simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܐ ܠܟܝ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܥܘܬܟܝ . ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܩܪܒܬ ܐܣܬܝܪ ܘܐܚܕܬ ܒܪܝܫܗ ܕܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇
Babai:BookUnion ܃ ܒܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܬܐ ܘܢܩܝܠܬܐ ܂ ܘܢܛܪ · ܙ ܝX · ܬܪܥܐ ܢܡܘܣܐ ܃ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܂ ܘܒܪܝܬܐ̈ ܡܣܟܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܕܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ
Ps-Dion:ChronZuq X[ܐܦܪܝܛܝܐ̈ ܝ ܂ ]ܗܪܘXܝܐ X ܢ ܦXܫܗ̇ ܡܢ ܓܒܪܗ̇ ܟ ܗ̣ܘ ܚ̣ܝ ܡܠܟܐ Xܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐ̣ ܂ ܘܐܝܬ ܗ̇ ܒܪܬܗ Xܐܪܐܛܐ
JacSer:turgFestHom ܡܬܘܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܘܕܝܗ ܕܐܒܘܗܝ . X ܐܬܐ ܐܬܚܝܢ XX XX ⁸ ܡܠܟܐ ܘܟܘܪܣܝܗ ⁶ܕܝܠܗ X ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܘܗ̣ܘ ⁷ܗܢܐ ܝX XX ܩX
P:Kings [AB] ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܡܐ ܕܫܟܒ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܒܫܠܡܐ : ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܝܟ ܗܘ : ܕܬܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ
P:Ps [AB] ܠܥܠܡ . ܡܪܝܐ ܢܬܠ ܚܝܠܐ ܠܥܡܗ : ܘܡܪܝܐ ܢܒܪܟ ܠܥܡܗ ܒܫܠܡܐ . ܡܠܟܐ ܟܠ ܐܢܫ ܐܡܪ ܫܘܒܚܐ . ܡܪܝܐ ܡܡܘܠܐ ܐܗܦܟ : ܝܬܒ ܡܪܝܐ
P:Jer [AB] ܕܡܨܪܝܢ : ܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܠܗ ܠܦܪܥܘܢ ܚܓܝܪܐ
BarBahl:SyrLex ܕܒܝܫܢ وعوج ملك بيسان ܀ ܥܘܕ ܘܗܟܝܠ ܣܡܟܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܡܠܟܐ تنجيل ܀ ܥܘܓ اقول عوج وهو اسم ملك ܒܕܘܝܕ ܘܠܥܘܓ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܠܢ ܂ ܘܝܗ̇ܒ ܝ ܠܢ ܗܠܝܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܃ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܢ̇ܩܘܫܐ ܡܟ̇ܢܫ ܠܢ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܫܪܟܢܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ : ܘܕܐܫܠܛ ܥܠܝܗܘܢ ܠܓܕܠܝܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܘܒܡܘܐܒ : ܘܒܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ : ܘܒܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ : ܫܡܥܘ ܕܫܒܩ
SevAnt:LuqJul : ܡܗܝܡܢܐ : ܘܐܡ̇ܪ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝ ܗ̣ܘ ܒܟܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ . ܡܠܟܐ ܡܠܦ : ܚܟܝܡܐܝܬ : ܒܚܝܪܐ : ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܡܐ ܕܠܘܬ : ܬܐܕܣܝܣ
IsaacAnt:memHom : ܗܐ ܩܪܒ ܠܗ ܒܬܪܥܐ ܩܐܡ . ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܒܥܐ ܢܥܘܠ : ܢܥܬܕ ܢܚܙܐ ܡܠܟܐ ܕܙܐܚ ܡܢ ܫܠܝ ܡܠܟܐ : ܢܦܘܩ ܠܐܘܪܥܗ ܒܚܕܘܬܐ ܀ ܠܘ ܣܓܝ ܪܚܝܩ
ActsGregPirang ܡܢ ܗܘ̇ ²X³ܒܝܬ ܡܫܪܝܗ . ܘܐܙܠ ܘܢܩܫ ܡܫܟܢܗ ܠܘܩܒܠ ܩܪܝܬܐ ܡܠܟܐ ܡܢ²X² ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . 24ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܫܩܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܦܘܪܣܝܐ̈ ܕܢ̇ܦܢܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܐ ܨܒ̣ܘ ܂ ܡܠܟܐ ܢܦܢܘܢܗ̇ ܠܡܪܝܗ̇̈ ܂ ܫܠ̣ܡ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܒܙܒܢܗ ܕܙܝܢܘܢ
P:Sam [AB] : ܘܡܬܐܒܠ ܥܠ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܗܘܐ ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܐܒܠܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐ : ܡܠܟܐ ܚܠܦܝܟ : ܐܒܝܫܠܘܡ ܒܪܝ . ܨܚ ܠܓ ܘܐܡܪܘ ܠܝܘܐܒ : ܕܗܐ ܒܟܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐܣܬܝܪ ܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܗܡܢ ܐܓܓܝܐ : ܘܡܚܫܒܬܐ ܕܐܬܚܫܒ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܐܘܫܛ
Ath:Treatises ܕܒܒܠ . ⁴ܘܠܐ ܬܘܒ ܚܙܘ . XX ܕܟܕ ܠܐ ܨܒܘ ܕܢܫܬܥܒܕܘܢ ܠܡܪܢ . ܡܠܟܐ ܢܒܝܐ . ܕܡܫܬܠܡܘ ܬܫܬܠܡ ܐܘܪܫܠܡ ܒܐܝܕܝ̈ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] ܒܠܛܫܨܪ ܣܓܝ ܐܬܕܠܚ : ܘܙܝܘܗ ܐܫܬܢܝ : ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܟܬܒܐ ܠܡܩܪܐ : ܘܦܫܪܗ ܠܡܘܕܥܘ ܠܡܠܟܐ . ܗܝܕܝܢ
P:Sam [AB] ܛܥܝܟ . ܕܡܡܬ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܘܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܚܢܢ ܕܡܬܐܫܕܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܠܡܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܚܝܒܐ : ܘܠܐ ܡܗܦܟ ܐܢܬ