simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܬܪܨܐ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܚܪܒ ܝܫܘܥ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ .   ܨܚ ܝܓ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܘܡܩܐ ܘܕܓܠܓܠܐ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܘܡܩܐ ܘܕܓܠܓܠܐ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܓܕܘܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܪܩܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܩܡܥܡ ܘܕܟܪܡܠܐ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ : ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗܠܝܕܘܪܘܣ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܝ . ܘܒܥܐ ܡܠܟܐ ܘܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܬܩܝܦܐ : ܕܩܕܡ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܐܬܚܙܝ ܠܗ .
P:3Macc [AB] ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܢܣܐ ܐܢܬ ܠܢ ܇ ܕܗܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܚܙܘ ܪܥܝܢܗ ܫܓܝܫܐ ܘܬܪܥܝܬܗ ܕܠܐ ܩܝܡܐ ܆ ܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
P:Tob [AB] ܡܢ ܟܠ ܥܪܝܡܐ ܒܥܝ . ܘܠܐ ܬܒܣܐ ܥܠ ܟܠ ܡܠܟܐ ܚܫܚܐ ܀ ܘܒܟܠ ܡܠܟܐ ܠܠܚܡܐ ܕܝܠܟ ܥܠ ܩܒܪܐ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܘܠܐ ܬܬܠ ܠܚܛܝܐ̈ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܚܕܐ ܗܘܐ ܘܡܬܒܣܡ . ܘܥܒܕ ܡܫܬܝܐ ܣܓܝܐܐ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܢܟܬܒܘܢ ܠܟܠܗܘܢ .
P:Jer [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܣܠܩ : ܘܐܝܟ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܡܬܪܓܫܝܢ ܡܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܕܐܝܟ ܢܗܪܐ ܣܠܩ : ܘܐܝܟ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܡܬܪܓܫܝܢ ܡܘܗܝ̈ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܕܟܝܠ ܒܚܡܬܐ : ܘܒܪܥܝܢܐ ܩܫܝܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܢܘܪܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܘܩܛܡܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܒܩܛܡܐ ܩܒܠ ܡܘܬܐ .
P:Ezek [AB] ܢܬܒ ܒܐܒܠܐ : ܘܪܒܐ ܢܠܒܫ ܚܒܠܐ : ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܕܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ : ܘܢܡܘܣܐ ܢܐܒܕ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ : ܘܡܠܟܐ ܡܢ ܣܒܐ̈ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܟܕ ܛܥܡ ܘܚܙܐ ܓܢܒܪܘܬܗܘܢ ܘܠܒܝܒܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܚܝܠܗ ܘܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܥܘܠܐ ܢܘܒܕ ܥܡܗ . ܘܡܬܝܬܒܐ ܩܪܝܬܐ ܒܚܟܡܬܐ ܕܫܠܝܛܢܝܗ̇̈ ܡܠܟܐ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܪܝܫܐ ܕܡܕܝܢܬܐ : ܗܟܢܐ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܘܡܬܪܝܡ . ܘܡܬܥܙܙ ܒܪܥܝܢܗ ܡܫܩܠܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܘܒܓܥܬܐ . ܘܡܣܟܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܘܪܩܢܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܒܕܝܢܐ ܡܩܝܡ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܪܐ ܥܘܠܐ ܡܚܣܪ ܠܗ̇ . ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܚܟܡܬܐ : ܢܚܕܐ ܠܐܒܘܗܝ . ܘܕܪܥܐ ܒܙܢܝܘܬܐ : ܢܘܒܕ ܩܢܝܢܗ .
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܪܗ ܆ ܐܡܪ . ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܛܥܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܢܗܘܘܢ ܥܒܘܕܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܀ ‏ ‏ 43
P:Esd [AB] ܐܪܛܚܫܫܬ ܠܥܙܪܐ ܗܘ ܟܗܢܐ ܘܩܪܘܝܐ ܕܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܚܕܐ ܡܠܟܐ ܘܩܪܘܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܡܪܝܐ . ܕܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܚܚܐ ܗܢܐ ܕܣܝܡ ܀
P:PsSol [AB] ܒܥܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܕܝܢܐ ܒܡܪܓܙܢܘܬܐ ܘܥܡܐ ܒܚܛܝܬܐ . ܓ ܡܠܟܐ ܘܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܝܗܘܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܠ ܚܛܗܝܢ̈ . ܒ
BarBahl:SyrLex ܪܒܐ ملك مصر ܀ ܡܠܟܝܠ ܒܪܬ̇ ܫܐܘܠ ܀ ܡܠܟܝܫܘܥ ܗ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܀ ܡܠܟ̈ ܝܪܩܘܢܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ شهطرج شاهترج ܀ ܡܠܟܐ ܕܝܪܒ
sugOurLord&Synag ܕܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ ܕܢܦܪܘܩ ܥܕܬܗ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܥܝܠܐ ܪܟܝܒ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܒܓܠܝܢܗ ܢܗܪܘ ܥܠܡܐ̈ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ
BarBahl:SyrLex ܕܕܗܒܐ . ܙܪ ܕܗܒܐ ܘܫܬ ܒܗܫܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܙܪܘܕܢܕ ܙܪܘܕܢܕ ܡܠܟܐ ܚܒܠܘ ܣܡܡܢܐ̈ ܕܡܕܟܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܒܘܟܬ ܀ ܙܪܕܘܫܬ ܙܪܕܘܫܬ
BarBahl:SyrLex ܒܐܘܪܝܬܐ . ܘܬܘܒ ܐܬܪܐ ܗܘ ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ . ܥܘܨ ܡܠܟܐ ܕܗܘܝܘ ܡܠܟܐ اسم قرية . ܥܘܦܪܐ ܒܬܐ̈ ܕܒܝܬ ܕܝܢܐ ܀ ܥܘܨܦܘܪ عصفر ܀ ܥܘܨ