simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܝܢ ܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܐܢܐ ܐܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܡܚܕܐ . ܡܠܟܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܕܡܠܬܗ ܠܐ ܡܬܕܓܠܐ ܀ 44 . ‏ ‏ܥܢܐ
IsaacAnt:memHom ܘܡܣܟܢܐ : ܒܫܥܐ ܒܝܘܡܐ ܠܒܫ ܐܢܐ ܀ ܚܕ ܥܕܢ ܡܪܗ ܢܦܫܗ : ܡܠܟܐ ܀ ܪܥܝܢ ܥܒܕܐ ܘܕܡܪܗ : ܒܟܠܥܕܢܝܢ̈ ܣܠܩ ܠܝ . ‏ ‏ܦܪܨܘܦ
IsaacAnt:memHom ܫܡ ܫܘܠܛܢܐ ܗܘ : ܠܘ ܡܠܟܐ ܫܡ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܀ ܕܪܓܐ ܝܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܀ ܘܥܡ ܫܘܠܡܗ ܕܟܠܝܠܐ : ܙܥ ܠܗ ܕܢܬܩܪܒ ܨܐܕܘܗܝ . ‏ ‏ܫܡ
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܐܕܘܡ . [11]ܫܛܝܐ ܩܪܘ ܠܢܒܝܐ ܆ ܒܡܪܚܘܬܗܘܢ· XXX X ܡܠܟܐ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܐܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܚܘܝܢܝ ܠܡ ܡܪܝܐ ܕܐܢܬ ⁴
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܩܥܘ ܫܘܝܐܝܬ : ܕܠܣܐܘܝܪܐ Xܒܝܗܝ ܗܘܐ ⁴X¹ܡܫܝܚܐ Xܐܝܟ ܡܠܟܐ ܟܠ ܥܕܬܐ̈ ܘܟܠ ܕܝܪܬܐ̈ ܘܟܠ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܐܦ ⁴X⁰ܗܘ
CaveTreas ܕܐܘܪܗܝ . ( 27 ) ܕܒܥ̣ܐX ܕܢܣ̣ܩ ܘܢܚܪܘܒ ²ܠܐܘܪܫܠܡ . X ܡܠܟܐ ܗܘܐX ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܩܛܠܗX . X ܘܣܓܝ ܐܦ ܣ̇ܗܕ ⁴ܐܒܓܪ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܗܐ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ ܡܡܠܟ . ܗܢܘ . ܚܙܩܝܐ . [X]ܢܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܛܝܐ ܡܚܘܬܐ ܘܡܬܟܠܝܐ . X]ܝ [XXX1|ܗܐ ⁴ܒܙܕܝܩܘܬܐ
CaveTreas ܙܘܪܒܒܠ . ⁵ܘܟܗܢܐ ܪܒܐ̈ ⁶ܝܫܘܥ ܒܪ ⁷ܝܘܙܕܩ ( 21 ) . ⁸ܐܝܟ ܡܠܟܐ ¹ܒܢܝ̈ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ²ܡ̣ܢ ܒܒܠ . X ܘܟܕ ³ܥܒ̣ܝܕ ⁴ܥܠܝܗܘܢ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܥܙܩܬܗ ܘܣܝܦܗ ܘܫܒܛܗ⁶ ܘܝܗܒ ܐܢܘܢX ܠܐܦܣܩܘܦܐẌ ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢX ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܒܠܚܘܪ . . ܗܝܕܝܢ X ⁴ܫܩܠ
BarEbr:CandSanc X -- ⁴³ܒܡܠܬܐ X X -- ⁴ . ²ܩX X -- ⁴¹ ܡܫ̣ܝܚܐ ܟܕܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܠܟܐ ܠܗܕܐ X -- ³⁷ܫܪܝܪ X -- ³⁸ . XX XX -- ⁴⁵ܘܒܗ̇ X -- ⁴⁴ܕܗ̇ܘ
CaveTreas ܕܢܚܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ⁶ XX ( 22 ) ܘܥܢܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܒܕܚܠܬܐ ²ܪܒܬܐ . ³ܘܗܝܡܢܘ ܕܝܢ ⁴ܒܫܪܪܐ X . ⁵ܕܗ̇ܢܘ
Ps-MaruMayph:Canons ܪܫܐ̈ ⁶ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܢܘܢ ܕܟܬܒ ܛܘܒܢܐXܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ⁴ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܗܝܕܝܢ ⁵ܩܪܐ
CaveTreas . ܘܢܬ̣ܒ ܥܠ X27ܝ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕX X ( 4 ) ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ ܡܢܘ X ܐܡܪܝܢX ܐܢܬܘܢX ܕܘܠܐ ⁶ܕܢܗܘܐ
CaveTreas ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ X ܘܐܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ . ( 7 ) ܘܒܢ̣ܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܡܕܝܢܬܐX . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ X ܚܕ ܠܚܕ ⁶ܕܗܘܝܘ ⁷ܒܫܪܪܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܢܟܝܠܐ X ⁸¹ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܝ X6ܟܬܒ ܘܫܠܚ ܠܗ ܕܢܐܙܠ ܡܠܟܐ ܆ ܘܕܡܫܕܪܢ̈ ⁸¹³ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈ . ܘܒܬܪ ⁸¹⁴ܗܠܝܢ
PhiloxMab:epPatricius . ̇ XXX X ܒ̇ܥܐ . ܐܪܐ ܟܝ ܫܦܝܪ ܥ̇ܒܕܝܢܢ ܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܐ ܣܝ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܩܡ ܡܢ ܥܪܣܐ⁸⁵ ⁸⁴ܕܪܡ̣ܐ ܒܗ̇X ⁸ܕܢܗܘܐ
CaveTreas ¹⁰ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܒܦܘܪܦܘܪܘܢ X . ¹¹ܘܚܝܠܘܬܐ̈ X¹ ܘܣܕܪܐẌ ܡܠܟܐ ⁵ܕܕܗܒܐ . ܟܕ ܡܫܘܝܢ̈ ⁶ܒܡܝܠܬܐ̈ ⁷ܘܐܡܠܐ̈ . ⁸ܘܒܪ⁹
JacSer:turgFestHom ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ⁹ܗܢܘܢ ܒܒܙܚܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ⁰ܕܝܠܗ ܡܠܟܐ Xܥܠ ܒܘܪܟܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ ⁶ܘܝܗܒܝܢ ܠܗ ܫܠܡܐ ⁷ܘܩܪܝܢ ⁸ܠܗ
ComGenExod ܕܡܦܣ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܕܪܥ܏ܘܣܐ ܒܥ̣ܐ ܟܢܦܪܐ ܠܡܩܛܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܒܘܗ⁸ ܐܦܠܡܢܘܬܘܣ . ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܪܥܘܣܐ ⁹ܠܟܢܦܪܐ