simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܘܒܢܝ̈ ܦܘܠܝܛܝ ܕܝܠܗ . ܠܘ ܬܪܝܨܝ̈ ܡܠܟܐ ܐܦ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܣܕܩܘܗ̇ . ܘܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܒܗ̇ ܫܓܫܘ .
SynWestSyr . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ²⁸ܒܙܒܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ . ܒܪܗ ܡܠܟܐ ²⁷ XX ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܒܝܘܡܝ̈ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ
SynWestSyr ܕܝܗܘܕܐ . ܘܒܪܚܝܐ ܢܬܟܕܢܘܢ ܬܡܢ ܠܡܛܚܢ . X XXXX 1ܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ܠܒܒܝܠ ܢܐܙܠܘܢ ܟܕ ܡܥܘܪܢ̈ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܨܕܩܝܐ
SynWestSyr ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܢܫܠܡܘܢ ܐܦ ܗܢܘܢ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ܒܪܝܫ ܥܡܐ ܘܩܪܒܘ ܪܐܙܐ̈ . X 1ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ
SynWestSyr : ܕܕܠܐ ܫܘܠܛܢܐ ܘܒܠܥܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܣܡ̣ܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܘܬ ܡܠܟܐ ܡܪܓܙܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ : ܐܟܙܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܩܘܪܚ ܘܥܘܙܝܐ
SynWestSyr ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܥܕܬܗ X0ܩܬܘܠܝܩܝ . ܘܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ . ܕܓܒܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܡܗ ܆ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܝܩܪ ܗ̣ܘ
SynWestSyr ܕܬܬܟܢܫܝ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܇ ܡܛܠ ܡܩܕܘܢܝܣ ܡܠܟܐ ܥܠܘܗܝ ¹¹ X 1ܒܢܝ̈ ܡܪܥܝܬܗ . ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܆ ܦܩܕ
SynWestSyr ܐܚܪܢܝ ܓܢܣܐ . ܪܝܫܢܐ ܕܨܢܝܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܠܐ ܣ̇ܟܐ ܩ̇ܛܠ ܡܠܟܐ . ܘܥܪܘܩܝܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܕܡܐ . X0ܢܩܘܡ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܡܥܪܒܐ
SynWestSyr ܆ ܢܐܪܬܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܝܗܘܢ̈ . ܟ̇ܠܝܢ ܡܠܟܐ ܠܚܬܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ . ܘܒܗ̇ ܒܣܩܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ X ܕܦܩܕ
SynWestSyr ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ : ܡܛܠ ܥܐܕܐ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ : ܠܐ ܡܠܟܐ ܕܗܘ̣ܬ ܒܢܝܩܝܐ : ܘܐܬܟܢܫܬ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ
SynWestSyr X ܕܝܢ ܐܘ̇ ܕܝ̇ܢܐ ܆ ܠܐ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܀ ܨܚ ܡܠܟܐ . ܘܗܘ̇ܝܢ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ . ܡܢ ܒܠܥܕ
SynWestSyr . ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܪܒܐ ²⁹ܗܘܐ ܣܕܩܐ ܒܐܬܪܐ ܕܢܐܙܝܢܙܘ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ²⁸ܒܙܒܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
SynWestSyr X ܕܦܪܢܣܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ ܕܐܡ̇ܝܪܝܢ . ܐܝܟܢ ܡܠܟܐ ܝܕܝܥܐ . ܕܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܬܪܝܨܐ . ܠܐ ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܣܟ ܒܠܥܕ
SynWestSyr ܕܫܘܒܚܐ̈ ܘܕܡܪܘܬܐ̈ : ܐܠܗܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ : ܐܒܘܗܝ ܕܡܪ̣ܢ ܡܠܟܐ : ܐܠܗܐ ܕܪܝܫܝ̈ ⁷ ܡܠܐܟܐ̈ : ܗܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܘܚܕܢܟ :
SynWestSyr ܠܐܘܢ ܛܘܒܢܐ ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ : ܘܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܝܬܝܪ ܡܕܡ ܆ ܢܬܬܒܥܘܢ ܥܦܐ ܟܠ ܡܐ ܕܫܩܠܘ ܀ ܢܢ . ܦܩ̣ܕ ܬܘܒ
SynWestSyr ܕܡܠܟܐ . ܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܡܘܬܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܕܝܢ . . . ܡܠܟܐ ܐܦܠܐ ܣܘܢܩܠܛܝܩܘ²³̈ ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܟܗܢܐ̈ . ܘܠܐ ܒܢܝ̈
SynWestSyr . ܐܢ ܩܝܡ ܐܒܘܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܆ ܝܪܬ̈ ܐܒܘܗ̇ ܦܠܓܐ ܕܦܪܢܝܬܗ̇ ܆ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ̈ . ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܦܩ̣ܕ ܫܒܝܚܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܠܐܘܢ
SynWestSyr . ܘܐܬܒܐܫ ܠܗ ܣܓܝ . ܘܫܕܪ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܠܬܡܢ ܕܡܙܝܢܝܢ . ܡܠܟܐ ܒܡܨܥܬܐ ܡܫܬܡܫܝܢ ܗܘܘ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܥܠ ܗܠܝܢ ܝܘܣܛܝܢܐ
SynWestSyr ܐܝܟ X0 ܝXX ¹X1 . ¹ܢܡܘܣܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ X ܬܢܘܝ ܘܩܝܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܟܠ ܕܨܒ̇ܝܐ . ܦܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܕܝܡܢ̈ ܠܛܘܒܢܐ ܠܐܘܢ
SynWestSyr ܡܛܥܝܢܐ ܕܚܘܝܐ ܗ̇ܘ ܡܪܘܕܐ . ܐܘܒܕܬ XXX XX·¹ܠܛܝܒܘܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܠܪܘܚܩܐ ܬܩܘܡ . ܗܝܕܝܢ ܡܛܠ ܕܢܡܘܣܐ ܫܒܩܬ ܒܝܕ