡܥܪܒܝܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܕܝܠܦܗ̇ ܠܗܕܐ ܗܘ ܛܘܒܢܐ ܆ ܫܢܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܕܡܝܬܪܘܬX ⁷ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܆ ܐܬܪ ܓܪ ܓ ܗܘܐ ܐܦ
Ps-MaruMayph:Canons . ܐܡܪܘ ܐܒܗܬܐ̈ ܢܣܬܕܪܘܢ ܒܕܪXܢܐ X⁵ܘܢܬܒܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ . ³ ܗܝܕܝܢ XX ܫܩܠܬ ܫܘܠܛܢܐXX ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ³⁴ܡ̣ܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܢܥܡܪ . ܡܠܟܐX-- ܩܘܟܕܫܡܥX--X . ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܗ ܢܘܣܐ ܘܥܡܪ ܒܗ : ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪ ܝܢ ܚܣܡܐ : ܕܒܗܝܟܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܝܢ ܘܩܐܪܣܐ̈ ܬܟܒܝܢ ܘܐܢܬܘܢ ܫܪܝܢ ܒܢܝܚܐ ܡܠܟܐ ܣܓܕ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܡܠܠ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܚܪܒܗ̇ ·ܝ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܢ ܢܨܒܝܢ ܡܠܟܐ ܣܒܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܙX ܫܬXXܐܐ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂ ܢܚܬ ܘܠܝܢܣ
P:Dan [AB] ܙܝܘܗ ܫܢܐ : ܘܪܥܝܢܗ ܐܬܕܠܚ : ܘܩܛܪܝ̈ ܚܨܗ ܐܫܬܪܝܘ : ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ : ܘܡܠܟܐ ܚܙܐ ܦܣܬܐ ܕܐܝܕܐ ܕܟܬܒܐ . ܗܝܕܝܢ
EliaNis:Chron ܠܢܨ ܂ ܒܝܢ ܫܢܬ ܬܢܬܝXܐX ܬܢܬܝܢ ܘܬܢܬ ܥܠܬ̤ ܒܫܒܬX ·ܟܪ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܠܡܘܨܠ ܂ ܘܗܦܟ ܬܘܙܘܢ ܠܒܓܕܕ ܂ ܘܥܪܩ
ActsGregPirang . ܘܡܢ ܕܣܡܘܗܝ ܒܠܩܛܩܝܢ ܘܐܥܒܪܘܗܝ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܆ ܕܠܐ ܢܦܩܘܢܝܗܝ ܥܕܡܐ ܕܦܩܕ
P:Kings [AB] ܕܒܝܫܢ : ܘܩܝܘܡܐ̈ ܐܚܕܘ ܒܐܪܥܐ . ܘܝܗܘܕܐ ܘܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܐ ܕܓܠܥܕ : ܐܪܥܐ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܥܘܓ
CaveTreas ܕܢܚܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ⁶ XX ( 22 ) ܘܥܢܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܒܕܚܠܬܐ ²ܪܒܬܐ . ³ܘܗܝܡܢܘ ܕܝܢ ⁴ܒܫܪܪܐ X . ⁵ܕܗ̇ܢܘ
ActsGregPirang ܘܐܦܩܘܗܝ ܡܢ ¹³⁸ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܘܫܒܩܘ ܠܗ ܗܝ ܣܟܠܘܬܗ ܡܠܟܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܟܕ ܠܐ ܝܕܥܘ ܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܆ ܦܩܕ