simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] : ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܡܠܟܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܐܡܠܟ ܠܫܠܝܡܘܢ . ܘܫܕܪ ܥܡܗ
P:Isa [AB] ܕܒܒܠ : ܐܓܪܬܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܠܚܙܩܝܐ : ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܕܐܬܟܪܗ : ܡܠܟܐ ܫܘܚܢܐ : ܘܡܬܚܠܡ . ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܫܕܪ ܡܪܘܕܟ ܒܠܕܢ ܒܪ ܒܠܕܢ
Babai:BookUnion ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܃ ܝ ܕܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܠܗ ܀ ܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܝܘ
P:Dan [AB] ܠܕܢܝܐܝܠ ܆ ܩܝܡܝܢ ܚܬܡܐ̈ ܆ ܕܢܝܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܆ ܡܠܟܐ . ܘܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܨܦܪܐ ܆ ܘܕܢܝܐܝܠ ܥܡܗ . ܘܐܙܠܘ ܠܬܡܢ . ܘܐܡܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܘܣܛܢ ܐܬܙ ܥ ܂ ܘܡܟܝܠ ܒܩܪܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘ̣ܢ ܗܘܘ ܟܠܝܘܡ ܂ ܟܕ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܥܠܬ ܐ ܠܥܩܬܐ ܣܓܝܐܬ ܐ̣ ܘܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ̣
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܡܪܕ ܥܠܝ : ܬܐ ܥܡܝ ܢܐܙܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܡܪܝܢ : ܘܡܢܐ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܙܠ ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܝܘܫܦܛ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ̣ ܐܬܠܒܟܘܢ ܢܣܛܘܪܝܢܐ̈ ܂ ܘܐܫܬܘܕܝܘܢ ܡܠܟܐ ܝ ܐܦܣܩܦܝܢ 1ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܐܦ ܡܪܕܐ ܒܥܐ ܡܩܕܘܢ ܕܢܩܝܡ ܥܠ
P:Ezek [AB] ܕܒܒܠ ܡܢ ܓܪܒܝܐ : ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ : ܒܪܟܫܐ̈ : ܘܒܡܪܟܒܬܐ̈ : ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܗܐ ܐܢܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܥܠ ܨܘܪ : ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
Eph:madFaith ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܫܩܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܢ ܡܘܗܒܬ ܠܚܒܝܒܗ ܘܩܛܠܗ ܘܦܪܩܢ ܡܠܟܐ ܠܢ ܕܥܒܪ ܘܕܡܩܘܐ ܘܡܛܠ ܕܥܒܪܬ ܠܗ̇ XX ܪܚܡܬܗ ܠܡܘܗܒܬܗ
P:Isa [AB] ܠܐܘܪܫܠܡ : ܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܩܡ ܒܡܣܩܬܐ ܕܝܡܬܐ ܥܠܝܬܐ ܡܠܟܐ ܐܢܝܢ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܠܟܝܫ ܠܪܒ ܫܩܐ̈ : ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ
P:ProvQohSong [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܩܝܣܐ̈ ܕܠܒܢܢ . ܥܡܘܕܘܗܝ̈ ܥܒܕ ܕܣܐܡܐ : ܡܠܟܐ ܓܒܪ ܚܪܒܗ ܥܠ ܥܛܡܗ : ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܠܝܠܘܬܐ̈ . ܡܓܕܠܐ ܥܒܕ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܚܣܘܢ ܡܠܟܐ ܩܪܒܐ ܡܠܟܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ̤ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܘܝ̣̈ ܫܕܪ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܐܢܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܙܠܘ ܐܢܫ ܠܩܪܝܬܗ . ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܫܡܥ ܒܩܠܗܘܢ : ܘܐܡܠܟ ܠܗܘܢ
P:Num [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܥܒܪ ܒܐܪܥܟ . ܘܠܐ ܢܣܛܐ ܒܚܩܠܐ ܡܠܟܐ ܐܫܝܡܘܢ . ܨܚ ܟܓ ܘܫܕܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܣܝܚܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܟܘܫ ܘܥܠ ܗܕ ܗ̣ܦܟ ܠܐܬܪܗ ܇ ܘܬܘܒ ܕܚܕܪܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ ܇ ܡܠܟܐ ܕܫܕܪ ܣܢܚܪܝܒ ܠܚܙܩܝܐ ܘܕܫܪܟܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܫܡ̣ܥ ܛܒܐ ܕܬܪܗܩ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܓܘ ܪܘܡܝ . ‏ ‎ ‏ܢܡܘܬ ܒܚܕܘܬܐ ܐܚܝ̈ ܥܡ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܬܚܝܠܘ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܕܒܚ ܡܢ ܢܐܪܘܢ
ActsGregPirang ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ . ܟܕ ܡܒܓܢܝܢ ܘܡܪ ܝܪܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܕܡ . ܐܠܐ ܩܡ ܪܒ ܡܓܘܫܐ̈ ܘܚܒܪܘܗܝ̈ ܆ ܘܥܠܘ ܩܕܡ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܐ ܕܡܡܠܠ ܠܐ ܢܬܪܘܪܒ ܐܘܒܕ ܟܪܡܗ ܘܩܛܠ ܢܦܫܗ ܒܕܠܐ ܫܡܥܟ ܡܠܟܐ 415 ܕܦܢܝ ܡܠܬܐ ܦܓܥܝ̈ ܒܗ ܟܐܦܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܠܘܩܒܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܒܠܒܘܫܐ ܝ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܡܬܚܘܝܢ ܂ ܩܫܝܫܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐ ܕܥܕܬܐ ܥܠܝܬܐ ܡܛܦܣܝܢ ܆ ܡܚܕܗ ܡܬܥܬܕܝܢ ܠܡܦX ܩܕܡ
P:Ecclus [AB] . ܘܐܫܒܚ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܒܟܠ ܝܘܡ . ܘܐܫܬܥܐ ܫܡܟ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ . ܡܠܟܐ . ܚܙܝܗ̇ ܒܪܝ : ܘܠܐ ܬܫܒܩܝܗ̇ . ܨܚ ܐ ܐܘܕܐ ܠܟ ܡܪܝܐ