simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܘܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܬܘܝܪܝܢ ܚܢܢ ܗܫܐ ܘܚܫܝܫܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܫܘܢܝܗ . ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܢܫܬܐ ܡܝܐ̈ܿ . ܥܕܡܐ ܕܢܩܛܘܪ ܠܗ ܬܓܐ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ
Eph:memHom ܒܫܘܩܐ̈ ܦ̇ܗܐ ܗܘܐ ܕܢܫܝܓ ܡܢܗܘܢ ܛܡܐܘܬܐ XX 8ܗ̇ܠܟ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ X 89ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܕܢܥܝܪܝܘܗܝ ܠܬܝܒܘܬܐ
ChronEdes ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܙܩܦܗ ܒܒܗܐܪܕܫܝܪ ܒܡܨܥܬ ܡܠܟܐ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܡܨܚܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ
ActsMari ܕܣܘܓܐܗ ܕܥܡܐ ܥܡ ܟܘܡܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܫܠܝ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ¹¹³ܘܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܟ̈ : ܡܫܢܝܢܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܟܕ ܚܙܐ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܒܝܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ :
ActsGregPirang ܡܥܪܒܝܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܕܝܠܦܗ̇ ܠܗܕܐ ܗܘ ܛܘܒܢܐ ܆ ܫܢܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܕܡܝܬܪܘܬX ⁷ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܆ ܐܬܪ ܓܪ ܓ ܗܘܐ ܐܦ
Ps-MaruMayph:Canons . ܐܡܪܘ ܐܒܗܬܐ̈ ܢܣܬܕܪܘܢ ܒܕܪXܢܐ X⁵ܘܢܬܒܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ . ³ ܗܝܕܝܢ XX ܫܩܠܬ ܫܘܠܛܢܐXX ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ³⁴ܡ̣ܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܢܥܡܪ . ܡܠܟܐX-- ܩܘܟܕܫܡܥX--X . ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܗ ܢܘܣܐ ܘܥܡܪ ܒܗ : ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪ ܝܢ ܚܣܡܐ : ܕܒܗܝܟܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܝܢ ܘܩܐܪܣܐ̈ ܬܟܒܝܢ ܘܐܢܬܘܢ ܫܪܝܢ ܒܢܝܚܐ ܡܠܟܐ ܣܓܕ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܡܠܠ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܚܪܒܗ̇ ·ܝ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܢ ܢܨܒܝܢ ܡܠܟܐ ܣܒܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܙX ܫܬXXܐܐ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂ ܢܚܬ ܘܠܝܢܣ
P:Dan [AB] ܙܝܘܗ ܫܢܐ : ܘܪܥܝܢܗ ܐܬܕܠܚ : ܘܩܛܪܝ̈ ܚܨܗ ܐܫܬܪܝܘ : ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ : ܘܡܠܟܐ ܚܙܐ ܦܣܬܐ ܕܐܝܕܐ ܕܟܬܒܐ . ܗܝܕܝܢ
EliaNis:Chron ܠܢܨ ܂ ܒܝܢ ܫܢܬ ܬܢܬܝXܐX ܬܢܬܝܢ ܘܬܢܬ ܥܠܬ̤ ܒܫܒܬX ·ܟܪ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܠܡܘܨܠ ܂ ܘܗܦܟ ܬܘܙܘܢ ܠܒܓܕܕ ܂ ܘܥܪܩ
ActsGregPirang . ܘܡܢ ܕܣܡܘܗܝ ܒܠܩܛܩܝܢ ܘܐܥܒܪܘܗܝ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܆ ܕܠܐ ܢܦܩܘܢܝܗܝ ܥܕܡܐ ܕܦܩܕ
CaveTreas ܕܢܚܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ⁶ XX ( 22 ) ܘܥܢܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܒܕܚܠܬܐ ²ܪܒܬܐ . ³ܘܗܝܡܢܘ ܕܝܢ ⁴ܒܫܪܪܐ X . ⁵ܕܗ̇ܢܘ
ActsGregPirang ܘܐܦܩܘܗܝ ܡܢ ¹³⁸ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܘܫܒܩܘ ܠܗ ܗܝ ܣܟܠܘܬܗ ܡܠܟܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܟܕ ܠܐ ܝܕܥܘ ܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܆ ܦܩܕ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܬܥܠܐ ܡܢܝ . ܘܫܡܥ ܒܪ ܗܕܕ ܠܡܠܟܐ ܐܣܐ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܗܐ ܫܕܪܬ ܠܟ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ . ܙܠ ܒܛܠ ܡܘܡܬܐ̈ ܕܝܡܝܬ ܥܡ ܒܥܫܐ
MiaphysiteDocs ܂ ܟܕ ܢܬ̣ܦ ܠܘܬܗ ܒܝܕ ܫܘܚܕܐ̈ ܘܒܝܕ ܢܟܠܐ̈ ܒܕܝܐ̈ ܃ ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܥܠܝܗܘܢ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܡܢܚ ܝX ܢܦܫܐ ܐܢܣܛܣܝܣ
JnRufus:Pleroph . ܘܣܓܝ ܙܒܢܬܐ̈ ܩ̇ܐܡ ܗܘܝܬ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܡܩܛܪܓܝܝܢ ܡܠܟܐ ܘܡܫܒܚ ܗܘܝܬ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܠܡܪܩܝܢܐ
BarBahl:SyrLex ܕܗܘܝܘ ܩܕܡܝܐ ܕܒܢܘ̈ ܕܐܪܡ ܒܪ ܫܝܡ ܒܪ ܢܘܚ ܀ ܥܘܨܪܐ عصارة ܡܠܟܐ ܀ ܥܘܨ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܝܬܐ . ܘܬܘܒ ܐܬܪܐ ܗܘ ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ . ܥܘܨ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܩܥܘ ܠܗ ܘܫܒܚܘܗܝ ܂ ܘܟܕ ܗܕܐ ܗܘܬ ܂ ܒܡܠܟܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܃ ܘܫܩܠܘ ܙ̇ܝܪܐ ܕܚܕ ܡܢ ܦܠܚܐ̣̈ ܘܣܡܘ ܒܪܝܫܗ ܘܐܘܬܒܘܗܝ