simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . Xܘܐܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐẌ . ( 7 ) ܘܒܢ̣ܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܢܒ̣ܢܘܢX ܠܗ ܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘX . ܕܗܘܝܘX
Eph:memHom ܠܐܝܩܪܟܝ ܐܝܟܘ ܟܘܡܪܐX ¹ܘܐܦܘܕܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܬܫܡܫܬܟܝ ܡܠܟܐ ¹³ܩܕܡܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ ¹⁴ܐܝܟܘ ܒܝܬܐ ܕܒܢܐ ܗܘܐ¹⁵ XXX ܫܠܡܘܢ
P:Kings [AB] . ܘܐܬܢܣܒܬ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢܝ : ܘܗܘܬ ܕܐܚܝ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ : ܘܥܠܝ ܣܡܘ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܕܐܗܘܐ ܠܗܘܢ
Eph:madFast ܕܨܒܬ ܥܕܬ ⁵ ܩܘܕܫܐ ⁷ܒܨܘܡܐ ܨܠܘܬܐ ܘܫܗܪܐ⁸[ ] 1ܗ̇ܢܘ ܡܠܟܐ ¹[⁴ I ]ܥܠ ܩܠܐ ܕܗ̇ܢܘ ܢܝܣܢ ܒܪܝܒܐ⁵[ ]ܥܘܢܝܐ : ܒܪܝܟ ܗܘ
SermHolyWeek ܘܟܕ ܐܬܐ ܚܒܩܘܩ ܘܐܝܬܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܓܒܪܐܪܓܝܓܐ ܐܬܦܬܚ ܡܠܟܐ ܓܘܒܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܛܒܝܥ ܗܘܐ ܘܚܬܝܡ ܦܘܡܗ X 1ܒܫܪܪܐ ܕܥܙܩܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܬܐܡܪ ܠܗ ܝ ܂ ܒܚܙܘܐ ܆ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܫܝܢܐ ܂ ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܡܠܟܐ ܟܬܒܐ̈ ܆ ܩܪܒܘ 1ܗܘܦܓܪܦܣX ܠܡܠܟܐ ܕܢܪܡܐ ܐܝܕܐ ܂ ܘܢܡ ܠܗ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܢܫܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܕܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܨܘܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܦܘܚ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܦܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܦܩ :
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ عبد الملك . ܥܒܕ ܕܛܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ انعم ولعمل ܡܠܟܐ العصير . ܥܒܕ ܡܟܝܟܐܝܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܚܦܝܐܝܬ يعمل ܥܒܕ
Babai:BookUnion ܃ ܒܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܬܐ ܘܢܩܝܠܬܐ ܂ ܘܢܛܪ · ܙ ܝX · ܬܪܥܐ ܢܡܘܣܐ ܃ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܂ ܘܒܪܝܬܐ̈ ܡܣܟܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܕܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܝ[ܠܢ ]ܒܝܪܘܝ ܐܢܫ ܝ -· ܓܡܝܪܐ ] ܘܒܬܪܗ ܩܫܘܝ ܘܗܫ[ܐ ܡܠܟܐ ܐܪܟܝܛܪܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܇ ܡܢ ܒܗܝܠܐ
IšoMerv:ComOT ܕܝܗܘܕܐ . ܟܕ ܣܪܕܢܦܘܠܝܣ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ̈ ²ܘܕܒܒܠ . ܡܠܟܐ ܟܝܢܐܝܬ . ܐ̣ܙܠ ܕܝܢ ܠܢܝܢܘܐ̈ ¹ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܥܘܙܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܦܠܛܝܢ ܂ ܒܠܡܦܐܕܐ̈ ܘܩܪܝܘܢܐ̈ ܟܕ ܡܙܕܝܢܢ ܇ ܘܡܨܒܬܐ ܡܕ ܡܠܟܐ ܕܬܝܒܝܢ ܂ ܘܬܘܒ ܟܕ ܩܥܘ ܦܘܢܣ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܫܬܩܘ ܂ ܘܗܦܟ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܘܝܬܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ : ܡܢ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܡܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗ ܚܙܘܐ ܗܢܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܢܬܢ ܢܒܝܐ ܠܕܘܝܕ . ܘܐܬܐ
P:Esd [AB] ܕܟܠܕܝܐ̈ . ܘܠܒܝܬܐ ܟܕ ܣܬܪܘ ܐܘܩܕܘ . ܘܠܥܡܐ ܫܒܘ ܠܒܒܝܠ ܀ ܡܠܟܐ . ܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ
SynWestSyr ܆ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܣܡ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܕܐܢ ܢܫܪܐ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܦܠܓܐ ܡܩܪܒ . ܕܥܒ̇ܕܝܢ X0ܚܡܫܝܢ . ܩܨܘܨܐ̈ ܕܝܢ ܕܦܩ̇ܕ
MartStPhokSinop . ܕܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܢܫܬܡܥ ܘܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܢܛܪ . ܢܫܬܥܒܕ ܡܠܟܐ ܠܢ ܕܢܕܒܚ ܥܠ ܚܝܝܢ̈ . A 209r . 1 54 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܙܕܩ ܐܘ
P:Dan [AB] ܓܢܒܪܐ : ܘܢܫܠܛ ܫܘܠܛܢ ܪܒ : ܘܢܥܒܕ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܘܟܕ ܩܐܡ ܡܠܟܐ ܕܥܫܢ ܒܐܬܪܗ : ܢܥܝܪ ܟܠ ܡܠܟܘܬܗܘܢ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܢܩܘܡ
P:Dan [AB] . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܦܬܚ ܬܪܥܐ ܆ ܐܕܝܩ ܡܠܟܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ . ܘܚܙܐ ܡܠܟܐ ܆ ܩܝܡܝܢ ܚܬܡܐ̈ ܆ ܕܢܝܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܆ ܩܝܡܝܢ ܡܪܝ
sugJoseph&Benjamin ܒܟܐ ܗܘܝܬ ܠܗ ܠܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܠܡܢ ܕܡܐ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܓܠܝ ܠܝ ܡܠܟܐ ܛܐܒܗ ܓܢܝܚܐ ܕܝܘܣܦ ܐܢܗܘ ܕܓܠܐ ܗܘܝܬ ܠܟ . ܟܒܪ ܐܦ ܐܢܬ ܡܪܝ
P:2Chr [AB] ܕܨܘܪ : ܒܟܬܒܐ . ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܡܠܟܐ ܐܠܦܝܢ̈ : ܘܡܫܚܐ ܪܒܥܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܘܐܡܪ ܚܝܪܡ