simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Judg [AB] ܩܘܪܒܢܐ ܒܐܝܕܗ ܠܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ .
Nars:memCreat ܘܥܠ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܐ ܒܨܠܡܗ ܡܬ̇ܝܩܪ ܟܕ
EliaNis:Chron ܘܫܩܠܗ̇ ܂ ܘܣܠ̣ܩ ܡܠܟܐ ܘܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܠܡܘܨܠ
P:Sam [AB] ܠܡܠܟܐ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܘܕܥ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܢܬ̣ ܠܘ ܡܠܟܐ ܝ · ܐܢܬ̣
P:Jer [AB] ܡܓܠܬܐ ܕܐܘܩܕ ܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܒܢܘܪܐ .
P:Esd [AB] ܠܘ ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ
P:Esd [AB] ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܨܚ
Tim1:Epist ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ
P:Ecclus [AB] ܐܣܝܐ . ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܢܣܒ ܡܘܗܒܬܐ̈ .
LiberGrad . ܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܝܘܗܝ ܟܠ ܛܒܬܐ̈
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܗܘܪܡܙܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܫܬܝXܐ
P:2Chr [AB] ܗܘ ܫܕܪ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܚܙ : ܠܘܬ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ :
P:Kings [AB] . ܘܗܘܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܒܡܦܩܗ ܘܒܡܥܠܗ .