simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܘܫܕܪ ܥܡܗ ܡܠܟܐ : ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ
P:Isa [AB] ܒܠܕܢ ܒܪ ܒܠܕܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܐܓܪܬܐ̈
Babai:BookUnion ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܠܟܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܆ ܩܝܡܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐ̣ ܘܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ̣ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢ ܐܬܙ ܥ
P:Kings [AB] ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ
Ps-Zach:EccHist ܡܩܕܘܢ ܕܢܩܝܡ ܥܠ ܡܠܟܐ ܂ ܘܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ̣
P:Ezek [AB] ܨܘܪ : ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܡܢ ܓܪܒܝܐ
Eph:madFaith XX ܪܚܡܬܗ ܠܡܘܗܒܬܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܫܩܠܗ
P:Isa [AB] : ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܒܚܝܠܐ
P:ProvQohSong [AB] ܡܓܕܠܐ ܥܒܕ ܠܗ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܩܝܣܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܘܝ̣̈ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ
P:Sam [AB] : ܘܐܡܠܟ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ
P:Num [AB] ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܐܡܪ
IšoMerv:ComOT ܕܫܡ̣ܥ ܛܒܐ ܕܬܪܗܩ ܡܠܟܐ ܕܟܘܫ ܘܥܠ ܗܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܬܕܒܚ ܡܢ ܢܐܪܘܢ ܡܠܟܐ ܒܓܘ ܪܘܡܝ .
ActsGregPirang ܆ ܘܥܠܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ .
JacSer:memElij&NabJezr ܠܘܩܒܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܡܐ ܕܡܡܠܠ ܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܥܬܕܝܢ ܠܡܦX ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܒܠܒܘܫܐ
P:Ecclus [AB] ܐܘܕܐ ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܫܒܚ ܫܡܟ