simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܐܘܪܚܐ ܚܕܬܐ ܕܡܠܟܘܬ ܝ X⁰ܪܘܡܐ : ܢܪܕܐ ܥܡܗ ܕܠܐ ܢܫܬܠܚ ܡܠܟܐ -- X ܒܪܓܝܥܬܐ̈ XXܢ -- XXܩ ܢܐܣܪܘܢܢ X⁰ܢ -- X ܕ ܗܐ ܚܙܩ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܚܠܦ ܕܫܕܪܬ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܡܫܐܠ ܡܠܟܐ ܠܐܠܝܐ : ܚܘܬ ܥܡܗ : ܘܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢܗ . ܘܩܡ ܘܢܚܬ ܥܡܗ ܠܘܬ
BarKepha:CelebNat ܕܖܗܘܡܝܐ̈ ܐܫܬܡܫ . ܒܚܕܘܬܐ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܝܘܡܢܐ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ : ܘܒܫܢܬܐ ܐܖܒܥܝܢ̈ ܘܬܖܬܝܢ̈ ܕܐܓܘܣܛܘܣ
BarṢal:LuqArabs ܚܝܠܬܢܐ ܘܬܬܚܘܐ ܠܗ ܐܬܐ ܒܫܡܝܐ . ܢܝܫܐ ܕܥܠܘܗܝ ܥܬܝܕ²¹ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣX ²ܗ̇ܝ ܣܝܒܘܠܐ . ܒܕܪܐ ܚܡܝܫܝܐ . ܢܩܘܡ
Eph:memHom ܕܐܬܐ ܠܐܬܪܢ ܒܣܘܟܐ̈ ܕܙܝܬܐ ²ܦܘܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܘܣ̇ܓܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܩܢܛܐ ܕܠܐ ܡܕܝܪܝܢ ܒܗ ܟܝܡܘܢܐ̈ XX ܗܐ ܠܕܝܨܐ ܙܡ̇ܢܟܘܢ ܒܪ
P:3Macc [AB] ܆ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܘܒܥܝܢ ܘܡܦܝܣܝܢ ܠܗ . ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܫܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܢܘܢ . ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܘܡܝܩܪܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܥܡ
PersMartKgYaz1 ܛܝܒܘܬܟ ܡܩܒܠ . ܘܪܗܛܘ ܚܒܖܘܗܝ̈ ܘܠܒܟܘܗܝ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܗܘ ܘܠܡܗܝܡܢܐ . ܡܢ ܕܗܦܟ ܡܪܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܐܦ
ZachSch:ActsSev ܓܒܝܬܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܢܝܬܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܠܗܢܘܢ ܕܐܦ ܡܠܟܐ ܕܘܓܡܛܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘ ܣܐܘܝܪܐ ܥܒܕ ܩܕܡ ܕܝܢܐ̈ ܕܐܬܝܗܒܘ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܠ ܝܗܘܕܐ : ܘܒܢܐ ܠܪܡܬܐ . ܘܠܐ ܫܒܩ ܕܢܦܩ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܗܘܢ̈ . ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܒܥܫܐ
P:2Chr [AB] . ܡܛܠ ܕܗܘܬ ܗܦܝܟܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܕܬܫܪ ܡܠܬܗ ܕܐܚܝܐ ܡܠܟܐ ܒܫܘܛܐ̈ : ܐܢܐ ܪܕܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܡܪܓܢܐ̈ . ܘܠܐ ܫܡܥܘ ܥܡܐ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܐܢܬXX ܥܠ ܐܕܘܡ . ܘܠܝܗܘ ܒܝܕ ܬܠܡܝܕܗ ܡܫܚܗ ܐܠܝܫܥ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܒܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ ܠܗ ܐܠܝܫܥ : ܚܘܝܢܝ ܡܪܝܐ Xܢ . ܬ
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܬܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ حنّ قلب الملك مال عن الطريق . ܘܒܪ ܡܠܟܐ وسكن وتودّع . ويقال غلط وحار وتحيّر أيضًا . ܐܬܬܘܫ
BarṢal:ComGosp ܂ Xܝ ܂ ܕܝܬ̇ܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܒܥ̇ܝܢܢ ܂ ܕܡܢ ܟܕܘ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܡܐܬܝܬܐ ܀ ܐܝܟܘ ܡܠܟܐ ܪ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܘ
P:Kings [AB] ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܫܩܠܝܢ ܠܗܝܢ ܪܗܛܐ̈ : ܘܡܝܬܝܢ ܠܗܝܢ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܘܕܪܗܛܐ̈ ܕܢܛܪܝܢ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܐܠ
P:Sam [AB] ܥܠ ܠܚܡܐ ܠܡܠܥܣ . ܘܐܣܬܡܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܣܡܟܗ ܐܝܟ ܕܒܟܠܙܒܢ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ . ܘܐܬܛܫܝ ܕܘܝܕ ܒܚܩܠܐ : ܘܗܘܐ ܪܝܫ ܝܪܚܐ : ܘܐܣܬܡܟ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܒܪ ܐܚܝܩܡ : ܒܪ ܫܦܢ : ܒܚܪܒܐ ܘܩܛܠܘܗܝ : ܗܘ ܕܐܫܠܛܗ
P:Ecclus [AB] ܕܫܦܝܪ ܥܒܝܕ . ܡܢ ܡܠܘܟܐ ܥܘܠܐ ܛܪ ܢܦܫܟ . ܘܕܥ ܠܘܩܕܡ ܡܢܐ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܬܫܠܛܝܘܗܝ ܒܒܝܬܟ . ܟܠ ܡܠܘܟܐ ܚܙܝ . ܒܪܡ ܐܝܬ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ 23ܠܩܢܘܡܐ̈ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ : ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̇ ܡܠܟܐ . XXܥܩ . ܩXܥ̇ܩ . 1ܠܡܟܢ : XXܩ 22ܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
ActsMari : ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܢܐ : ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܕܚܠܬܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗ ܡܠܟܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܚܣ : ܠܝܬܝ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܡܪܝ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܫܪܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ⁰⁰²ܐܚܪܢܐ ܚܣܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܠܟܘܪܐ ܕܪܕܝܦܘܬܐ ]ܕܫܘܦܪܗ ܢܨܡܚ . ⁰⁰¹ ܡܝܬ ܐܢܣܛܐܣܝܘܣ