simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ . ܘܥܒܕ ܠܗ ܐܗܘܪ ܣܝܦܐ ܕܬܪܝܢ ܦܘܡܘܗܝ̈ : ܩܦܣ ܡܠܟܐ ܕܝܡܝܢܐ : ܘܫܕܪܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܩܘܪܒܢܐ ܒܐܝܕܗ ܠܥܓܠܘܢ
Nars:memCreat ܒܨܠܡܗ ܡܬ̇ܝܩܪ ܟܕ ܪܚܝܩ ܐܝܟ ܩܪܝܒܐ ܒܪܘܝܐ ܒܨܠܡܗ ܕܐܕܡ ܡܠܟܐ -- ³⁷ܢܩܠܝX³⁶ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܕܐܕܡ ܘܚܘܐ ܘܥܠ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ
EliaNis:Chron ܘܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܠܡܘܨܠ ܂ ܘܗܦܟ ܬܘܙܘܢ ܠܒܓܕܕ ܂ ܘܥܪܩ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܠ̣ܩ ܬܘܙܘܢ ܠܒܓܕܕ ܘܡ̣ܛܐ ܠܬܓܪܝܬ ܘܫܩܠܗ̇ ܂ ܘܣܠ̣ܩ
P:Sam [AB] : ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ ܥܠܝ ܘܥܠ ܒܝܬ ܐܒܝ : ܘܡܠܟܐ ܘܟܘܪܣܝܗ ܡܦܨܝ . ܡܠܟܐ : ܐܢܐ ܐܦܩܘܕ ܥܠܝܟܝ . ܐܡܪܐ ܐܢܬܬܐ ܬܩܘܥܝܬܐ ܠܡܠܟܐ : ܡܪܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܫܡܥܘܢ ܢܬܩܛܠܘܢ ܕܟܒܪ ܠܡ ܡܢ ܡܠܟܐ ‏ 84 ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܕܡܘܗܦܛܐ̈ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܠܟܐ ܐܘܕܥ . ܘܦܩܕ
Ps-Zach:EccHist ܝ · ܐܢܬ̣ ܐܠܐ ܟܕܒܐ ܂ ܘܠܝ ܚܙ ܢ ܠܝ ܡܠܟܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܝܬ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܬܟܒܫܐ ܗܘܬ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܣܝܪ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܂ ܘܐܢܬ̣ ܠܘ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܒܢܘܪܐ . ܘܠܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܬܐܡܪ : ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ : ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܠ ܡܓܠܬܐ ܕܐܘܩܕ ܝܘܝܩܝܡ
P:Esd [AB] : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܡܫܬܡܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܘܫܬܩ ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܠܗ . ܘܠܐ ܠܐ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ . ܐܘ ܓܒܪܐ̈ : ܠܘ ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܨܚ ܐ ܘܡܠܟܐ ܕܪܝܘܫ ܥܒܕ ܩܘܒܠܐ ܪܒܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ : ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܕܪܝܘܫ
Tim1:Epist ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܂ ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ ܐܠܦ ܡܠܟܐ ܥܪܒܐ̈ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܂ ܘܓܕܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܝXܡܠܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܐܡܪ
P:Ecclus [AB] ܢܣܒ ܡܘܗܒܬܐ̈ . ܘܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܕܐܣܝܐ ܢܪܡܪܡܘܢܗ . ܘܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ . ܘܡܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܢܬܚܟܡ ܐܣܝܐ . ܘܡܢ
LiberGrad ܕܢܡܠܝܘܗܝ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܀ ( 2 ) ܘܐܦ ܚܫܘܠܐ̈ ܡܐ ܡܠܟܐ : ܗܐ ܓܡܝܪ ܒܝܬܐ : ܚܙܝ ܡܢܐ ܡܠܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܫܬܝXܐ X ܘܫܒܥܣܪX ܂ ܙܒܐ̈ ܕܝXܠܟܐ ܕ X Xܘ ܢ ܡܠܟܐ ܦܛܪܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̤ ܘܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܗܘܪܡܙܕ
P:2Chr [AB] ܐܚܙ : ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܠܡܥܕܪܘܬܗ . ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܠܟܐ ܕܒܚܐ̈ ܠܡܕܒܚܘ ܠܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܘ ܫܕܪ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܠܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܬܐ ܥܡܝ ܠܒܝܬܐ ܘܠܥܣ : ܘܐܬܠ ܠܟ ܡܘܗܒܬܐ . ܡܠܟܐ . ܘܗܦܟܬ ܐܝܕܗ ܕܡܠܟܐ ܠܘܬܗ : ܘܗܘܬ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܒܡܦܩܗ ܘܒܡܥܠܗ . ܘܥܒܕܘ ܪܒܝ̈ ܡܐܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܘܙܝܢܗ ܒܐܝܕܗ . ܘܡܢ ܕܥܐܠ ܠܣܕܪܐ̈ : ܢܡܘܬ . ܘܗܘܘ ܥܡ