simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܟܘܫܝܐ̈ ܘܢܣܒܗ̇ ܒܢܫܐ̈ . ܘܒܗܢ ܙܒܢܐ ܒܢܗ̇ ܠܗܪܡܦܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܡܘܫܐ ܥܡ ܟܘܫܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ . ܘܫܒܗ̇ ܠܪܐܘܦܐ ܒܪܬ ܙܪܘܣ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ ܕܡܥ ܠܣܝܡܝܘܢ ܕܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܒܝܘܡ ܡܠܟܐ ܂ ܂ ܘܐܬܥܒܕܬ̣ ܢܛܘܪܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ
SynWestSyr ܕܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܘܒܢܝ̈ ܦܘܠܝܛܝ ܕܝܠܗ . ܠܘ ܬܪܝܨܝ̈ ܡܠܟܐ ܐܦ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܣܕܩܘܗ̇ . ܘܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܒܗ̇ ܫܓܫܘ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܢܬܐܣܪ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܐܟܒܪ ܡܬܡܠܟ ܘܫܡܥ ܠܢ . ܡܠܟܐ ܫܝܛܐ ܡܛܠ ܕܗܘ ܒܪܝܗܝ ܘܐܬܩܢܗ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ‏ ‏ 26 ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܐܬܚ̣ܙܝܬ̇ ܒܗ ܢܘܪܐ ܗܝ̇ ܂ ܡܠܟܐ ܐ ܐܬ ܐܡܢܘ̇ ܂ ܘܩ̇ܒܠܘ 3ܐܣܝܘܬ ܐ ܂ ܂ ܐܦ ܩܘܕ ܕܝܢ ܒܪ ܦܕܘܙ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܐܨXܠܠܒ ܚܠܦܝܢ ܂ · ܒܡܕܝܢܬX ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܬܪ 5ܡܩܕܘܢ ܡܠܟܐ ܕܗܘܐ ܒܬܪ ܡܩܕܘܢ ܘܕܐܝܟܢ ܐܬܟܪܙ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܠܗ ܕܐܢܣܛܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܣܛܘܣ ܆ XܕܢܬܒܛܠX ܝ ܩܘܢܓܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܀ ܒܐܪܚ ܐܒ 2ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ̣ ܂ ܐܬ̣ܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܐ ܐܬܟܣܝܬ ܘܫܕܪ ܠܘܬܗ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪ ܕܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܫܢܝܘܬܐ ܡܠܟܐ ܡܬܬܡܗ ܗܘܐ ܒܨܒܘܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܕܚܙܐ ܗܘܐ . ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ ܟܘܬܐ : ܘܚܙܝܗܝ ܠܐܝܣܚܩ ܟܕ ܡܓܚܟ ܥܡ ܪܦܩܐ ܡܠܟܐ ܒܚܙܘܗ̇ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܓܪܘ ܠܗ ܬܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ : ܐܕܝܩ ܐܒܝܡܠܟ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܕ ܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܕ ܡܗ ܂ [ܡܢܐ ܫܢܬ ܡܠܟܐ ܝXܢܘܐ ܂ ܫܢܐ̈ Xܘܝܝܒܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܕܘ [ܡ[ܛܝܢܘ1ܣ
BarBahl:SyrLex ܕܫܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ملك مصر ܀ ܡܠܟ̈ ܝܪܩܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܫܒܒܐܝܢ ܠܟܘܫ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܕܫܒܐ ܀
Ps-Zach:EccHist ܇ ܕܟܬܒ ܂ X X ܠܐܦܣܩܦܐ̈ ܕܢܟܬܒܘܢ ܠܗ ܡ̇ܢ ܡܬܪܥܝܢ ܇ ܡܛܘܠ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܒܣܝܢܘܣ ܕܐܫܬܐܠ ܂ ܘܥܠ ܝ ܐܢܩܘܩܠܝܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܠܐܘܢ
IsaacAnt:memHom ܕܚܐܪ ܒܟ ܀ ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܐܓܘܢܟ : ܘܚܙܐ ܚܪܬܟ ܕܐܝܟܢ ܗܝ . ܐܢ ܡܠܟܐ ܘܚܙܐ ܕܡܢܘ ܫܘܠܡܗ . ܒܟ ܗܘ ܩܬܝܬܐ ( ܡܕܩܪܐ ) ܥܝܢܗ : ܕܗܘ ܒܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܛܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܗܘܘ ܠܗ ܥܡ ܟܝܘܢܝܐ̈ X ܕܗ̣ܢܘܢ ܡܠܟܐ ܟ ܡܐ ܕܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܒܝܘܡܬܢ̈ ܓܝܪ ܕܝܠܢ̇ ܂ ܦܪܘܙ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܬܪ ܨ ܘܟܐܝܢ ܕܝܢ̣ܐ ܡܐ ܕܐܬܚܙܝ ܐܢܫ ܕܒܕܝܠܗ ܚܐܒ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܡܠܟܐ ܂ ܝܝ ܟܕ ܝ ܐܢܬܘܢ ܒܕܪܫܐ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ̣ ܬܚܘܒܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܕܐܢ ܐܢܬ ܒܚܘܬܪܟ ܗܘ ܕܗܫܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡܬܚܙܐ ܠܐ ܚܝܣܬ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܒܡܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܒܥܝܬ ܒܨܒܝܢܟ ܥܢܬܐ‏ ‏ 22
JnEph:EccHist ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܐ ܬ̣ܝ ܠܚܡܐ ܂ ܡܢ ܐܝܓܘܦܛܘܣ ܘܬ ܡܠܟܐ ܕܓܘ̣ܢܚܐ ܂ ܘܡܬ̣ܚܛܦ ܗܘܐ ܒܛܝ̣ܡܐܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܫܕܪ
JacSer:memElishAppSaints ܕܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗ ܓܠܐ ܠܐܪܙܘܗܝ̈ ܠܝܣܪܠܝܐ̈ ܘܡܕܘܕ ܠܗ ܡܢ ܡܠܟܐ ܓܠܐ ܐܠܝܫܥ ܘܐܬܬܒܪ ܠܒܗ ܕܐܕܘܡܝܐ ܥܠ ܕܐܬܦܪܣܝ ܘܣܒܪ
Eph:madCarNis ܬܪܬܝܢ̈ ܠܬܪܝܢ̈ ܕܐܢ ܗܘ ܠܡ ܕܐܬܦܠܓܬܘܢ ܐܬܛܠܩܬܘܢ [68] ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܒܓܠܝܐ ܘܗܐ ܓܡܪܢܗ̇ [64] X 16ܚܛܝܬܐ ܘܫܝܘܠ ܝܗܒ
SynWestSyr ܆ ܗܕܐ ܢܣܥܘܪ ܥܡ ܚܘܫܒܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ ܕܥܕܬܐ . X0 ܐܢܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܐܠܨܐ ܬܩܪܐ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬ