simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܠܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܢ ܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ : ܕܐܗܘܐ
PhiloxMab:Disc ܕܓܒܢ ܇ ܘܢܬܥܕܠ ܕܦܠܚܐ̈ ܪܦܝܐ̈ ܓܒܐ ܘܚܠܛ ܒܡܫܪܝܬܗ ܇ ܡܠܟܐ ܆ ܗܘ ܕܐܩܝܡܢ ܒܐܓܘܢܐ ܕܙܟܝܐ̈ ܢܗܘܐ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܒܗܬ ܒܢ
JacSer:memJudgSolom ܥܒܕܬܝܗܝ ܘܙܟܐ ܠܓܘܠܝܕ ܘܫܦܠ ܡܢܗ ܟܠ ܪܕܘܦܘܗܝ̈ 25 ܣܕܪ ܡܠܟܐ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܡܢܗ ܚܪ ܒܟ ܕܘܝܕ ܘܡܢ ܨܝܕ ܥܢܐ̈
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܪܗ ܆ ܐܡܪ . ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܛܥܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܢܗܘܘܢ ܥܒܘܕܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܀ ‏ ‏ 43
P:Kings [AB] ܠܚܙܐܝܠ : ܣܒ ܒܐܝܕܟ ܩܘܪܒܢܐ : ܘܙܠ ܠܐܘܪܥܐ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ . ܘܚܘܝܘܗܝ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܐܬܐ ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ ܠܗܪܟܐ . ܘܐܡܪ
CaveTreas ܘܠܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܘܠܐ ܟܗܢܐ ܘܠܐ ܦܨܚܐX . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪX ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܡ̣ܢ ܝܘܕܝܐ̈ . X ܘܠܐ ܬܘ̣ܒ ܐܬܚ̣ܙܝ ܡܢܗܘܢ ܠܐ
IšoMerv:ComOT ܥ̇ܡܪ . X ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܠܦܘܬ ܡܫܪܝܗ ܩܠܣܗ ܆ ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܠܗ ܡܛܬܗ . ܘܥܠܘܗܝ ܢܪܚܦ . ܥܠ ܕܒܫܒܒܘܬ ܡܩܕܫܐ ܘܒܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܬܒܢܐ ܫܘܪܐ ܠܕܪܐ ܩܪ ܬܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܦܩ̣ܕ ܂ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܩܪ ܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܕ·ܢܬܐ ܕܢܣܬܬܪܘܢ ܒܗ̇ ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ : ܠܬܐܪܬܢ : ܘܠܪܒ ܣܝܣܩ : ܘܠܪܒ ܫܩܐ̈ : ܡܢ ܠܟܝܫ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܝܗܒ ܐܢܘܢ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܘܗܦܟ ܫܕܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܒܝܬܗ ܕܗܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܡܘܪܕܟܝ . ܘܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܐܬܬܢܝܚܬ . ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܝܗܒ
Ps-Zach:EccHist ܕܦܪܣܝܐ̈ ܝ ܬܒܥܬܐ ܕܡܕܐܬܐ ܚܡܫܐ ܚܡܫܐ ܩܢܛܝܢܪܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܡܠܟܐ ܡܗ ܡܢܐ̈ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܕܐܫܬܕܝܘ ܘܫܢܝܘ ܡܢ ܥܕܬܗܘܢ̈ ܀ ܩܘܕ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܝܘܬܡ ܒܪ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
Eph:madLuqHeres ܗܝ̣ ܘܕܐܝܙܓܕܐ̈ ܗܝ ܘܐܝܟܐ ܕܩܨܡܐ̈ ܘܡܠܘܫܐ̈ ܘܓܘܕܦܐ ܡܠܟܐ X ܐܝܟܐ ܕܡܝܠܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܝX ܐܦ ܐܘܢܐ̈ ܘܬܓܪܐ̈ ܐܘܪܚ
BarAphton:ActsSev X ܘܩܪܘܛܪܝܘܣ X ܪܝܫ ܡܘܬܒܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ : ܡܠܟܐ ܗ̇ܝ ܕܡܝܘܡܐ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܡܫܡܗܝܢ : ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܡܪܩܝܢܘܣ
JulRom . ܕܗܐ ܥܠ ܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܡܫܬܡܥ ܩܠܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܒܦܪܗܣܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܦܢ ܠܡ ܗܫܐܼ . ܢܬܗܝܡܢܢ ܠܟ ܡܠܝܢ̈ ܡܪܝ
JnMaron:Expos ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟܪܣܝܣ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܦܝܣܩܘ ) ܦܐ ( ܡܠܟܐ . [35]ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܡܢ ܡ̣ܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܛܝܢܘܣ
BarṢal:ComGosp ܐܦ ܥܠ ܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܂ ܙ ܝܢ ܂ ܡܠܟܐ Xܡܪ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܝ ܠܐ ܗܘܬ̇ ܡܢ ܥܠܡܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܚܨܘܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܫܡܪܝܢ ܘܕܡܪܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܟܫܦ . ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܦܩ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܫܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܕܘܢ :
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܐ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܕܡܗܝܡܢܐ ܘܘܐ ܘܪܚ̇ܡ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܆ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܐܢܣܛܣ ܡ̣ܛܐ ܆ ܘܗ̣̈ ܢܝܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܦܗ . ܘܘ̣ܘ
ActsMari ܠܛܘܒܢܐ . ܕܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܕܝܠܟ ܛܒ ܡܢ ܐܠܗܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܗܘ . ܐܝܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܡܪ ܠܗ