simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܦܝܣܘܗܝ̣ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܢܛܪܘܢܘܗܝ ܂ ܘܫܩܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܆ ܡܦܪܣܐ ܗܘܐ̣ ܘܡܚܪܡ ܙܐܦܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܂ ܘܣܠܩܘ ܠܘܬ
P:2Chr [AB] ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ : ܣܕܩ ܢܚܬܘܗܝ̈ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܚܠܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܝ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ : ܘܩܪܐ ܒܗ ܫܦܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ
EliaNis:Chron ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܒܗ̇ ܫܕܪ ܡܗܕܝ ܒܪܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܣܝܘܝX ܦXܢܪܝܪܟX ܕܝܥܩܘܒܐ̈ ܂ ܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ ܐܠܡܢܨܘܪ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܨܕܘܩ ܟܗܢܐ ܘܐܚܝܡܠܟ ܡܠܟܐ . ܘܟܬܒ ܐܢܘܢ ܫܡܥܝܐ ܒܪ ܡܬܢܝܠ ܣܦܪܐ ܡܢ ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ : ܡܐ ܠܝ ܘܠܟܘܢ ܒܢܝ̈ ܨܘܪܝܐ : ܫܘܒܩܘܗܝ ܡܨܚܐ : ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܐܥܒܪ ܐܣܒܝܘܗܝ ܪܝܫܗ . ܐܡܪ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܘܡܝܐ̈ 2ܕܢܒܢܐ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܡܕ ܂ ܝ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ̈ ܂ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̣̈ ܂ ܫܪܝ ܗܪܩܠܐ
IšoMerv:ComPs ܕܢܥܨܐ ܐܢܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ . ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܡܠܟܐ ܛܢܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܩܛܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܒܚ ܘܐܦ ܠܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗܘܐ ܝܝ ܒܬܪܗ ܒܕܪܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܂ ܘܐܬܟܢܫ ܚܝܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܒܬܢܘܪܝܢ̈ ܘܒܦܪܬ ܂ ܐܫܬܕܝ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܘܣܠܩ ܠܘܬ
ActsMarBenh&Sar ܙܟܝܐ . ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܠܝܢܘܣ ܗܘ ܪܫܝܥܐ . ܗܘ ܕܟܕ ܝܬܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܪܟܐ . ܀ ‏ ‏ 3 ܟܕ ܕܝܢ ܡܝܬ ܩܘܣܛܘܣ ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
JacSer:memElij&NabJezr ܒܪܡܬ ܓܠܥܕ ܫܡܥ ܗܘܐ ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܠ ܗܘܐ 880 ܡܠܟܐ ܢܦܩ ܕܒܗ̇ ܒܚܙܬܐ ܢܫܬܪܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܢܬܦܠܓ ܥܠ ܡܦܘܠܬܐ ܕܢܦܠ
Ps-MaruMayph:Canons ܙܟܝܐ . X Xܪܫܗ ܗܝ ܕܐܓܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐX . ܐܓܘܣܛܝܘܣ X ܡܠܟܐ ܕܐܫܬܕܪܬX ܡ̣ܢX ܗܠܢܐX ܡܠܟܬܐ ܠܘܬX ܒܪܗ̇ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ . ܘܢܚܬ ܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܐܦ ܥܡ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܢܘܪܒ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ
P:Sam [AB] : ܐܢܐ ܐܬܠ . ܘܚܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܝܘܢܬܢ ܒܪ ܫܐܘܠ : ܡܛܠ ܡܠܟܐ : ܘܢܕܒܚ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܪܡܬܐ ܕܫܐܘܠ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܬܡܫܚ ܒܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܀ XX 1ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܪܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܟ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܠܘ ܡܛܠ XXXXX X⁹ ܬܡܫܚ ܐܝܬܘܗܝ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ ܡܠܟܐ [6--XX]ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܒܐ ܇ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡܬܗ
P:Dan [AB] ܠܡܩܛܠܘ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܕܒܒܠ : ܘܐܙܠ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ̈ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܒ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ ܠܘܬ ܐܪܝܘܟ : ܗܘ ܕܦܩܕ ܠܗ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐ . ܡܝܟܐ ܡܐܪܫܝܐ ܐܬܢܒܝ ܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:TweProph [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܪܝܫ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܗܘܫܥ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܘܐܫ
P:3Macc [AB] ܠܗܪܡܘܢ ܒܚܡܬܐ ܩܫܝܬܐ . ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܕܒܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܡܠܟܐ ܪܡܫܐ ܣܓܝ ܡܓܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܬܝܐ ܘܒܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ . ܩܪܝܗܝ
ActsGregPirang . ܘܒܬܪܟܢ ܡܝܢܙ X X ⁰ ܫܠܚ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܠܢܨ ܝܚܐ ³¹¹ܢܝܚܐܝܬ ܡܠܟܐ ܕܩܛܠܝܢ ܠܝ . ܗܝܕܝܢ ܥܠ ܦܣܢܝܩܐ ܘܐܡܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܡ