simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ : ܘܐܡܪܦܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ . ܥܡ ܟܪܕܠܥܡܪ
FindCross-JudKyr ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܠܗ . ܐܒܝ ܐܠܘ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܗ̣ܘ ܡܡܠܟ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܗܘܝܘ ܓܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒ̣ܙܗ̇ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܩܘܕ ܠܡܕ ܢܬ ܐ ܘܚܪܒܗ̇ ܘܐܘܩܕܗ̇ ܂ ܝܢ ܠܢ ܡܠܟܐ ܘ̣ܐܫܠܡ ܠܗX ܂ ܡܛܠ ܝ ܂ X ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ : ܫܡܥܬ . ܗܢܐ ܗܘ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܡܪܝܐ : ܫܝܛܐ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܕܡ ܕܨܠܝܬ ܩܕܡܝ ܥܠ ܣܢܚܪܝܒ
P:Dan [AB] ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܠܡܒܟܐ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ . ܡܛܠ ܕܟܪܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܥܠ ܡܠܟܐ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ . ܘܐܩܝܡܗ ܒܐܬܪܐ ܕܫܩܠܗ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܐܬܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܝܕܥܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܢܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ : ܘܢܚܬ ܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܠܘܬ ܐܚܒ
ChronMin X ܕܪ̈ ܘܡܝܐ ܂ ܒܛ ܂ ܒܬܡܘܙ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܂ 1 X ܂ ܡܠܟܐ ܒܬܪܗ ܐܢܣܛܘܣ ܂ 5 X ܂ ܩܨ ܓ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦܟܛ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܣܛܘܣ
Eph:madVirg ܕܠܐ ܕܚܝܠ Xܝ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܕܚܠܝܛ ]ܘܠܐ ܚܬܝܪ¹⁰[ ܘܕܝ̇ܢܐ ܡܠܟܐ ܕܕܚܝܠܝܢ ܚܬܝܪܝܢ̈ ³ܘܐܠܗܐ̣ ܠܟܠ ܦܫܝܩ ܛܘܒ ܕܐܝܬ ܠܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ : ܫܡܥ ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ . ܘܗܒ ܢܟܠܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ : ܒܪܘܝܐ ܕܡܝܐ̈ :
BarḤadbš:Acts ܆ ܕܐܦ ܣܩܪܐ X ܬܫܬܕܪ ܡܢܟܘܢ ܐܢ ܨ̇ ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܝܢܗܘܢ ܡܠܟܐ . - ܝ ܒܝܕ ܕܗܒܐ ܕܝܢ ܒܛܝܠ ܠܘܘܢ ܕܢܙܟܘܢ . ܘܫ̇ܐܠ ܡܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܐܘܢ ܕܩܒܠ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܡܢ ܛܝܡܬ ܐܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܢܟܢܫ ܡܠܟܐ ܠܝܘܡܢܐ̣ ܡܫܠܡܢܐ ܂ ܘܠܚܘ ܫܡܗ ܡܢ ܣܦܪ ܚܝܐ̈ ܂ ܨܒܐ ܡܕܝܢ
P:Esd [AB] ܘܬܠܬܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܦܪܣ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܝܬܝܪ ܚܟܝܡܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܡܐ ܕܐܬܬܥܝܪ ܡܠܟܐ : ܢܬܠܘܢ ܠܗ ܠܟܬܒܐ . ܘܗܘ ܡܢ ܕܐܢ ܢܕܘܢ
IsaacAnt:memHom ܘܦܩܘܕܐ : ܘܒܪܐ ܝܪܬܐ ܘܫܠܝܛܐ . ܐܒܐ ܓܡܝܪܐ ܘܬܩܝܦܐ : ܡܠܟܐ . ܐܒܐ ܝܘܩܢܐ ܘܦܐܝܘܬܐ : ܘܒܪܐ ܨܘܪܬܐ ܘܪܒܘܬܐ ܀ ܐܒܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ : ܚܘܚܐ ܕܒܠܒܢܢ ܫܠܚ ܠܐܪܙܐ ܕܒܠܒܢܢ : ܗܒ ܡܠܟܐ ܐܦܐ̈ ܚܕ ܕܚܕ . ܘܫܠܚ ܝܗܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܡܘܨܝܐ
P:Dan [AB] . ܘܡܫܒܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ . ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܕܢܝܐܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܩܪܗ ܥܡ ܕܡܠܟܐ . ܘܥܡܪ ܗܘܐ ܥܡ
P:1Chr [AB] . ܘܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ
PhiloxMab:Disc ܫܡܝܢܐ ܇ ܘܦܠܚܐ ܕܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡ ܆ ܘܡܫܥܒܕܐ ܕܕܝܢܐ ܕܫܪܪܐ ܡܠܟܐ ܚܝܒ ܐܝܢܐ ܕܠܐܠܗܐ ܐܬܬܠܡܕ ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ ܥܒܕܐ ܕܗܘ
JacSer:turgFestHom ܕܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܐܠܐ ܚܕ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܩܒܠ ² ܘܠܐ ܡܓܥܠX ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܝ X X 237 ܗ̣ܝ . ܠܝܬ ܓܝܪ
FindCross-JudKyr . ܫܕܪ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ . ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܩ̇ܪܒܢ ܠܐܠܗܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡ̣ܥ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
P:Dan [AB] : ܘܠܐܠܗܟ ܠܐ ܦܠܚܝܢ : ܘܠܨܠܡܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡܬ ܠܐ ܣܓܕܝܢ . ܡܠܟܐ ܒܒܠ : ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܓܒܪܐ̈ ܗܢܘܢ ܠܐ ܚܫܒܘܟ